Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1989.7.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1989 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 8 września 1989 r.
w sprawie wartości punktu dla celów ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników urzędów państwowych.

Na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych (Dz. U. Nr 8, poz. 50) ogłasza się, że od dnia 1 lipca 1989 r. wartość jednego punktu dla celów ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników urzędów państwowych wynosi 520 zł.