Uznanie niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Banku Polskiego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym NBP za nie obowiązujące. - OpenLEX

Uznanie niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Banku Polskiego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym NBP za nie obowiązujące.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1988.4.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr C/12/I/88
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 września 1988 r.
o uznaniu niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Banku Polskiego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym NBP za nie obowiązujące.

W celu uporządkowania stanu prawnego publikowanych w Dzienniku Urzędowym NBP zarządzeń Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz zapewnienia jasności co do mocy obowiązującej tych aktów zarządza się, co następuje:
§  1.
Uznaje się, że nie obowiązują zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego wymienione w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ZARZĄDZEŃ PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OGŁOSZONYCH W DZIENNIKU URZĘDOWYM NBP, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIE OBOWIĄZUJĄCE

Lp.ZarządzenieTytułOgłoszone (nr i poz. Dz. Urz. NBP późn. zmiany)
nrdata
12345
1.A/12/II/8329.VII.1983 r.Kredyt na finansowanie zapasów niektórych surowców, materiałów i części zmiennych do maszyn i urządzeń pochodzących z importu.Nr 3, poz. 6
2.A/11/III/8626.VI.1986 r.w sprawie obniżenia odsetek od kredytu inwestycyjnego udzielanego jednostkom gospodarki uspołecznionej na niektóre cele.Nr 4, poz. 10
3.A/13/III/8615.XI.1986 r.w sprawie obniżenia odsetek od kredytu inwestycyjnego udzielanego na niektóre cele uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości oraz handlu rynkowego.Nr 6, poz. 15
4.B/24/VIII/8519.XII.1985 r.Regulamin losowań premii pieniężnych przypadających na premiowe bony oszczędnościowe PKONr 2, poz. 4