Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 12 ust. 2b oraz ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904 i 1250) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanym dalej "Ministerstwem", tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej "Ustawą".
2.  Zespół jest organem opiniodawczo doradczym, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Sekretarz Stanu w Ministerstwie;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Generalny Ministerstwa;
3) członkowie:
a) Podsekretarze Stanu w Ministerstwie,
b) kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa, zwani dalej "Kierownikami komórek";
4) Sekretarz Zespołu - pracownik Ministerstwa zajmujący się sprawami zarzadzania kryzysowego.
2.  Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zaprosić do udziału w jego pracach:
1) przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz przedsiębiorców, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej właściwych dla Ministra;
2) przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich lub Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego.
3.  W posiedzeniach Zespołu udział biorą wyznaczeni przez Przewodniczącego Zespołu członkowie.
4.  Członkowie wchodzący w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście.

W uzasadnionych przypadkach członka Zespołu może reprezentować osoba przez niego wyznaczona.

5.  Osoby, o których mowa w ust. 1 4, uczestniczące w posiedzeniach Zespołu, powinny posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub wyższej.
§  3. 
1.  Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2.  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) organizowanie pracy Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu w odpowiednim składzie, stosownie do zakresu spraw będących przedmiotem posiedzenia;
3) przedstawianie Zespołowi informacji, dokumentów przygotowanych przez Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa;
4) przedstawianie Kierownictwu Ministerstwa wniosków i propozycji w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności Ministerstwa do funkcjonowania w warunkach sytuacji kryzysowej.
3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku nieobecności Zastępcy - wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.
4.  Do zadań Sekretarza Zespołu należą:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu, w tym powiadamianie członków Zespołu o terminach posiedzeń;
2) prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
3) zapewnienie przygotowania opinii, ekspertyz i projektów dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;
4) koordynacja rozpatrywania spraw, o których mowa w § 6 ust. 1.
5.  Do zadań członków Zespołu należą:
1) uczestniczenie w pracach Zespołu, w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu;
2) niezwłoczne powiadomienie Przewodniczącego Zespołu, Sekretarza Zespołu oraz Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa o wystąpieniu zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, w przypadku uzyskania takich informacji.
§  4. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.
2.  Posiedzenia zwyczajne odbywają się w razie potrzeby, w szczególności w celu wykonania zadań Zespołu, o których mowa w art. 12 ust. 2c Ustawy, oraz zadań zawartych w zatwierdzonych przez uprawnione organy dokumentach z zakresu zarządzania kryzysowego.
3.  Posiedzenia nadzwyczajne:
1) zwołuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;
2) mogą być zwoływane w przypadku możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej.
§  5. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia kolegialnie, w drodze uzgodnienia stanowisk.
2.  Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, zawierający kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Zespołu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść i uzasadnienie podjętych rozstrzygnięć lub sformułowanych wniosków.
3.  Osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu zatwierdza protokół i przedstawia go niezwłocznie Ministrowi.
4.  Protokół przechowuje się w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  6. 
1.  Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zarządzić rozpatrzenie sprawy w trybie obiegowym.
2.  Niezgłoszenie przez członka Zespołu uwag, w terminie wskazanym we wniosku, traktuje się jako akceptację przedłożonych dokumentów.
3.  W przypadku nieuzgodnienia dokumentów w trybie obiegowym sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu Zespołu.
4.  Po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym Sekretarz Zespołu przedstawia członkom Zespołu na najbliższym posiedzeniu dokumenty uzgodnione w trybie obiegowym.
§  7.  W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zwołania posiedzenia Zespołu, komunikacja z mediami realizowana jest zgodnie z Instrukcją w sprawie komunikacji z mediami na potrzeby zarządzania kryzysowego stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  8.  Traci moc zarządzenie Nr 15 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz.14).
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA W SPRAWIE KOMUNIKACJI Z MEDIAMI NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

§  1.  Instrukcja w sprawie komunikacji z mediami na potrzeby zarządzania kryzysowego, zwana dalej "Instrukcją", określa sposób komunikacji z mediami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zwołania posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej "Zespołem", a także określa sposób komunikacji z Sekretarzem Zespołu.
§  2.  Instrukcję stosuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zwołania posiedzenia Zespołu.
§  3.  W sytuacji, o której mowa w § 2, osobami upoważnionymi do wypowiadania się dla mediów w zakresie spraw będących w kompetencji MGMiŻŚ są: rzecznik prasowy oraz Przewodniczący Zespołu.
§  4.  W sytuacji, o której mowa w § 2, w zakresie spraw będących w kompetencjach jednostek podległych lub nadzorowanych, każdorazowo następuje indywidualnie ustalenie dotyczące osób upoważnionych do wypowiadania się dla mediów.
§  5. 
1.  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej, jednostki podległe lub nadzorowane zobowiązane są do imiennego wskazania osoby upoważnionej do kontaktów z mediami, będącej koordynatorem ze strony jednostki.
2.  Dane teleadresowe osób upoważnionych są przekazywane do Biura Prasowego w MGMiŻŚ, obsługującego rzecznika prasowego.
§  6.  Rzecznik prasowy lub Przewodniczący Zespołu mogą upoważnić inne osoby do udzielania wypowiedzi dla mediów w sprawach, o których mowa w § 3, zwłaszcza w zakresie tematów, które wymagają wiedzy eksperckiej i specjalistycznej.
§  7.  Komórki organizacyjne w Ministerstwie są zobowiązane do udzielenia rzecznikowi prasowemu lub Przewodniczącemu Zespołu niezwłocznie wyjaśnień w zakresie wymaganym do udzielenia odpowiedzi dla mediów oraz koniecznym do prawidłowej prasy Zespołu. Komórki mają obowiązek udzielania odpowiedzi w terminie i trybie określonym przez rzecznika prasowego (telefonicznie, mailowo, faksem, pisemnie).
§  8. 
1.  Służby prasowe jednostek podległych lub nadzorowanych, których dotyczy sytuacja kryzysowa, na bieżąco kontaktują się z rzecznikiem prasowym MGMiŻŚ w zakresie przygotowania informacji i materiałów koniecznych do pracy Zespołu.
2.  Jednostki podległe lub nadzorowane, jeśli wystąpiła sytuacji kryzysowa, mają obowiązek przygotowania i dostarczenia materiałów analitycznych, graficznych i wszelkich innych, koniecznych do prowadzenia komunikacji z mediami.
§  9.  W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, jednostki podległe lub nadzorowane, których dotyczy sytuacja kryzysowa, są zobowiązane do poinformowania pracowników zaangażowanych we współpracę z mediami (pracowników biur prasowych lub komórek Public Relations (PR)) o zaistniałej sytuacji, w celu ograniczenia możliwości przekazywania informacji nieoficjalnych lub niesprawdzonych.
§  10.  W sytuacji, o której mowa w § 9, rzecznik prasowy MGMiŻŚ jest zobowiązany do poinformowania pracowników zaangażowanych we współpracę z mediami o zaistniałej sytuacji, w celu ograniczenia możliwości przekazywania informacji nieoficjalnych lub niesprawdzonych.
§  11.  Oświadczenia i komunikaty wychodzące z jednostek podległych lub nadzorowanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej mogą być przekazywane mediom przez kierowników lub rzeczników prasowych tych jednostek, po uprzedniej konsultacji z Zespołem, w tym rzecznikiem prasowym MGMiŻŚ.
§  12.  W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowywany jest plan medialny, opisujący sposób komunikowania się z mediami, zawierający m.in. wzory oświadczeń, komunikatów prasowych, przybliżoną liczbę i częstotliwość kontaktów z mediami, plan dotyczący briefingów prasowych.
§  13. 
1.  Rzecznik prasowy MGMiŻŚ współpracuje z Sekretarzem Zespołu w zakresie realizacji polityki informacyjnej.
2.  Rzecznik prasowy w szczególności:
1) przygotowuje projekty standardów informacji na potrzeby Zespołu;
2) jest w stałym kontakcie ze służbami prasowymi jednostek podległych lub nadzorowanych w zakresie pozyskiwania i koordynowania informacji niezbędnych do sporządzania raportów o sytuacji w działach administracji rządowej, będących we właściwości Ministra;
3) bierze udział w pozyskaniu z jednostek podległych lub nadzorowanych i komórek organizacyjnych w Ministerstwie wszelkich materiałów: informacyjnych, analitycznych, graficznych i innych, koniecznych do realizacji polityki informacyjnej.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, rybołówstwo, żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).