Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRR.2013.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie utworzenia zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 12 ust. 4, w związku z art. 12 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej "Ministerstwem", zespół zarządzania kryzysowego.
2. W skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej "Zespołem", wchodzą:
1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - przewodniczący;
2) Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - zastępca przewodniczącego;
3) zastępca dyrektora Biura Ministra - sekretarz;
4) członkowie:
a) dyrektor Biura Ministra;
b) dyrektor Biura Administracyjnego;
c) dyrektor Biura Dyrektora Generalnego;
d) dyrektor Departamentu Informatyki.
3. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zaprosić do udziału w jego pracach, na prawach członka Zespołu, przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa.
§  2.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący zespołu.
2. Do zadań przewodniczącego zespołu należy, w szczególności:
1) organizowanie pracy Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy zadaniowe i doradcze, w skład których wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa, wskazani przez członków Zespołu.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
5. Do zadań Sekretarza Zespołu należy, w szczególności:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;
2) prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołu z posiedzenia Zespołu.
§  3.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa.
2. Protokół z posiedzenia Zespołu powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Zespołu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treści podjętych rozstrzygnięć lub sformułowanych wniosków. Protokół podpisują przewodniczący Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
3. W przypadku zgłoszenia przez członka Zespołu odrębnego stanowiska do podjętych rozstrzygnięć lub sformułowanych wniosków, jest ono odnotowywane w protokole.
4. Obsługę pracy Zespołu zapewnia Biuro Ministra we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
§  4. Traci moc zarządzenie Nr 7 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia zespołu zarządzania kryzysowego i określenia jego organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, poz. 908 i 951.