Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie utworzenia Zespołu roboczego do spraw badań w turystyce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół roboczy do spraw badań w turystyce, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.
§  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
2) Zastępca Przewodniczącego - Elżbieta Wyrwicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
3) Sekretarz Zespołu - Katarzyna Podhorodecka, starszy specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
4) członkowie Zespołu:
a) Bartłomiej Walas - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
b) Teresa Buczak - Wicedyrektor Biura Zarządzania Projektem "Promujmy Polskę Razem" w Polskiej Organizacji Turystycznej,
c) Krzysztof Łopaciński - Dyrektor Instytutu Turystyki w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji,
d) Bogdan Włodarczyk - Kierownik Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim,
e) Piotr Zmyślony - adiunkt na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
f) Krzysztof Borkowski - Kierownik Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
g) Stefan Bosiacki - Kierownik Zakładu Ekonomiki Turystyki i Marketingu na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
h) Magdalena Kachniewska - Dziekan Studium Magisterskiego SGH, pracownik Katedry Turystyki, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej,
i) Ewa Dziedzic - Kierownik Katedry Turystyki SGH, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej,
j) Renata Seweryn - Katedra Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
k) Teresa Krzemińska - Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
l) Dorota Jasiukiewicz - główny specjalista w Ośrodku Statystyki Sportu i Turystyki, Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
m) Wacława Kraśniewska - Naczelnik Wydziału Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym,
n) Elżbieta Karnafel-Wyka - Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy na Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
o) Paweł Bryda - główny specjalista w Departamencie Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
p) Paweł Ważniewski - specjalista w Departamencie Analiz Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
q) Lidia Piotrowska - Naczelnik Wydziału Lokalnego Planowania i Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
r) Agnieszka Mokrogulska - starszy specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
s) Piotr Mączka - specjalista w Departamencie Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
t) Małgorzata Szerszeń - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
u) Ewa Bąk-Filipek - główny specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
§  3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przygotowywanie propozycji modyfikacji programów badań;
2) opracowanie zintegrowanego programu badań regionalnych gospodarki turystycznej;
3) opracowanie założeń metodologicznych do badań;
4) wskazanie propozycji mierników do oceny budżetu zadaniowego oraz do oceny dokumentów strategicznych z zakresu turystyki.
§  4.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Zespół jest upoważniony do występowania do właściwych podmiotów o stosowne dane statystyczne.
4. Zespół może wykorzystywać opinie podmiotów zewnętrznych.
5. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły.
6. Prace Zespołu zakończone będą sprawozdaniem, zawierającym analizę i wnioski, które zostaną przedłożone Ministrowi Sportu i Turystyki.
§  5.
1. Członkowie Zespołu niebędący pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki za pracę w zespole nie otrzymują wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Praca w Zespole pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki jest traktowana na równi z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.
3. Członkowi Zespołu, który jest pracownikiem uczelni mieszczącej się poza Warszawą, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
4. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 3 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Turystyki.
5. Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 3 pokrywane są z budżet państwa z części pozostającej do dyspozycji Departamentu Turystyki.
§  6. Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac, do których został powołany, w szczególności po zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 6.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.