Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2018.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2018 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wartości stawki ważonej i wartości współczynnika korygującego stosowanych do obliczenia należnej od banków wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru w 2018 r.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego (Dz. U. poz. 1371), zwanego dalej "rozporządzeniem", ogłasza się, że:
1) wartość stawki ważonej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w 2018 r. wynosi 0,0084 %;
2) wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w 2018 r. wynosi 0,0006 %.