Dziennik resortowy

NFZ.2019.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/2019/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie zakupu oprogramowania, o którym mowa w § 2 pkt 3, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem" oraz świadczeniodawcę:
1) posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach, o których mowa w ust. 2, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645), zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim", lub
2) u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona recepta w postaci elektronicznej, zwanym dalej

"uprawnionym świadczeniodawcą".

2.  Dofinansowanie udzielane jest uprawnionemu świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w rodzaju:
1) podstawowa opieka zdrowotna lub
2) podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, lub
3) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach, lub
4) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS), lub
5) leczenie szpitalne - oddziały szpitalne, lub
6) leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), lub
7) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub
8) rehabilitacja lecznicza, lub
9) leczenie stomatologiczne, lub
10) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, lub
11) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - teleradioterapia stereotaktyczna / kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej / teleradioterapia protonowa / kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1), lub
12) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie-pompa baklofenowa, lub
13) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - telekonsylium, lub
14) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, lub
15) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III), lub
16) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - dziecięca opieka koordynowana (DOK), lub
17) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) lub
18) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, lub
19) opieka paliatywna i hospicyjna.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) dyrektor właściwego oddziału Funduszu - dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym uprawniony świadczeniodawca zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2;
2) oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
3) oprogramowanie - oprogramowanie wykorzystywane do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Rozdział  2

Udzielanie dofinansowania

§  3. 
1.  W celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:
1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. oprogramowania.
2.  Dofinansowanie udzielane jest przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu.
3.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków przyznanych oddziałowi Funduszu.
4.  Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania przekazywana jest przez dyrektora właściwego oddziału uprawnionemu świadczeniodawcy.
5.  Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Rozdział  3

Zasady przyznawania środków na dofinansowanie oprogramowania

§  4. 
1.  Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy, na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, odbywa się na następujących zasadach:
1) kwota dofinansowania zakupu oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:
a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 2,
b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1 000 zł powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest od kwoty 1 000 zł lub 1 000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;
3) wniosek o udzielenie dofinansowania składa się do dyrektora oddziału Funduszu, z którym uprawniony świadczeniodawca, zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2;
4) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.
2.  Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę, środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
3.  Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dofinansowania, w terminie 21 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
4.  Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków, o których mowa w ust. 2, upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.

Rozdział  4

Rozliczenie środków na dofinansowanie zakupu oprogramowania

§  5.  Dyrektor właściwego oddziału Funduszu na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie dofinansowania, na podstawie których w danym miesiącu udzielono uprawnionym świadczeniodawcom dofinansowania, sporządza i przekazuje do Centrali, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o udzielenie dofinansowania:
1) sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia;
2) notę księgową obciążeniową, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach, o których mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645), zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim", lub, u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona recepta w postaci elektronicznej, środków na dofinansowanie zakupu oprogramowania.

W związku z przepisem art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) na realizację dofinansowania zakupu oprogramowania w 2019 r. zostaną przeznaczone środki w wysokości 21 267 tys. zł.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA

I. DANE IDENTYFIKACYJNE UPRAWNIONEGO ŚWIADCZENIODAWCY

Nazwa
Adres siedziby
REGONNIP

II. UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nr umowy

III. KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

zł:Słownie złotych:

IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ŚWIADCZENIODAWCY, NA KTÓRY PRZEKAZANE ZOSTANĄ ŚRODKI

Dane posiadacza rachunku bankowego
Nr rachunku bankowego

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1) spełniam warunki do otrzymania dofinansowania określone w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców;

2) wydatki poniesione na zakup oprogramowania objęte niniejszym wnioskiem o udzielenie dofinansowania zostały sfinansowane ze środków własnych, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców;

3) mam/nie mam1, możliwość odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

VI. ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się do:

1) wykorzystania dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców wyłącznie na cele wskazane w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców. Za wykorzystanie przyznanych środków rozumie się zakup, zapłatę oraz odbiór oprogramowania;

2) stosowania procedur zawierania umów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, chyba że świadczeniodawca nie jest zamawiającym w rozumieniu tej ustawy;

3) respektowania do upływu pięciu lat od dnia 1 stycznia 2020 r. prawa kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia sposobu wykorzystania przez świadczeniodawców dofinansowania udzielonego przez Fundusz oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich w postaci elektronicznej;

4) przechowywania dokumentacji związanej z udzieleniem dofinansowania, w tym zwłaszcza dowodów zakupu lub wykonania usługi, przez okres co najmniej pięciu lat począwszy od 1 stycznia 2020 r., chyba że przepisy powszechnie obowiązujące przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji.

........................................................................................
Miejscowość i dataPodpis

osoby upoważnionej

do reprezentowania świadczeniodawcy

___________

1 Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Specyfikacja dofinansowania

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania w miesiącu …………………………….. 2019 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

grafika