Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) i art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 360), w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ustala się, co następuje:
§  1.  Polecam wydzielić do pomocy Policji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Wykonywanie zadań, o których mowa w § 1, następuje od dnia 19 marca 2020 r. od godz. 00.00.
§  3.  Skład wydzielonych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich zadania, liczebność, obszar, na jakim wydzielone Siły Zbrojne będą wykonywały zadania oraz czas ich wykonywania, a także ograniczenia dotyczące użycia posiadanych środków określi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.