Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2013.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/2013
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) bank - bank krajowy, instytucja kredytowa, oddział instytucji kredytowej oraz oddział banku zagranicznego;
2) 1  formularz danych statycznych - formularz opracowany przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", dla celów rejestracji podmiotów ubiegających się o dostęp do usług systemu TARGET2-NBP oraz dla celów rejestracji zmian danych podmiotu lub zmian w zakresie dostarczania takich usług;
3) 2  formularz rejestracyjny uczestnika SORBNET2 - formularz opracowany przez NBP dla celów rejestracji podmiotów ubiegających się o dostęp do usług SORBNET2 oraz dla celów rejestracji zmian danych uczestnika lub zmian w zakresie dostarczania takich usług;
4) 3  (uchylony);
5) system będący komponentem systemu TARGET2 - system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) prowadzony przez dany bank centralny, stanowiący część systemu TARGET2 (krajowy komponent systemu TARGET2);
6) 4  system SORBNET2 - system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) obsługujący rachunki prowadzone w Centrali NBP, w którym przeprowadzane są rozrachunki międzybankowe w złotych;
7) umowa - umowa rachunku bankowego zawarta między bankiem a NBP, w szczególności Umowa o systemie SORBNET2 oraz Umowa o systemie TARGET2-NBP;
8) Umowa o systemie SORBNET2 - umowa w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w systemie SORBNET2;
9) Umowa o systemie TARGET2-NBP - umowa w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w euro w systemie TARGET2-NBP;
10) 5  system TARGET2 - system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) dla przeprowadzania, w pieniądzu banku centralnego, rozrachunku płatności w euro, składający się z krajowych komponentów prowadzonych przez poszczególne banki centralne Unii Europejskiej stosownie do ram prawnych dotyczących systemu TARGET2, w szczególności zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz. Urz. UE L 30 z 30.01.2013, str. 1, z późn. zm.);
11) system TARGET2-NBP - polski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), stanowiący krajowy komponent systemu TARGET2 prowadzony przez NBP;
12) 6  zawieszenie uczestnictwa w systemie - tymczasowe wstrzymanie przez NBP wykonywania praw i obowiązków banku w systemie SORBNET2 lub TARGET2-NBP na okres wskazany przez NBP
§  2.  NBP otwiera i prowadzi dla banków:
1) rachunki bieżące w złotych;
2) rachunki lokat terminowych w złotych;
3) rachunki bankowe w euro;
4) inne rachunki, których otwarcie i prowadzenie wynika z odpowiednich przepisów.
§  3. 
1.  NBP otwiera i prowadzi rachunki bieżące w złotych:
1) w Centrali NBP w systemie SORBNET2 dla banków spełniających warunki określone w § 11 ust. 1;
2) w oddziałach okręgowych NBP dla banków niespełniających warunków, o których mowa w § 11 ust. 1, lub dla banków spełniających te warunki, ale nieubiegających się o otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych w Centrali NBP.
2.  7  NBP otwiera i prowadzi dla banku jeden rachunek bieżący w złotych, z zastrzeżeniem art. 369 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089), zwanej dalej "ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji".
§  4.  NBP otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych w złotych w systemie SORBNET2 dla banków posiadających rachunki bieżące w złotych w tym systemie.
§  5.  NBP otwiera i prowadzi rachunki bankowe w euro w systemie TARGET2-NBP.
§  6.  Szczegółowe warunki otwierania i prowadzenia przez NBP dla banku rachunku:
1) bieżącego w złotych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, regulują przepisy uchwały oraz postanowienia Umowy o systemie SORBNET2;
2) 8  bieżącego w złotych, o którym mowa w art. 369 ust. 7 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, regulują przepisy tej ustawy, przepisy uchwały oraz postanowienia umowy;
3) lokat terminowych w złotych regulują przepisy uchwały oraz postanowienia umowy;
4) bankowego w euro w systemie TARGET2-NBP regulują przepisy uchwały oraz postanowienia Umowy o systemie TARGET2-NBP;
5) o którym mowa w § 2 pkt 4, regulują przepisy uchwały, odpowiednie przepisy, z których wynika otwarcie i prowadzenie rachunku oraz postanowienia umowy.

Rozdział  2

Warunki otwierania rachunków banków przez NBP

§  7. 
1.  Otwarcie rachunku banku następuje na jego pisemny wniosek, złożony w NBP.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, bank załącza następujące dokumenty:
1) akt prawny powołujący bank lub dokument stwierdzający jego utworzenie zgodnie z przepisami prawa;
2) statut banku;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu banku;
4) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
5) opinię o zdolności wydaną przez bank lub zewnętrznych doradców prawnych, zgodnie ze wzorem wskazanym przez NBP, zamieszczonym na stronie internetowej NBP;
6) opinię krajową wydaną przez zewnętrznych doradców prawnych, uwzględniającą przepisy prawa kraju, w którym bank ma siedzibę, jeżeli jest on podmiotem pochodzącym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie ze wzorem wskazanym przez NBP, zamieszczonym na stronie internetowej NBP;
7) wypełniony formularz danych statycznych, zgodnie ze wzorem wskazanym przez NBP, zamieszczonym na stronie internetowej NBP;
8) wypełniony formularz rejestracyjny uczestnika SORBNET2, zgodnie ze wzorem wskazanym przez NBP, zamieszczonym na stronie internetowej NBP.
3.  Oddział instytucji kredytowej załącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, także potwierdzenie z Komisji Nadzoru Finansowego, że zgodnie z art. 48l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, zm.: poz. 1385 i 1529) oddział ten jest uprawniony do prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  Załączenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5-7, jest wymagane jedynie od banków ubiegających się o uczestnictwo w systemie TARGET2-NBP.
5.  Załączenie dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, jest wymagane jedynie od banków ubiegających się o uczestnictwo w systemie SORBNET2.
6.  Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie odnosi się do instytucji kredytowych.
7.  NBP może również zażądać przedłożenia dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do oceny wniosku o otwarcie rachunku, o którym mowa w ust. 1.
8.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być składane w oryginałach, odpisach lub w formie kserokopii. Odpisy i kserokopie niepoświadczone notarialnie podlegają sprawdzeniu przez NBP co do ich zgodności z oryginałem.
§  8. 
1.  Z zastrzeżeniem ust. 4, NBP jest obowiązany do rozpatrzenia wniosku o otwarcie rachunku w terminie 30 dni od dnia złożenia przez bank dokumentacji, o której mowa w § 7.
2.  Przy rozpatrywaniu wniosku banku, o którym mowa w ust. 1, NBP będzie kierował się zasadami:
1) swobodnego dostępu, co oznacza, że uwzględniony zostanie wniosek każdego banku, który spełnia kryteria dostępu;
2) równego traktowania, co oznacza, że wszelkie obowiązujące zasady będą stosowane jednolicie w odniesieniu do wszystkich banków.
3.  Z zastrzeżeniem ust. 4 i § 11 ust. 1, NBP przekazuje bankowi, w terminie o którym mowa w ust. 1, zawiadomienie o możliwości otwarcia rachunku. W powyższym terminie bank jest również zawiadamiany o braku możliwości otwarcia takiego rachunku. Odmowa otwarcia rachunku powinna zawierać uzasadnienie.
4.  W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku wymaga przedłożenia dodatkowych informacji, o których mowa w § 7 ust. 7, zawiadomienie o możliwości otwarcia rachunku lub o braku możliwości otwarcia takiego rachunku powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez bank dodatkowych informacji.
§  9. 
1.  Otwarcie rachunków, o których mowa w § 2, następuje przez zawarcie umowy.
2.  Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony.
3.  Podpisanie umowy następuje w obecności pracownika NBP, po sprawdzeniu przez niego tożsamości osób podpisujących w imieniu banku umowę z ich dowodami tożsamości oraz upoważnień tych osób do podpisania umowy.
4.  Nie jest wymagane podpisanie umowy w obecności pracownika NBP przez osoby, których podpisy i cechy dowodów tożsamości oraz uprawnienia do podpisywania tych dokumentów były już sprawdzone przez NBP lub których podpisy i cechy dowodów tożsamości zostały notarialnie uwierzytelnione.
5.  Upoważnienia osób zawierających w imieniu banku umowę, które nie wynikają z dokumentów określonych w § 7 ust. 2 pkt 3, powinny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu banku. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.
2.  Umowa o systemie SORBNET2 i Umowa o systemie TARGET2-NBP zawierane są na czas nieoznaczony.
§  11. 
1.  NBP otwiera rachunek bieżący w złotych w systemie SORBNET2 lub rachunek bankowy w euro w systemie TARGET2-NBP, jeżeli:
1) sytuacja finansowa banku jest uznana przez NBP za prawidłową;
2) bank spełnia wymagania techniczne określone w umowie.
2.  NBP, dokonując oceny sytuacji finansowej banku, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może wystąpić do właściwego organu nadzorczego o przekazanie informacji, w tym danych, opinii i analiz na temat sytuacji finansowej banku.

Rozdział  3

Warunki prowadzenia rachunków banków przez NBP

§  12. 
1.  Środki pieniężne na rachunkach bieżących w złotych i rachunkach bankowych w euro nie podlegają oprocentowaniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Oprocentowaniu podlegają:
1) środki pieniężne stanowiące rezerwę obowiązkową, zgromadzone na rachunku bieżącym w złotych;
2) 9  aktywa, o których mowa w art. 369 ust. 7 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, jeżeli są ulokowane na rachunku bieżącym w złotych.
§  13. 
1.  Rachunek bieżący w złotych i rachunek bankowy w euro jest obciążany, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1, na podstawie zlecenia płatniczego wystawionego przez bank lub NBP, lub inny podmiot, o ile zostały upoważnione do takiego działania w umowie.
2.  Zasady określające formę, terminy oraz sposób składania i realizacji zleceń płatniczych, sposób powiadamiania właściwych stron o realizacji zleceń płatniczych lub jej braku oraz prostowania błędów określa umowa.
3.  NBP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z informacji zamieszczonych w zleceniu płatniczym wystawionym przez bank lub przez inny niż NBP podmiot upoważniony w umowie.
§  14. 
1.  Prawidłowo wystawione i wprowadzone do systemu zlecenie płatnicze obciążające rachunek bieżący w złotych lub rachunek bankowy w euro jest realizowane pod warunkiem dysponowania przez bank na tym rachunku wystarczającymi do jego zrealizowania środkami pieniężnymi.
2.  Do środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, zalicza się środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w złotych lub rachunku bankowym w euro z wyłączeniem środków zablokowanych z tytułów określonych w umowie lub wynikających z odrębnych przepisów.
§  15. 
1.  Bank otrzymuje wyciągi z rachunków, o których mowa w § 2, za każdy dzień operacyjny, w którym były dokonywane operacje na tym rachunku.
2.  Na koniec roku kalendarzowego bank otrzymuje zawiadomienie o stanie jego rachunków, z ustaleniem salda na ten dzień.
3.  Zakres informacji zawartych w wyciągu i zawiadomieniu o stanie rachunku oraz formę, termin i sposób ich przekazywania określa umowa.
§  16. 
1.  10  Prowadzenie rachunku bieżącego w złotych i rachunku bankowego w euro polega w szczególności na obciążaniu lub uznawaniu tego rachunku na podstawie prawidłowo wystawionych i wprowadzonych do systemu zleceń płatniczych realizowanych zgodnie z zasadą rozrachunku brutto, to jest w drodze odrębnej realizacji każdego zlecenia płatniczego, oraz z zasadą rozrachunku w czasie rzeczywistym, to jest na bieżąco w ciągu dnia operacyjnego niezwłocznie po ich złożeniu, z tym że zasady realizacji zleceń płatniczych na rachunku bieżącym w złotych, o którym mowa w art. 369 ust. 7 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, są określone w umowie.
2.  Bank ma prawo wystawiać zlecenia płatnicze obciążające jego rachunek bieżący w złotych i rachunek bankowy w euro z tytułu operacji określonych w umowie.
§  17. 
1.  Zlecenia płatnicze są realizowane w dniu operacyjnym wskazanym w zleceniu jako data realizacji.
2.  Kolejność realizacji zleceń płatniczych wyznaczana jest zgodnie z zasadami priorytetów określonymi w umowie.
3.  Zrealizowanie zlecenia płatniczego jest potwierdzane przez przesłanie informacji o jego realizacji do właściwych stron.
§  18.  W ciągu dnia operacyjnego bank ma możliwość bieżącego monitorowania salda swojego rachunku bieżącego w złotych i rachunku bankowego w euro oraz obrotów na nim na zasadach określonych w odpowiednich umowach.
§  19. 
1.  Bank jest zobowiązany w czasie obowiązywania Umowy o systemie SORBNET2 lub Umowy o systemie TARGET2-NBP do spełniania warunków, o których mowa w § 11 ust. 1.
2.  Spełnianie wymagań, o których mowa w ust 1, jest oceniane przez NBP.
§  19a.  11  NBP może dokonać zawieszenia uczestnictwa banku w systemie SORBNET2 lub systemie TARGET2-NBP z przyczyn i na zasadach określonych odpowiednio w Umowie o systemie SORBNET2 lub Umowie o systemie TARGET2-NBP
§  20. 
1.  12  NBP pobiera prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku banku oraz inne czynności zgodnie z uchwałą nr 29/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski (z późn. zm.).
2.  Sposób, formę i terminy pobierania poszczególnych rodzajów prowizji i opłat oraz ich wysokość i warunki zmiany określa umowa.

Rozdział  4

Warunki zamykania rachunków banków przez NBP

§  21. 
1.  Podstawą zamknięcia rachunku banku prowadzonego przez NBP jest:
1) rozwiązanie umowy;
2) upływ terminu lub zaistnienie innych okoliczności, które zostały określone jako przesłanki zamknięcia rachunku w odrębnych przepisach, jeżeli otwarcie i prowadzenie rachunku wynikało z tych przepisów.
2.  Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia jej przez każdą ze stron, z tym że NBP może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem § 23.
3.  Z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 23, okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.
4.  Umowa zawarta na czas oznaczony wygasa z upływem terminu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2.
5.  Szczegółowe warunki rozwiązania Umowy o systemie TARGET2-NBP lub umowy rachunku bankowego prowadzonego w oddziale okręgowym NBP regulują postanowienia umowy.
§  22.  NBP może rozwiązać Umowę o systemie SORBNET2, w trybie określonym w § 21 ust. 2 i terminie określonym w § 21 ust. 3, z bankiem, którego rachunek bieżący w złotych jest prowadzony w systemie SORBNET2, w szczególności gdy:
1) w ocenie NBP bank nie spełnia warunków, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lub 2;
2) NBP uzna bank za stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa rozrachunków w związku z nieterminową realizacją jego zobowiązań z przyczyn leżących po jego stronie;
3) bank nie przyjął zmian do umowy;
4) bank w sposób rażący naruszył warunki umowy.
§  23.  NBP rozwiązuje Umowę o systemie SORBNET2 z bankiem, którego rachunek bieżący w złotych jest prowadzony w systemie SORBNET2, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie:
1) podjęcia w trybie określonym odrębnymi przepisami decyzji o zawieszeniu działalności banku lub decyzji w sprawie likwidacji banku;
2) cofnięcia decyzji o utworzeniu banku;
3) przejęcia banku przez inny bank lub połączenia z innym bankiem;
4) 13  (uchylony).
§  24.  Po zaniknięciu rachunku banku, NBP podaje bankowi saldo tego rachunku oraz wzywa go do potwierdzenia tego salda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania oraz do zadysponowania saldem. Saldo uważa się za potwierdzone, jeżeli w tym terminie bank nie zakwestionuje jego wysokości.
§  25.  Bank, którego rachunek bieżący w złotych był prowadzony w systemie SORBNET2 lub którego rachunek bankowy w euro był prowadzony w systemie TARGET2-NBP i z którym to bankiem NBP rozwiązał umowę, może ponownie starać się o otwarcie rachunku bieżącego w złotych w systemie SORBNET2 lub rachunku bankowego w euro prowadzonego w systemie TARGET2-NBP - nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy, o ile szczególne okoliczności nie uzasadniają wcześniejszego otwarcia rachunku.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  26.  Bank będący uczestnikiem systemu SORBNET, działającego zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 27, ubiegający się o uczestnictwo w systemie SORBNET2, może być zwolniony z obowiązku załączenia do wniosku o otwarcie rachunku dokumentów określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-7 i ust. 3 na zasadach określonych w umowie o systemie SORBNET2.
§  27.  Traci moc uchwała nr 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6, z późn. zm.).
§  28.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2013 r.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.Urz.NBP.2018.3) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 maja 2018 r.
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.Urz.NBP.2018.3) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 maja 2018 r.
3 § 1 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.Urz.NBP.2018.3) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 maja 2018 r.
4 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.Urz.NBP.2018.3) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 maja 2018 r.
5 § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d uchwały nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.Urz.NBP.2018.3) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 maja 2018 r.
6 § 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 1 lit. e uchwały nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.Urz.NBP.2018.3) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 maja 2018 r.
7 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 36/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.20) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 września 2017 r.
8 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 36/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.20) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 września 2017 r.
9 § 12 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 36/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.20) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 września 2017 r.
10 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 36/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.20) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 września 2017 r.
11 § 19a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.Urz.NBP.2018.3) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 maja 2018 r.
12 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.Urz.NBP.2018.3) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 maja 2018 r.
13 § 23 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 36/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.20) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 września 2017 r.