Uzupełnienie rejestru generalnych dostawców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1975.15.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 1975 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 października 1975 r.
w sprawie uzupełnienia rejestru generalnych dostawców.

Na podstawie § 11 ust. 1 uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie rozwoju systemu generalnych dostaw maszyn i urządzeń oraz kompleksowej obsługi inwestorów (Monitor Polski Nr 32, poz. 194) uzupełnia się rejestr generalnych dostawców stanowiący załącznik do obwieszczenia ogłoszonego w Dz. Urz. Min. Fin. z 1974 r. Nr 21, poz. 54.
Uzupełnienie stanowi załącznik do obwieszczenia i obejmuje generalnych dostawców, wpisanych do rejestru generalnych dostawców w okresie od dnia 1 sierpnia 1974 r. do dnia 30 września 1975 r.

ZAŁĄCZNIK 

Rejestr Generalnych Dostawców

(uzupełnienie)
Nr rej. Gen. Dost.a)pełna i skrócona nazwa Generalnego DostawcyZakres działania Generalnego Dostawcy
b)siedziba
c)nazwa władzy, której przedsiębiorstwo podlega
d)nazwa jednostki nadrzędnej
123
29a)Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Teleelektronicznych TELKOM-TELMOT1.Zakres działania PMUT "Telkom-Telmot" jako generalnego dostawcy obejmuje dostawę kompletnych urządzeń telekomunikacyjnych produkcji krajowej i z importu.
b)Warszawa, ul. Grochowska 341
c)Minister Łączności2.Zakres generalnych dostaw obejmuje:
d)Zjednoczenie Przemysłu Teleelektronicznego TELKOM1) kompletację wszelkiego typu central telefonicznych,
2) dostawę wszelkiego typu urządzeń zasilających niezbędnych do zasilania obiektów łączności,
3) kompletację urządzeń telekomunikacyjnych łączności wewnątrzzakładowej z wyłączeniem sieci kablowych,
4) dostarczanie kompletnej dokumentacji central telefonicznych, urządzeń łączności wewnątrzzakładowej i urządzeń zasilających,
5) montaż, uruchomienie i rozruch w/w urządzeń wraz z niezbędnym nadzorem technicznym,
6) szkolenie personelu obsługi central.
30a)Przedsiębiorstwo Montażowe KOTŁOMONTAŻ1)dostawa i remont urządzeń kotłowych przemysłu chemicznego,
b)Siemianowice Śląskie, ul. Łącząca 12)dostawa dokumentacji technicznej, wyposażenia techniczno-produkcyjnego

i montaż pieców karbidowych oraz współudział w rozruchu technologicznym i szkoleniu personelu użytkownika.

c)Minister Przemysłu Chemicznego
d)Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Chemicznego PROCHEM - przedsiębiorstwo prowadzące
31a)Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Włókienniczegodostarczanie inwestorowi kompleksowego wyposażenia technologiczno-produkcyjnego odpowiadającego założeniom techniczno-ekonomicznym jak również świadczeń usług obejmujących:
b)Łódź, ul. Główna 12
c)Minister Przemysłu Lekkiego
-dostarczenie dokumentacji technicznej,
-sprawowanie nadzoru montażowego lub wykonanie montażu,
-przeprowadzenie prób mechanicznych lub udział w nich,
-przeprowadzenie rozruchu technologicznego lub udział w nim,
-udział w szkoleniu personelu użytkownika w obsłudze dostarczonych maszyn i urządzeń.
32a)Pracownia Generalnego Dostawcy przy Biurze Projektów Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych BIPROMOGpełnienie funkcji generalnego dostawcy w zakresie wyposażenia technologiczno-produkcyjnego zakładów przemysłu materiałów ogniotrwałych.
b)Gliwice, ul. Toszecka 101
c)Minister Przemysłu Ciężkiego
d)Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych
33a)Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego PROMORdziałalność w zakresie kompletacji dostaw maszyn i urządzeń dla obiektów przemysłu okrętowego oraz ich wyposażenia.
b)Gdańsk, ul. Matejki 6
c)Minister Przemysłu Ciężkiego
d)Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego
34a)Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych CHEMADEXsprawowanie funkcji generalnego dostawcy dla następujących obiektów przemysłowych:
-instalacji utylizacji siarkowodoru,
b)Warszawa, ul. Senatorska 6-instalacji cykloheksanonu,
c)Minister Przemysłu Ciężkiego-instalacji fosgenu,
d)Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK-instalacji barwników,
-instalacji sody,
-instalacji oktanolu,
-fabryk kwasu siarkowego z pirytu,
-instalacji kwasu fosforowego od 1976 r.,
-instalacji szkła wodnego od 1976 r.,
-instalacji dwunitro-toluenu od 1976 r.,
-instalacji smarów stałych od 1976 r.,
-instalacji bieli tytanowej od 1976 r.,
-instalacji przerobu oleju talowego od 1976 r.,
-instalacji kwasu adypinowego od 1976 r.
35a)Zakłady Urządzeń Przemysłowychsprawowanie funkcji generalnego dostawcy dla fabryk kwasu siarkowego z siarki.
b)Nysa, ul. Gen. Świerczewskiego 55
c)Minister Przemysłu Ciężkiego
d)Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK
36a)Wytwórnia Urządzeń Chłodniczychsprawowanie funkcji generalnego dostawcy dla następujących obiektów przemysłowych:
b)Dębica, woj. rzeszowskie-chłodni przemysłowych,
c)Minister Przemysłu Ciężkiego-tuneli do zamrażania,
d)Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK-lodowisk,
-kompletnych urządzeń chłodniczych dla statków baz.
37a)Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMARsprawowanie funkcji generalnego dostawcy w zakresie:
b)Kielce, ul. K. Olszewskiego 6-instalacji kwasu fosforowego do roku 1975 włącznie,
c)Minister Przemysłu Ciężkiego-instalacji szkła wodnego - do roku 1975 włącznie,
d)Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK-instalacji dwunitro-toluenu - do roku 1975 włącznie,
-instalacji smarów stałych - do roku 1975 włącznie,
-instalacji bieli tytanowej - do roku 1975 włącznie.
38a)Wyrskie Zakłady Budowy Urządzeń Chemicznychsprawowanie funkcji generalnego dostawcy w zakresie:
b)Wyry, ul. Pszczyńska 211)instalacji przerobu oleju talowego do 1975 r. włącznie,
c)Minister Przemysłu Ciężkiego2)instalacji kwasu adypinowego do 1975 r. włącznie.
d)Zjednoczenie Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK
39a)Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych ZAMETdostawy urządzeń dla wydziałów hutniczych i przetwórczych metali nieżelaznych.
b)Strzebnica
c)Minister Przemysłu Ciężkiego
d)Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych
40a)Biuro Generalnego Dostawcy Kompletnych Obiektów Przemysłowych przy Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich ZEMAKpełnienie funkcji generalnego dostawcy dla potrzeb kraju w zakresie następujących obiektów przemysłowych:
-bloki energetyczne,
-linie technologiczne fabryk płyt pilśniowych, wiórowych i z włókien mineralnych,
b)Warszawa, ul. Krucza 38/42
c)Minister Przemysłu Ciężkiego
-maszyny papiernicze.
41a)Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewni PRODLEWdostawy w następującym zakresie:
b)Warszawa, ul. Senatorska 12 -pełnego wyposażenia technologicznego odlewni łącznie z automatyką, sterowaniem i aparaturą kontrolno-pomiarową,
c)Minister Przemysłu Ciężkiego
d)Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Odlewniczych
-wyposażenia wydziałów pomocniczych odlewni jak wydziałów głównego

mechanika, malarni, laboratorium, magazynów odlewów i środków transportowych w odlewni jak również linii transportu pneumatycznego dla innych przemysłów.

42a)Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń Ochrony Powietrza OPAMkompletacja dostaw maszyn i urządzeń dla instalacji odpylania, obróbki gazów, transportu pyłów oraz oczyszczanie powietrza i gazów z przeznaczeniem dla różnych przemysłów za wyjątkiem energetyki zawodowej wraz z prowadzeniem prac pomiarowych, badawczych i projektowych.
b)Katowice, ul. Warszawska 31
c)Minister Przemysłu Ciężkiego
d)Zjednoczenie Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno-Klimatycznych i Odpylających KLIMAWENT
43a)Hutnicze Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń HAPEKOdostawy konstrukcji budowlanych, maszyn, urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenia obiektów inwestycyjnych hutnictwa żelaza i stali oraz koksowni wraz z organizacją dostaw dokumentacji technicznej i technologicznej.
b)Katowice, ul. Krasińskiego 29
c)Minister Przemysłu Ciężkiego
d)Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali
44a)Huta FERRUMdostawy rurociągów derywacyjnych dla elektrowni wodnych.
b)Katowice, ul. Hutnicza 3
c)Minister Przemysłu Ciężkiego
d)Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali
45a)Biuro Kompletacji Dostaw Urządzeń Elektrycznych ELEKTROMONTAŻ Generalny Dostawca przy Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Robót Elektrycznych ELEKTROMONTAŻwykonywanie i dostarczanie dla potrzeb kraju i na eksport:
1)kompletnych dostaw
- stacji transformatorowo-rozdzielczych,
- instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych,
b)Warszawa, ul. Marszałkowska 79
c)Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych- stacji prostownikowych,
- linii elektrycznych napowietrznych i kablowych,
2)wyposażenia elektrycznych układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej dla obiektów przemysłowych,
3)montażu dostarczanych urządzeń elektrycznych,
4)usług budowlano-montażowych i innych usług technicznych,
5)dokumentacji technicznej dla urządzeń i wyposażenia elektrycznego,
6)wykonanie nadzoru montażowego, udział w próbach (rozruchach mechanicznych i technologicznych) oraz szkolenie personelu użytkownika w obsłudze dostarczanych maszyn i urządzeń.
46a)Przedsiębiorstwo Dostaw Maszyn dla Przemysłu Drzewnego PEDOMAD1)pełnienie funkcji generalnego dostawcy dla krajowego przemysłu drzewnego i na eksport w zakresie kompletnego wyposażenia technologiczno-produkcyjnego lub jego części,
b)Warszawa, ul. Wawelska 52/54
c)Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
2)świadczenie usług inwestorom w zakresie:
d)Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa
a) nadzoru montażowego,
b) prowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego,
c) szkolenia personelu,
3)organizowanie zaopatrzenia krajowego przemysłu drzewnego w obrabiarki do drewna z produkcji krajowej i krajów socjalistycznych, zbyt obrabiarek do drewna oraz maszyn i urządzeń technologicznych dla leśnictwa na potrzeby krajowe i na eksport,
4)prowadzenie działalności ofertowej, reklamowej i wystawienniczej w zakresie generalnych dostaw dla przemysłu drzewnego, obrabiarek do drewna oraz maszyn i urządzeń technologicznych dla leśnictwa.
47a)Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej KABiD - Zakład Projektowania i Kompletacji Laboratoriów KABiD-LABOR1)opracowywanie i dostarczanie dokumentacji kompletnych laboratoriów i wyposażenie sal wykładowych w urządzenia audiowizualne i inne obiekty,
b)Warszawa, ul. Stalingradzka 29/31
2)opracowywanie i dostarczanie programów

ćwiczeń i doświadczeń przeprowadzanych na dostarczonych urządzeniach,

c)Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i

Techniki

3)kompletowanie i dostawa laboratoriów dydaktycznych i naukowych oraz wyposażenie sal w urządzenia audiowizualne dla potrzeb szkolnictwa wyższego i innych odbiorców krajowych i zagranicznych,
4)dokonywanie montażu i uruchamianie dostarczanych laboratoriów i urządzeń bezpośrednio u odbiorcy krajowego i zagranicznego,
5)przeprowadzanie szkolenia pracowników użytkowników w zakresie obsługi dostarczanych obiektów,
6)prowadzenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
7)produkcja elementów wyposażenia dostarczanych obiektów,
8)organizacja wystaw w kraju i za granicą oraz uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych w zakresie kompletnych laboratoriów,
9)wykonywanie innych usług w zakresie działania Zakładu na podstawie:
- umów zawartych z przedsiębiorstwami posiadającymi uprawnienia eksportowe,
- umów zawartych z przedsiębiorstwami krajowymi.
48a)MERA-ZSM Zakłady Systemów Minikomputerowych im. J. Krasickiego w Warszawie1)kompletowanie i dostarczanie krajowych zestawów minikomputerowych wraz z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń,
b)Warszawa, ul. Łopuszańska 117/123
2)montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu,
c)Minister Przemysłu Maszynowego
3)dostawy oprogramowania systemowego i użytkowego z kompletną dokumentacją eksploatacyjną, stałe jego uzupełnianie i aktualizacja,
d)Zjednoczenie Przemysłu Automatyki Aparatury Pomiarowej MERA
4)współpraca z odbiorcami w początkowym okresie eksploatacji w zakresie wdrażania programów użytkowych,
5)kompleksowa analiza możliwości zastosowania minikomputera - gwarantującego spełnienie wymagań określonych przez przyszłego użytkownika,
6)prowadzenie doraźnych konsultacji systemowych z użytkownikami minikomputerów w zakresie problemów powstałych w trakcie eksploatacji sprzętu,
7)szkolenie obsługi technicznej, operatorskiej i programistów odbiorcy,
8)świadczenie usług serwisowych dla dostarczonego sprzętu wchodzącego w zestaw minikomputera.
49a)Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw Inwestycyjnych Przemysłu Chemicznego PEKADIXdostawy dokumentacji technicznej i wyposażenia technologiczno-produkcyjnego, prowadzenie nadzoru montażu i prób mechanicznych, współudział w rozruchu technologicznym oraz szkolenie personelu użytkownika w obsłudze maszyn i urządzeń dla kompletnych obiektów i ciągów technologicznych do produkcji: związków organicznych, tworzyw sztucznych, farb i lakierów, środków piorących, kosmetyków, farmaceutyków, wyrobów gumowych oraz dystrybucji i magazynowania paliw płynnych oraz innych przeznaczonych dla przemysłu chemicznego.
b)Gliwice, ul. Plebiscytowa 1
c)Minister Przemysłu Chemicznego
d)Zjednoczenie Budowy Aparatury Chemicznej METALCHEM
50a)Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji BUDOMASZgeneralne dostawy maszyn i urządzeń w zakresie wyposażenia stacji obsługi samochodów osobowych dla kraju i na eksport oraz pozostałych obiektów projektowanych przez Przedsiębiorstwo, pełnienie funkcji generalnego realizatora inwestycji w zakresie budowy stacji handlowo-usługowych motoryzacji i pozostałych obiektów specjalistycznych projektowanych przez przedsiębiorstwo.
b)Warszawa, ul. Świerczewskiego
c)Minister Przemysłu Maszynowego
d)Zjednoczenie Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych Przemysłu Maszynowego BUDOMASZ
51a)Biuro Projektów Przemysłu Farb i Lakierów PROLAKdostawy dokumentacji technicznej i wyposażenia techniczno-produkcyjnego, prowadzenie nadzoru montażu i prób mechanicznych, współudział w rozruchu technologicznym oraz szkolenie personelu użytkownika w obsłudze dostarczanych maszyn i urządzeń dla zakładów i instalacji przemysłu farb i lakierów.
b)Gliwice, ul. Chorzowska 50
c)Minister Przemysłu Chemicznego
d)Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakierów POLIFARB
52a)Przedsiębiorstwo Generalnych Dostaw i Kompletowania Urządzeń Inwentarskich MEPROZET1)dostawa kompletnego wyposażenia ciągów technologicznych dla wyposażenia przemysłowych ferm hodowlanych budowanych przez jednostki budownictwa

rolniczego, na podstawie wzajemnie uzgodnionych dokumentacji technicznych

wyposażenia,

b)Poznań, ul. Żniwna 2
c)Minister Rolnictwa
d)Zjednoczenie Montażu i
Kompletowania Urządzeń Inwentarskich MEPROZET2)prowadzenie za pośrednictwem przedsiębiorstw handlu zagranicznego zleconego importu kompletnych obiektów ciągów technologicznych oraz poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w skład zleconej generalnej dostawy wyposażenia obiektów do hodowli - realizowanych przez jednostki budownictwa rolniczego,
3)dostawy kompletnych urządzeń i poszczególnych maszyn, produkowanych przez przedsiębiorstwo Zjednoczenia "MEPROZET" na eksport za pośrednictwem przedsiębiorstw handlu zagranicznego.
53a)EMA-ELTA Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej im. Bojowników PPRGeneralne dostawy:
1)kompletnego wyposażenia elektro-energetycznego zakładów przemysłowych w tym napędów tyrystorowych oraz kompletnych stacji przekształtnikowych łącznie z dokumentacją techniczną,
b)Łódź, ul. Aleksandrowska
c)Minister Przemysłu Maszynowego
d)Zjednoczenie Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA
2)sprawowanie nadzoru nad montażem,
3)udział w rozruchu technologicznym oraz rozruch dostarczanych maszyn i urządzeń,
4)instruktaż personelu użytkownika w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń.
54a)Biuro Projektów Budownictwa Morskiego BPBM-PROJMORS-dostawa dokumentacji technicznej i wyposażenia technologicznego - produkcyjnego i technicznego,
b)Gdańsk, Wały Piastowskie 24
c)Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej-kompletne dostawy wydziałów, linii i urządzeń technologicznych, maszyn i urządzeń jednostkowych, warunkujące kompleksowe zagospodarowanie obiektów realizowanych przez Biuro w systemie generalnego realizatora inwestycji,
d)Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej Departament Inwestycji i Techniki
-zabezpieczenie i organizacja montażu maszyn i urządzeń,
-sprawowanie nadzoru nad montażem,
-przeprowadzenie lub udział w próbach mechanicznych,
-udział w rozruchu technologicznym,
-organizacja szkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych i zagospodarowanych maszyn i urządzeń,
-organizacja i realizacja, przy współudziale Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Białka Spożywczego w Gdyni oraz odpowiednich central handlu zagranicznego, dostaw kompletnych obiektów białka spożywczego na eksport.