Dz.Urz.MPiT.2018.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 2c oraz ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209, 1566 i 1118) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, zwanym dalej "Ministerstwem", tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
2.  Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zwanego dalej "Ministrem", właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego w obszarze działu administracji rządowej - gospodarka oraz w razie wystąpienia zakłóceń w ciągłości funkcjonowania Ministerstwa.
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - członek Kierownictwa Ministerstwa nadzorujący realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,
c) dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
d) dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
e) dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych,
f) dyrektor Departamentu Komunikacji,
g) dyrektor Departamentu Prawnego,
h) dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej,
i) Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
j) Inspektor ochrony danych;
4) sekretarz Zespołu - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
§  3. 
1.  W posiedzeniach, na wniosek przewodniczącego Zespołu, biorą udział - na prawach członka Zespołu - dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa niewymienieni w § 2 pkt 3.
2.  W posiedzeniach mogą brać udział, z głosem doradczym, również inne osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu z jego inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu.
3.  W posiedzeniach, których przedmiotem są informacje niejawne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083), mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 29 tej ustawy.
§  4. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach, w minimum pięcioosobowym składzie, w tym z przewodniczącym Zespołu lub zastępcą przewodniczącego Zespołu.
2.  Członkowie Zespołu uczestniczą w posiedzeniach osobiście.
3.  W uzasadnionych przypadkach członka Zespołu wymienionego w § 2 pkt 3 lit. a-h może reprezentować na posiedzeniu:
1) jego zastępca;
2) inna osoba, wskazana przez członka Zespołu - za zgodą przewodniczącego Zespołu.
§  5. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2.  Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek zastępcy przewodniczącego Zespołu, członków Zespołu albo dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa niewymienionych w § 2 pkt 3;
3) stosownie do zakresu spraw będących przedmiotem posiedzenia, określenie składu Zespołu na dane posiedzenie oraz wskazanie pozostałych osób w nim uczestniczących;
4) zlecanie członkom Zespołu określonych zadań;
5) przedstawianie Zespołowi informacji i dokumentów dotyczących planowanych do rozpatrzenia spraw;
6) ustalanie porządku obrad posiedzenia;
7) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
8) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
9) przedstawianie członkom Kierownictwa Ministerstwa wniosków i propozycji w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności Ministerstwa do funkcjonowania w warunkach sytuacji kryzysowej oraz w razie wystąpienia zakłóceń w ciągłości jego funkcjonowania.
3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności także zastępcy - członek Zespołu albo dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa niewymieniony w § 2 pkt 3, wyznaczeni przez przewodniczącego Zespołu.
4.  Do zadań członków Zespołu należy:
1) uczestniczenie w pracach Zespołu, w zakresie określonym przez przewodniczącego Zespołu;
2) niezwłoczne powiadomienie przewodniczącego Zespołu oraz zastępcy przewodniczącego Zespołu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej lub innego zagrożenia, w przypadku uzyskania takich informacji.
5.  Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;
2) prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń;
3) koordynacja opracowywania opinii, ekspertyz, projektów dokumentów i rozstrzygnięć, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;
4) koordynowanie rozpatrywania spraw w trybie obiegowym.
§  7. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2.  Posiedzenia odbywają się w siedzibie Ministerstwa albo w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
3.  Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia zwyczajne w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
4.  Posiedzenia nadzwyczajne przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje w przypadku:
a) wprowadzenia trzeciego albo czwartego stopnia alarmowego, określonych na podstawie art. 15 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730),
b) wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub stanu nadzwyczajnego,
c) zaistnienia sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Ministra, w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka,
d) zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu Ministerstwa,
e) zakłóceń w ciągłości działania kluczowych systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;
2) może zwołać w innych przypadkach, niż określonych w pkt 1, w szczególności w przypadku:
a) wprowadzenia pierwszego albo drugiego stopnia alarmowego, określonych w art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych,
b) możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Ministra, w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka,
c) możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu Ministerstwa,
d) wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową,
e) zorganizowania przez uprawniony organ ćwiczeń, treningów lub szkoleń;
5.  Minister może w każdym czasie zwołać posiedzenie Zespołu, wyznaczając jednocześnie osobę, która będzie prowadzić posiedzenie.
§  8. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk.
2.  W przypadku nieuzgodnienia stanowiska, projekt rozstrzygnięcia Zespołu może być poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób wchodzących w skład Zespołu, a w razie równej liczby głosów - rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
3.  Z posiedzenia sekretarz Zespołu sporządza protokół, zawierający pełne zestawienie podjętych rozstrzygnięć.
4.  W przypadku zgłoszenia przez członka Zespołu albo dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa niewymienionego w § 2 pkt 3, zdania odrębnego od przyjętego rozstrzygnięcia, jest ono odnotowywane w protokole.
5.  Osoba przewodnicząca posiedzeniu zatwierdza protokół i niezwłocznie przedstawia go Ministrowi.
6.  Sekretarz Zespołu przekazuje kopię protokołu członkom Zespołu, osobom uczestniczącym w posiedzeniu oraz prezesom, dyrektorom lub kierownikom organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, których dotyczą rozstrzygnięcia podjęte na posiedzeniu.
§  9. 
1.  Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, zarządzić rozpatrzenie sprawy w trybie obiegowym.
2.  Niezgłoszenie przez członka Zespołu uwag, w terminie wskazanym we wniosku, traktuje się jako akceptację przedłożonych dokumentów lub propozycji rozstrzygnięć.
3.  Zgłoszenie przez członka Zespołu zdania odrębnego jest równoznaczne z nieuzgodnieniem dokumentów lub propozycji rozstrzygnięć rozpatrywanych w trybie obiegowym i skutkuje koniecznością rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu, w trybie określonym w § 8 ust. 1.
4.  Sekretarz Zespołu, niezwłocznie po zakończeniu trybu obiegowego, przedstawia członkom Zespołu pełne zestawienie przyjętych rozstrzygnięć oraz informację o zgłoszeniu zdania odrębnego, jeżeli miało miejsce.
§  10. 
1.  Komórki organizacyjne Ministerstwa współdziałają z Zespołem i na wniosek przewodniczącego Zespołu udzielają Zespołowi niezbędnego wsparcia w celu umożliwienia realizacji jego zadań.
2.  Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć komórkę organizacyjną Ministerstwa, która przejmuje koordynację działań merytorycznych podejmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa w sprawach inicjowania i realizacji działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego w obszarze działu administracji rządowej - gospodarka oraz w razie wystąpienia zakłóceń w ciągłości funkcjonowania Ministerstwa.
§  11. 
1.  Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy zadaniowe, w skład, których wchodzą w szczególności specjaliści z komórek organizacyjnych Ministerstwa lub organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.
2.  Przewodniczący Zespołu powołując grupę zadaniową, określa jej skład, zakres zadań i terminy ich wykonania.
§  12.  Obsługę Zespołu w zakresie organizacyjno-technicznym oraz obiegu dokumentów niejawnych zapewnia Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
§  13.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rozwoju (Dz. Urz. MRiF poz. 60), w zakresie działu administracji rządowej gospodarka.
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).