Uznanie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Koszalinie" za zlikwidowane.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2001.4.50

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2000 r.

DECYZJA Nr 59/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 marca 2001 r.
w sprawie uznania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Koszalinie" za zlikwidowane.

Dep. Polityki Zbrojeniowej

Na podstawie § 51 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonywania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 170, z 1987 r. Nr 37, poz. 213, z 1988 r. Nr 6, poz. 51 i Nr 12, poz. 95 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 42) oraz w związku z zarządzeniem Nr 37/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 1995 r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Koszalinie" uznaje się przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Koszalinie" za zlikwidowane z dniem 30 września 2000 r.