Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2020.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W celu realizacji zadań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", w zakresie inicjonowania i koordynowania zarządzania kryzysowego powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej "Zespołem".
2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu: Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
2)
Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa;
3)
Członkowie:
a)
Dyrektor Biura Administracji,
b)
Dyrektor Departamentu Techniki,
c)
Dyrektor Departamentu Kontroli,
d)
Dyrektor Biura Informatyki,
e)
Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego,
f)
Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego,
g)
Dyrektor Departamentu Prawnego;
4)
Sekretarz Zespołu: pracownik wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa.
§  2. 
1. 
Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1)
organizowanie pracy Zespołu;
2)
zwoływanie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy, na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, Członków Zespołu albo kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Prezesa UKE;
3)
ustalanie porządku posiedzeń;
4)
przedstawianie Kierownictwu UKE wniosków i propozycji w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności Prezesa UKE do funkcjonowania w warunkach sytuacji kryzysowej oraz w razie wystąpienia zakłóceń w ciągłości jego funkcjonowania.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu albo wskazany przez Przewodniczącego Zespołu Członek Zespołu.
3. 
Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby inne niż wskazane w § 1 ust. 2.
4. 
Przewodniczący Zespołu w zależności od zaistniałej sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Prezesa UKE albo w funkcjonowaniu UKE może wskazać:
1)
Koordynatora;
2)
zespoły robocze.
5. 
W posiedzeniach Zespołu, w zastępstwie Członka Zespołu, może uczestniczyć osoba przez niego wyznaczona.
6. 
Osoba, o której mowa w ust. 5, może podejmować rozstrzygnięcia w zastępstwie Członka Zespołu.
7. 
Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Zespołu należy:
1)
zwoływanie posiedzeń i kierowanie pracami Zespołu podczas nieobecności Przewodniczącego Zespołu;
2)
opracowywanie projektów Planu Zarządzania Kryzysowego Prezesa UKE;
3)
uzgadnianie zadań zawartych w Planie Zarządzenia Kryzysowego Prezesa UKE z komórkami organizacyjnymi, uczestniczącymi w ich realizacji.
8. 
Do zadań Członków Zespołu należy:
1)
uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu oraz realizacja zadań w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu;
2)
udział w pracach nad opracowaniem projektu Planu Zarządzania Kryzysowego Prezesa UKE;
3)
przygotowanie propozycji działań wraz z wnioskami dotyczącymi wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Prezesa UKE.
9. 
Do zadań Sekretarza Zespołu należy:
1)
organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie Członków Zespołu o terminach posiedzeń;
2)
prowadzenie dokumentacji z prac Zespołu, w tym sporządzanie protokołów posiedzeń;
3)
przedstawienie projektów dokumentów planowanych do rozpatrzenia na posiedzeniu Zespołu;
4)
uzgadniania dokumentów w trybie obiegowym.
10. 
W przypadku nieobecności Sekretarza Zespołu jego zadania wykonuje osoba wskazana przez Przewodniczącego Zespołu.
11. 
Do zadań Koordynatora należy koordynowanie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności Prezesa UKE do funkcjonowania w warunkach sytuacji kryzysowej oraz w razie wystąpienia zakłóceń w ciągłości funkcjonowania UKE.
12. 
Zadania zespołu roboczego ustalane są na bieżąco podczas posiedzeń Zespołu.
§  3. 
1. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w sytuacji:
1)
wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa lub stanu nadzwyczajnego;
2)
wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, albo trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego CRP, określonych na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 796);
3)
zaistnienia sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Prezesa UKE albo w funkcjonowaniu UKE;
4)
zakłóceń w ciągłości działania kluczowych systemów teleinformatycznych w UKE;
5)
wymagającej natychmiastowej oceny zagrożeń i zapewnienia koordynacji działań, na Wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu, Członka Zespołu lub kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Prezesa UKE.
2. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb i przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
3. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwykłą większością głosów. W przypadków równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
4. 
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
5. 
Osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu zatwierdza protokół i przedstawia go, bez zbędnej zwłoki, obecnym na posiedzeniu Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3-5.
6. 
Wykonywanie przez Zespół zadań może odbywać się w trybie obiegowym.
7. 
Podejmowanie przez Zespół rozstrzygnięć w trybie obiegowym zarządza Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu, wyznaczając termin do zajęcia stanowiska, nie krótszy niż 2 dni robocze.
8. 
Rozstrzygnięcie w trybie obiegowym uważa się za podjęte, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag lub zastrzeżeń do przedstawionego rozstrzygnięcia.
9. 
Rozbieżności stanowisk powstałe przy podejmowaniu rozstrzygnięć w trybie obiegowym podlegają rozpatrzeniu wyłącznie na posiedzeniach Zespołu.
§  4. 
Członkowie Zespołu i osoby, o których mowa w § 2 ust. 3-5, nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu.
§  5. 
Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Bezpieczeństwa.
§  6. 
Traci moc zarządzenie nr 32 Prezesa UKE z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.