Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2008.6.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 16
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie uzupełnienia składu Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 14) postanawia się, co następuje:
§  1. Powołuje się w skład Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych, ustalony decyzją nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 20), jako Członka, mgr. inż. Jana Sytego - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.