Warunki i tryb kierowania na badanie poligraficzne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. - OpenLEX

Warunki i tryb kierowania na badanie poligraficzne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2013.40

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie warunków i trybu kierowania na badanie poligraficzne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
warunki i tryb kierowania na badanie poligraficzne:
a)
osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA",
b)
funkcjonariusza CBA, wobec którego został złożony wniosek personalny o zmianę stanowiska służbowego lub miejsca pełnienia służby,
c)
funkcjonariusza CBA, o którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
2)
wzory dokumentów stosowanych przy kierowaniu na badanie poligraficzne;
3)
obszary zadań realizowanych na stanowiskach wymagających szczególnych umiejętności lub predyspozycji, których wykonywanie lub nadzorowanie uzasadnia rozszerzenie postępowania kwalifikacyjnego o badanie poligraficzne.
§  2. 
Badanie poligraficzne można przeprowadzić w stosunku do osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w CBA, zwanej dalej "kandydatem", oraz funkcjonariusza CBA, wobec którego został złożony wniosek personalny o zmianę stanowiska służbowego, jeżeli mieliby oni pełnić służbę na stanowisku wymagającym szczególnych umiejętności lub predyspozycji.
§  3.  1
1. 
Badania poligraficzne w CBA prowadzi posiadający odpowiednie uprawnienia funkcjonariusz lub pracownik CBA, zwany dalej "poligraferem".
2. 
Poligrafer pełni służbę lub świadczy pracę w:
1)
Departamencie Bezpieczeństwa;
2)
Biurze Kadr i Szkolenia.
3. 
Poligrafer, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 jest uprawniony do prowadzenia badań poligraficznych wyłącznie w stosunku do kandydata.
§  4. 
1.  2
 Z wnioskiem do Szefa CBA o skierowanie na badanie poligraficzne może wystąpić:
1)
dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa;
2)
dyrektor Biura Kadr i Szkolenia, w przypadku, gdy na badanie kierowany jest kandydat;
3)
kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę albo do której rekrutowany jest kandydat.
2. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 stanowi załącznik nr 1.
3. 
Wzór skierowania na badanie poligraficzne stanowi załącznik nr 2.
§  4a.  3
 Jeżeli materiały dokumentujące przeprowadzenie badania poligraficznego nie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933), stosuje się wobec nich środki ochrony fizycznej właściwe dla ochrony materiałów niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", określone w odrębnych przepisach.
§  5. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej CBA określa, w formie pisemnej, czy stanowisko, na którym kandydat lub funkcjonariusz CBA ma pełnić służbę, wymaga szczególnych umiejętności lub predyspozycji.
2. 
Stanowisko wymaga szczególnych umiejętności lub predyspozycji, jeżeli czynności, które są na nim realizowane lub wykonywany nad nimi nadzór, dotyczą któregokolwiek z obszarów wymienionych w załączniku nr 3.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4  

WZÓR

ZATWIERDZAM

............................................

(data i podpis Szefa CBA)

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA POLIGRAFICZNEGO

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt ___ zarządzenia nr 32/13 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania na badanie poligraficzne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wnioskuję o przeprowadzenie badania poligraficznego wobec:

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, status1)

Uzasadnienie wniosku:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................

(data i podpis wnioskującego)

______

1. 1. Należy określić czy osoba, mająca zostać poddana badaniu jest osobą ubiegająca się o przyjęcie do służby czy funkcjonariuszem CBA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

SKIEROWANIE Nr ____

z dnia _______________

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 2012 r. poz. 621, z późn. zm.) - niżej wymienionego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego:

/numer identyfikacyjny/ Nazwisko i imię s./c. imię ojca (PESEL)

stanowisko

jednostka organizacyjna

-
kieruję na badanie poligraficzne

Pouczenie

1)
w przypadku niepoddania się badaniu poligraficznemu, zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być zwolniony ze służby;
2)
funkcjonariusz obowiązany jest do udzielania odpowiedzi zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez prowadzącego badanie;
3)
niewykonanie instrukcji wydanych przez prowadzącego badanie może skutkować wszczęciem wobec badanego postępowania dyscyplinarnego.

SZEF

CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3  5  

Wykaz czynności, których realizacja oznacza, że stanowisko wymaga szczególnych umiejętności lub predyspozycji

Stanowisko wymaga szczególnych umiejętności lub predyspozycji w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jeżeli realizowane na nim czynności lub wykonywany nad nimi nadzór, dotyczą obszaru:
1)
operacyjno-rozpoznawczego;
2)
dochodzeniowo-śledczego;
3)
analityczno-informacyjnego;
4)
kontrolnego;
5)
reprezentowania CBA w procesie legislacyjnym;
6)
obsługi prawnej Szefa CBA i CBA;
7)
reprezentowania CBA przed organami administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości;
8)
organizacji, rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych w CBA;
9)
administrowania serwerami, systemami operacyjnymi i bazami danych centralnych systemów teleinformatycznych, przetwarzających informacje pozyskiwane w ramach ustawowych działań CBA;
10)
bezpieczeństwa teleinformatycznego;
11)
wykrywania naruszeń obowiązków określonych w art. 71-74 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz przypadków naruszeń dyscypliny służbowej w CBA;
12)
pozyskiwania i przetwarzania informacji o powiązaniach środowiskowych oraz stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników CBA;
13)
organizowania i nadzoru nad realizacją obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy i pracowników CBA;
14)
przeprowadzania kontroli wewnętrznych i audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych CBA;
15)
prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, czynności wyjaśniających oraz postępowań skargowych;
16)
prowadzenia ewidencji materiałów zawierających informacje niejawne;
17)
realizacji postępowań sprawdzających;
18)
kontroli ochrony informacji niejawnych;
19)
ochrony obiektów CBA;
20)
zarządzania kryzysowego;
21)
obronności;
22)
zabezpieczeń antypodsłuchowych, pirotechnicznych i radiologicznych;
23)
obsługi systemów bezpieczeństwa;
24)
konwojowania;
25)
ochrony bezpośredniej osób;
26)
obsługi głównego magazynu broni;
27)
rekrutacji funkcjonariuszy i pracowników;
28)
prowadzenia spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników CBA;
29)
prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników CBA;
30)
gromadzenia i przetwarzania w systemie informatycznym danych kadrowych oraz organizacyjno-etatowych;
31)
prowadzenia statystyk oraz sporządzania analiz osobowych i organizacyjno-etatowych;
32)
wydawania legitymacji służbowych;
33)
diagnozy psychologicznej kandydatów oraz funkcjonariuszy CBA;
34)
prowadzenia badań poligraficznych kandydatów oraz funkcjonariuszy CBA;
35)
pomocy psychologicznej dla funkcjonariuszy i pracowników CBA;
36)
organizowania i koordynowania szkolenia funkcjonariuszy i pracowników CBA;
37)
opracowywania planów przydziału i podziału środków budżetowych na działalność szkoleniową w CBA oraz koordynowania spraw związanych z ich realizacją;
38)
organizowania i koordynowania szkolenia obronnego w jednostkach organizacyjnych CBA;
39)
przygotowania, organizowania i nadzoru nad realizacją zamówień publicznych;
40)
obsługi finansowo-księgowej CBA;
41)
planowania, koordynacji i analizy wykonania budżetu CBA;
42)
obsługi rozrachunków i rozliczeń z obecnymi i byłymi funkcjonariuszami i pracownikami CBA oraz zleceniobiorcami;
43)
obsługi zeznań podatkowych;
44)
obsługi Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej;
45)
rozliczania kosztów finansowych z funduszu operacyjnego;
46)
administrowania nieruchomościami CBA;
47)
administrowania i gospodarowania składnikami majątku ruchomego CBA.
48)
realizacja obowiązków w zakresie udostępniania informacji publicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.);
49)
obsługa kancelarii ogólnej CBA;
50)
przygotowywanie i obsługa pracy Szefa CBA i jego zastępców, obsługa kancelaryjno-biurowa oraz recepcyjna Szefa CBA i jego zastępców oraz Gabinetu Szefa;
51)
ewidencja korespondencji i dokumentacji Szefa CBA i jego zastępców oraz dyrektora Gabinetu Szefa;
52)
działalność medialna, w tym:
a)
inicjowanie działań z zakresu kreowania wizerunku CBA,
b)
współpraca z mediami;
53)
współpraca międzynarodowa, w tym:
a)
koordynacja udziału CBA w projektach międzynarodowych oraz wizyt zagranicznych CBA i w CBA,
b)
organizacja krajowych i zagranicznych wizyt Szefa CBA, jego zastępców oraz dyrektora Gabinetu Szefa,
c)
koordynacja współpracy z oficerami łącznikowymi;
54)
profilaktyka antykorupcyjna, w tym prowadzenie szkoleń zewnętrznych; współpraca z innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami naukowymi, polskimi oraz zagranicznymi.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 54/22 z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.Urz.CBA.2022.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 listopada 2022 r.
2 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 54/22 z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.Urz.CBA.2022.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 listopada 2022 r.
3 § 4a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 54/22 z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.Urz.CBA.2022.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 listopada 2022 r.
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1/14 z dnia 5 marca 2014 r. (Dz.Urz.CBA.2014.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 marca 2014 r.
5 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1/14 z dnia 5 marca 2014 r. (Dz.Urz.CBA.2014.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 marca 2014 r.