Uznanie instytucji kultury "Dom Pracy Twórczej w Wigrach w likwidacji" za zlikwidowaną i wykreślenie jej z rejestru instytucji... - OpenLEX

Uznanie instytucji kultury "Dom Pracy Twórczej w Wigrach w likwidacji" za zlikwidowaną i wykreślenie jej z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.37

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie uznania instytucji kultury "Dom Pracy Twórczej w Wigrach w likwidacji" za zlikwidowaną i wykreślenia jej z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) w związku z zarządzeniem Nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie likwidacji Domu Pracy Twórczej w Wigrach (Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 57, z 2011 r. Nr 4, poz. 29 oraz z 2012 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1.
Instytucję kultury "Dom Pracy Twórczej w Wigrach w likwidacji", z siedzibą 16-412 Stary Folwark uznaje się za zlikwidowaną z dniem 30 czerwca 2012 r.
§  2.
Instytucję kultury "Dom Pracy Twórczej w Wigrach w likwidacji" wykreśla się z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 30 czerwca 2012 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1482).