Warunki i tryb powoływania instruktorów realizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - OpenLEX

Warunki i tryb powoływania instruktorów realizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2011.1.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie warunków i trybu powoływania instruktorów realizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa warunki i tryb powołania oraz obowiązki instruktorów realizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanych dalej "instruktorami realizacyjnymi ABW", uprawnionych do prowadzenia treningów przygotowujących funkcjonariuszy ABW do realizowania uprawnień, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w tym do użycia broni palnej oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.
§  2.
1.
Instruktorem realizacyjnym ABW może zostać funkcjonariusz w służbie stałej, który:
1)
zgłosił chęć uzyskania uprawnień instruktora realizacyjnego ABW w formie raportu kierowanego do Dyrektora Biura Kadr ABW, za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej ABW i zawierającego jego stanowisko;
2)
posiada umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną, stosowania środków przymusu bezpośredniego, wysoką sprawność fizyczną potwierdzone zdaniem egzaminu kwalifikującego na kurs specjalistyczny;
3)
odbył kurs specjalistyczny z wynikiem pozytywnym.
2.
Raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po wyrażeniu stanowiska przez kierownika jednostki organizacyjnej ABW, jest przesyłany do Dyrektora Biura Kadr ABW, który w drodze rozkazu personalnego kieruje funkcjonariusza na kurs specjalistyczny do Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW.
3.
Uprawnienia instruktora realizacyjnego ABW funkcjonariusz uzyskuje po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym. Odpis zaświadczenia o ukończeniu kursu Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW przesyła do Dyrektora Biura Kadr ABW w celu włączenia do akt osobowych funkcjonariusza.
§  3.
1.
Instruktor realizacyjny ABW obowiązany jest do:
1)
opracowania rocznego planu treningów funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej ABW, w oparciu o Ramowy Program Szkolenia - Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy ABW, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, który drogą służbową jest kierowany do Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w celu zatwierdzenia;
2)
prowadzenia w jednostkach organizacyjnych ABW treningów funkcjonariuszy zgodnie z planem, o którym mowa w pkt 1;
3)
uczestniczenia minimum dwa razy w ciągu roku jako kadra instruktorska w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia ABW;
4)
przedkładania, drogą służbową, Dyrektorowi Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdania z działalności za poprzedni rok kalendarzowy.
2.
Instruktorowi realizacyjnemu ABW za wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, można przyznać podwyższony dodatek służbowy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.
Do uczestnictwa w szkoleniach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na wniosek Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, instruktor realizacyjny ABW jest kierowany w drodze rozkazu personalnego wydawanego przez Dyrektora Biura Kadr ABW.
4.
W przypadku stwierdzenia, że funkcjonariusz nie wywiązuje się z obowiązków instruktora realizacyjnego ABW, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej ABW, wykreśla funkcjonariusza z listy instruktorów realizacyjnych ABW.
§  4.
1.
Kurs specjalistyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, oraz specjalistyczne szkolenie doskonalące, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, prowadzone są w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW, w oparciu o Ramowy Program Szkolenia - Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy ABW, zatwierdzony przez Szefa ABW.
2.
Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW posiada uprawnienie do kontrolowania w delegaturach ABW procesu prowadzenia treningów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zgodnie z Ramowym Programem Szkolenia - Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy ABW.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.