Warunki i terminy spłaty pożyczki przekazanej Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ze środków Funduszu... - OpenLEX

Warunki i terminy spłaty pożyczki przekazanej Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ze środków Funduszu Pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.40

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

DECYZJA Nr 5
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie warunków i terminów spłaty pożyczki przekazanej Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ze środków Funduszu Pracy

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się następujące warunki i terminy spłaty pożyczki, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:
1)
pożyczka podlega spłacie w ratach rocznych w okresie 10 lat, począwszy od 2023 r.;
2)
wysokość raty rocznej w danym roku budżetowym jest nie niższa niż 300 mln zł.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1054).