Uznanie praktyk stosowanych przez 13 dystrybutorów samochodów osobowych za ograniczające konkurencję. - OpenLEX

Uznanie praktyk stosowanych przez 13 dystrybutorów samochodów osobowych za ograniczające konkurencję.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2004.2.293

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 marca 2004 r.

Decyzja
z dnia 22 stycznia 2004 r.
w sprawie uznania praktyk stosowanych przez 13 dystrybutorów samochodów osobowych za ograniczające konkurencję

(Nr RKT-1/2004)

Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. Nr 18, poz. 172 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w G. przeciwko Fiat Auto Poland S.A. w B., przedsiębiorcy Barbarze G. - GANINEX w G., przedsiębiorcy Adamowi G. - PHU GANINEX Adam Gazda w P., przedsiębiorcy Andrzejowi T. - F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z o.o. w W., TRANS - AUTO Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR Sp. z o.o. w P., PARTNER Jarosław P., Władysław P. spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z o.o. w Ż., AUTO-HIT Sp. z o.o. w T., SZCZĘSNY-ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

I. na podstawie art. 9 wymienionej na wstępie ustawy uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, praktykę polegającą na zawarciu przez Fiat Auto Poland S.A. w B., przedsiębiorcę Barbarę G. - GANINEX w G. przedsiębiorcę Adama G. - PHU GANINEX Adam Gazda w P., przedsiębiorcę Andrzeja T. - F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z o.o. w W., TRANS-AUTO Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR Sp. z o.o. w P., PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z o.o. w Ż., AUTO-HIT Sp. z o.o. w T., SZCZĘSNY - ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B. porozumienia, polegającego na ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio warunków sprzedaży towarów poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, że DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym i nakazuje zaniechania jej stosowania.

II. na podstawie art. 9 wymienionej na wstępie ustawy uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, praktykę polegającą na zawarciu przez Fiat Auto Poland S.A. w B., przedsiębiorcę Barbarę G. - GANINEX w G., przedsiębiorcę Adama G. - PHU GANINEX Adam Gazda w P., przedsiębiorcę Andrzeja T. - F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z o.o. w W., TRANS AUTO Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR Sp. z o.o. w P., PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z o.o. w Ż., AUTO - HIT Sp. z o.o. w T., SZCZĘSNY - ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B. porozumienia, polegającego na ograniczaniu lub kontrolowaniu zbytu poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym i nakazuje zaniechania jej stosowania.

III. na podstawie art. 9 wymienionej na wstępie ustawy uznaje się za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, praktykę polegającą na zawarciu przez Fiat Auto Poland S.A. w B., przedsiębiorcę Barbarę G. GANINEX w G., przedsiębiorcę Adama G. PHU GANINEX Adam Gazda w P., przedsiębiorcę Andrzeja T. F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z o.o. w W., TRANS-AUTO Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR Sp. z o.o. w P., PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z o.o. w Ż., AUTO-HIT Sp. z o.o. w T., SZCZĘSNY-ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B. porozumienia polegającego na ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym i nakazuje zaniechania jej stosowania.

IV. na podstawie art. 101 ust. 2 pkt 1 wymienionej na wstępie ustawy nakłada się na Fiat Auto Poland S.A. w B. karę pieniężną w wysokości 471.700 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych), płatną do budżetu państwa.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2002 r., wszczęte zostało na wniosek DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w G. (zwanego dalej DCS lub Wnioskodawcą), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej organem antymonopolowym), postępowanie antymonopolowe w sprawie zawarcia przez Fiat Auto Poland S.A. w B. (zwany dalej FAP S.A.), przedsiębiorcę Barbarę G. - GANINEX w G., przedsiębiorcę Adama G. - PHU GANINEX Adam Gazda w P, przedsiębiorcę Andrzeja T. F.U.H. AUTOTRANSFER w C., LETA Sp. z o.o. w W., TRANS-AUTO Kapnik & Kapnik spółka jawna w Z., MOTORYZACJA Sp. z o.o. w C., MIMAR Sp. z o.o. w P., PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka spółka jawna w B., ZUH EUROMOT Sp. z o.o. w Ż., AUTO-HIT Sp. z o.o. w T., SZCZĘSNY-ZJAWIONY Sp. z o.o. w Z., INTERMOT Sp. z o.o. w B. porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio warunków sprzedaży towarów poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, że DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym, co może naruszać art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), zwanej dalej ustawą antymonopolową, ograniczaniu lub kontrolowaniu zbytu poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym, co może naruszać art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym, co może naruszać art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

W uzasadnieniu wniosku DCS Auto Turyn Sp. z o.o. wyjaśnił, iż z polecenia Fiat Auto Poland S.A. wskazani imiennie dystrybutorzy nowych pojazdów samochodowych otrzymali zakaz dostarczania samochodów osobowych DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu ich dalszej odsprzedaży co jego zdaniem wypełniało znamiona praktyki ograniczającej konkurencję polegającej na zawarciu porozumienia zakazanego zapisami art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy antymonopolowej.

Organ antymonopolowy zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy antymonopolowej zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. Artykuł powyższy wskazuje również przykładowe zachowania, które wypełniać mogą znamiona praktyki ograniczającej konkurencję polegającej na zawarciu porozumienia ograniczającego konkurencję.

Pierwszym zarzutem postawionym przez wnioskodawcę był zarzut zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, polegającego na ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio warunków sprzedaży towarów poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, że DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym, co mogło naruszać art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. Zgodnie z przytoczonymi definicjami porozumienie, które zostało zawarte przez FAP S.A. oraz jego dystrybutorów spełnia wszystkie cechy porozumienia pionowego zawartego pomiędzy podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu, tj. FAP S.A. szczebel hurtowy, dystrybutorzy zaś szczebel detaliczny.

DCS Auto Turyn Sp. z o.o. na skutek rozesłania wiadomości został wykluczony z grona potencjalnych kontrahentów FAP S.A. i jego dystrybutorów. Ewentualna zgoda została uwarunkowana faktem posiadania statusu "klienta docelowego" przez Wnioskodawcę lub inny podmiot chcący świadczyć podobne jak Wnioskodawca usługi. W każdym innym przypadku współpraca z takimi przedsiębiorcami była zakazana, a jej podejmowanie zostało obwarowane sankcjami. Jak wskazano powyżej nie jest dopuszczalny kategoryczny zakaz dostarczania przedsiębiorcom nienależącym do systemu dystrybucyjnego towarów objętych porozumieniem przez dystrybutorów działających w systemie dystrybucji selektywnej (w tym także dystrybucji nowych pojazdów samochodowych). Nawet w przypadku dystrybucji nowych pojazdów samochodowych, która, jak już wspomniano, jest nieco bardziej liberalna w zakresie dopuszczalności dystrybucji selektywnej ilościowej (a m.in. takie cechy nosi obecnie funkcjonujący system dystrybucyjny FAP S.A.) nie jest możliwe obwarowanie dopuszczalności dostarczania przedsiębiorcom nienależącym do systemu dystrybucyjnego towarów objętych porozumieniem, zastrzeżeniami odmiennymi od tych, które pozwalają jednoznacznie stwierdzić fakt udzielenia konsumentowi pisemnego pełnomocnictwa do zakupu konkretnego modelu opisana działalność pośredników. Nie było zatem dozwolone zawarcie porozumienia, na mocy którego ewentualną dalszą współpracę uzależniono od posiadania statusu "klienta docelowego". Powyższa ocena zawartego porozumienia zachowuje swoją aktualność zarówno, gdy jest dokonywana pod kątem dopuszczalności podejmowania opisywanych działań w ramach systemu dystrybucji selektywnej, jak i w ramach specyficznego systemu dystrybucji pojazdów samochodowych. Także zawarte porozumienie dystrybucyjne (system "Umów o koncesję na sprzedaż") w żaden sposób nie uprawnia do powyższego działania, gdyż nie zostało wyłączone spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, a po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję mimo powołanego zapisu o dopuszczalności wprowadzenia zakazu odsprzedawania pojazdów kontraktowych dystrybutorom nienależącym do sieci, z dniem 1 maja 2004 r. ww. działalność stanie się dopuszczalna. Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1400/2002 w art. 4 pkt 1 lit. b ppkt (iii) analogicznie do rozporządzenia krajowego umożliwia zobligowanie dystrybutora do niedostarczania nowych pojazdów samochodowych nieautoryzowanym dystrybutorom. Ustawodawstwo i orzecznictwo Unii Europejskiej, jak wspomniano powyżej, mimo ww. zapisu jednoznacznie przesądza o dopuszczalności działania pośredników. Sąd Antymonopolowy w wyrokach z dnia 6 grudnia 1995 r. (sygn. akt XVII Amr 47/95) oraz z dnia 8 stycznia 1997 r. (sygn. akt XVII Ama 65/96) w odniesieniu do transakcji wyłącznych stwierdził, że nie powinno być przeszkód przy interpretowaniu przepisów ustawy antymonopolowej dla uwzględnienia pozytywnych doświadczeń wynikających z wypracowanych w tym względzie standardów prawnych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Zdaniem organu antymonopolowego nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby treść zapisów rozporządzenia krajowego (jak wspomniano powyżej, analogicznego w treści do rozporządzenia UE) interpretować przy wykorzystaniu praktyki Unii Europejskiej, wykorzystując jednocześnie jej dorobek orzeczniczy, a w związku z powyższym opisywaną działalność pośredników uznać obecnie i w przyszłości za dopuszczalną.

Wobec powyższego, poprzez zastrzeżenie warunku posiadania przez Wnioskodawcę statusu "klienta docelowego" praktycznie uniemożliwiono podjęcie i rozwój działalności polegającej na nabywaniu pojazdów samochodowych w imieniu i na rachunek klientów, a Wnioskodawca został bezprawnie wyeliminowany z krajowego rynku dystrybucji pojazdów samochodowych. Wybór formy prowadzonej działalności należy do przedsiębiorcy i w granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy dysponuje on w tym zakresie pełną swobodą. Nowy samochód osobowy z pewnością nie należy do rzeczy nabywanych machinalnie czy impulsywnie charakteryzując się znacznym stopniem skomplikowania, gdyż nawet w obrębie konkretnego modelu występować może kilka jego wersji. Procedura związana z zakupem nowego pojazdu obejmuje wiele różnego rodzaju czynności, by wymienić chociażby sprzedaż dotychczasowego samochodu, zaciągnięcie kredytu, wybór marki, modelu i wersji, negocjacje cenowe, odbiór pojazdu, jego ubezpieczenie i ewentualne doposażenie. W związku z powyższym do ww. czynności przydatny jest udział profesjonalnego pomocnika, którym może być autoryzowany dystrybutor, ale może to być także (pod określonymi warunkami) pośrednik. Działalność FAP S.A. oraz pozostałych uczestników porozumienia miała na celu arbitralne i bezprawne ograniczenie ww. swobody. Należy zatem przyjąć, że celem, a także skutkiem zawartego porozumienia jest wyeliminowanie wnioskodawcy z krajowego rynku dystrybucji pojazdów samochodowych, gdyż zawierając porozumienie, FAP S.A. oraz jego dystrybutorzy bezpośrednio ustalili warunki zarówno sprzedaży towarów (zakaz współpracy z Wnioskodawcą) jak i ich zakupu (konieczność posiadania przez DCS statusu "klienta docelowego"). Ograniczenie konkurencji na rynku właściwym wystąpiło przede wszystkim w zakresie konkurencji wewnątrzmarkowej, gdyż działalność pośredników osłabić mogła wyłączność terytorialną dystrybutorów wzmacniając pasywną sprzedaż nowych pojazdów samochodowych. Ograniczenie konkurencji mogło także godzić w konkurencję międzymarkową, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie, aby pośrednik, reprezentując stronę popytową nabywał samochody różnych marek.

Mimo iż w niniejszej sprawie przyjęto rynek właściwy terytorialnie jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to zauważyć należy, że z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej działalność pośredników, obecnie funkcjonujących na terytorium UE rozciągnie się także na terytorium Polski, zawarte porozumienie ograniczające sprzedaż określonym podmiotom nienależącym do sieci dystrybucyjnej FAP S.A. będzie mogło skutkować także na obszarze wykraczającym poza terytorium Polski.

W związku z powyższym orzeczono jak w pkt I sentencji.

Drugim z zarzutów postawionych przez Wnioskodawcę był zarzut zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na ograniczaniu lub kontrolowaniu zbytu poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym, co mogło naruszać art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji. W przedmiotowej sprawie organizator sieci dystrybucyjnej tj. FAP S.A. bezpośrednio ograniczył zbyt nowych pojazdów samochodowych w ten sposób, że wskazał, który z podmiotów i w jakich warunkach nie może być nabywcą ww. produktów. Działanie takie nie było możliwe bez kontrolowania tego zbytu poprzez zarówno bieżące monitorowanie funkcjonowania sieci jak i wydawanie wiążących poleceń uczestnikom tej sieci. Działania powyższe podejmowane przez podmioty reprezentujące stronę podażową rynku (FAP S.A. oraz jego dystrybutorzy) doprowadziły do tego, że dobra będące przedmiotem dystrybucji nie są oferowane w takim zakresie w jakim byłoby to dopuszczalne, gdyż przez działania FAP S.A. oraz jego dystrybutorów ograniczona została możliwość podjęcia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu pojazdów samochodowych w imieniu i na rachunek klienta. Można również domniemywać, że wysoce prawdopodobne będzie analogiczne zachowanie wobec innych podmiotów także nie posiadających statusu "klienta docelowego".

Pewnej grupie uczestników rynku bezprawnie ograniczono zatem dostęp do produktów oferowanych za pomocą sieci dystrybucyjnej FAP S.A., ponieważ działanie FAP S.A. oraz jego dystrybutorów dotyczące Wnioskodawcy odnosi się także do konsumentów. Konsumenci zostali bowiem pozbawieni możliwości skorzystania z usług profesjonalnego pośrednika w sytuacji, w której konkretny konsument nie będzie zainteresowany samodzielnym poszukiwaniem najkorzystniejszej oferty wśród obecnych na rynku dystrybutorów zwłaszcza wobec ograniczonej ich podaży, którą ogranicza przyjęty przez FAP S.A. system dystrybucji zawierający w sobie elementy ograniczające ilość dystrybutorów na danym obszarze. Zdaniem organu antymonopolowego nie jest dopuszczalne ograniczenie zbytu tylko do określonego katalogu nabywców, jeżeli tego typu ograniczenie nie jest niezbędne do osiągnięcia celów wskazanych w art. 7 ustawy antymonopolowej (m.in. polepszenie dystrybucji towarów). Przyjęte przez FAP S.A. rozwiązanie oznacza, że poprzez ograniczenie zbytu towarów objętych porozumieniem pewna specyficzna forma działalności gospodarczej (a zarazem nabywania towarów przez konsumentów) uzupełniająca istniejący system dystrybucji została wyeliminowana, gdyż uniemożliwiono w ogóle jej powstanie. Skutek dla konkurencji jest jednocześnie analogiczny do wskazanego w uzasadnieniu pkt I sentencji.

W związku z powyższym orzeczono jak w pkt II sentencji.

Ostatnim z zarzutów postawionych przez Wnioskodawcę był zarzut zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję polegającego na ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem poprzez odmowę sprzedaży samochodów osobowych przedsiębiorstwu DCS Auto Turyn Sp. z o.o. w celu dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, iż DCS Auto Turyn Sp. z o.o. nie jest ich użytkownikiem docelowym, co mogło naruszać art. 5 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy antymonopolowej stanowi, iż zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające na ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z niego przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem. Zdaniem organu antymonopolowego opisane działania FAP S.A. oraz jego dystrybutorów wyeliminowały z rynku dystrybucji pojazdów samochodowych Wnioskodawcę, gdyż nie uczestnicząc w systemie dystrybucji utworzonym przez FAP S.A. nie ma on jakiejkolwiek możliwości dystrybuowania nowych samochodów oferowanych przez FAP S.A. Nie jest też wobec powyższego możliwe podjęcie działalności polegającej na nabywaniu samochodów w imieniu i na rachunek klientów, gdyż kategoryczny zakaz FAP S.A. przekreślił jakąkolwiek możliwość współpracy z przedsiębiorcami, którzy nie należą do sieci FAP S.A. Z drugiej strony działanie powyższe utrudnia powstanie konkurencji dla uczestników sieci dystrybucyjnej w postaci pośredników działających w imieniu i na rzecz klientów. Jak wspomniano w opisie stanu faktycznego niniejszej decyzji, tego rodzaju działalność jest powszechna na terenie Unii Europejskiej i wysoce prawdopodobne jest, że po przystąpieniu Polski do UE tego rodzaju działalność rozpowszechni się także w Polsce. Działania FAP S.A. należy zakwalifikować jako przeszkodę w działalności (czy to powstaniu czy to rozwoju) tego rodzaju, a zatem ograniczenie konkurencji na rynku dystrybucji nowych samochodów osobowych. Powtórzyć także należy, że ograniczenie konkurencji na rynku właściwym wystąpiło przede wszystkim w zakresie konkurencji wewnątrzmarkowej, gdyż działalność pośredników osłabić mogła wyłączność terytorialną dystrybutorów wzmacniając pasywną sprzedaż nowych pojazdów samochodowych. Zauważyć jednakże należy, że ograniczenie konkurencji może wystąpić także w odniesieniu do konkurencji międzymarkowej, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie aby pośrednik, reprezentując stronę popytową nabywał samochody różnych marek np. specjalizując się w określonym segmencie rynku (niezależnie od marki) lub kraju pochodzenia pojazdu. Wskazane powyżej ograniczenie godzi także w konsumentów, gdyż pozbawieni oni zostali korzyści wynikających ze zwiększonej konkurencyjności rynku przede wszystkim w zakresie cen.

W związku z powyższym orzeczono jak w pkt III sentencji. [...]