Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2013.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 25 lipca 2013 r.
w sprawie wartości składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz wysokości kosztów nadzoru ubezpieczeniowego w 2012 r.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. U. poz. 978) ogłasza się, co następuje:
1) wartość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w 2012 r. wynosi 62.627.130.603 zł;
2) koszty nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością reasekuracyjną oraz działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w 2012 r. wynoszą 25.832.010 zł.