Uzupełnienie decyzji. - OpenLEX

Uzupełnienie decyzji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.9.335

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 533
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 24 września 1997 r.
w sprawie uzupełnienia decyzji

Na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) i art. 50a § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1.
Uzupełnia się decyzję Komisji Papierów Wartościowych w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Medicines SA z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3 Nr RF-411-60/97-108/97 z dnia 4 września 1997 r. w punkcie 7 w ten sposób, że punkt ten otrzymuje brzmienie:

"Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt emisyjny, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- indywidualnych wynagrodzeń i nagród członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób zarządzających przedsiębiorstwem emitenta,

- nazw podmiotów będących dostawcami spółki,

- nazw podmiotów, z którymi spółka podpisała umowy handlowe."

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.