Utworzenie Zespołu Monitorowania Zagrożeń, realizacja zadań Centralnego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie systemu stałych... - OpenLEX

Utworzenie Zespołu Monitorowania Zagrożeń, realizacja zadań Centralnego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie systemu stałych dyżurów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.15

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Monitorowania Zagrożeń, realizacji zadań Centralnego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowania systemu stałych dyżurów

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560), art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730), art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55), art. 4 pkt 1 lit. g, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 435 i 650) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. poz. 2218), zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa zasady przygotowania, organizacji i funkcjonowania:
1)
Zespołu Monitorowania Zagrożeń;
2)
Centralnego Punktu Kontaktowego;
3)
systemu stałych dyżurów.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
BA - należy przez to rozumieć Biuro Administracyjne w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
2)
BOiIN - należy przez to rozumieć Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
3)
CBF - należy przez to rozumieć Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat" S.A. - zarządcę nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12;
4)
CAT - należy przez to rozumieć Centrum Antyterrorystyczne, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 załącznika do Zarządzenia Nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. poz. 927);
5)
CPK - należy przez to rozumieć centralny punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 4 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich;
6)
CRP - należy przez to rozumieć Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
członkach kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego;
8)
DAR - należy przez to rozumieć działy administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa;
9)
DGM - należy przez to rozumieć Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
10)
dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej lub kierującego komórką organizacyjną;
11)
dyrektorze generalnym - należy przez to rozumieć dyrektora generalnego Ministerstwa, który wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) oraz w odrębnych przepisach;
12)
dyrektywie 2005/65/WE - należy przez to rozumieć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 28 oraz L 87 z 31.3.2009, str. 109);
13)
IMO - należy przez to rozumieć Międzynarodową Organizację Morską (ang. International Maritime Organization), o której mowa w Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Morskiej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1946 r. (Dz. U. z 1961 r. poz. 74, z późn. zm.);
14)
infrastrukturze krytycznej - należy przez to rozumieć infrastrukturę w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
15)
jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną określoną w obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych;
16)
Kodeksie ISPS - należy przez to rozumieć Międzynarodowy kodeks dla ochrony statków i obiektów portowych, przyjęty w dniu 12 grudnia 2002 r. Rezolucją Nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów-Stron Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz. U. z 2005 r. poz. 1016);
17)
komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departament lub biuro w Ministerstwie;
18)
Konwencji SOLAS - należy przez to rozumieć Międzynarodową Konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 318, z późn. zm.) wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 r., sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. poz. 177);
19)
Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
20)
Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
21)
planowaniu operacyjnym - należy przez to rozumieć czynności dotyczące przygotowania i działania komórek organizacyjnych Ministerstwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujęte w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania;
22)
przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa w części III i XI załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075 i 2143), na którego, w trybie decyzji administracyjnej, Minister nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571);
23)
punkcie kontaktowym - należy przez to rozumieć osobę pośredniczącą w niezwłocznym przekazywaniu informacji pomiędzy stałym dyżurem w Ministerstwie, a kierownikiem jednostki podległej Ministrowi lub przez niego nadzorowanej wyznaczoną przez tego kierownika;
24)
punkcie odbioru alertu - należy przez to rozumieć Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne wchodzące w skład Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich;
25)
rozporządzeniu (WE) nr 725/2004 - należy przez to rozumieć rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz. Urz. UE L 129 z 09.04.2004, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 74, L 161 z 20.6.2008, str. 49, L 29 z 31.1.2009, str. 53 oraz L 87 z 31.3.2009, str. 109);
26)
rozporządzeniu w sprawie finansowania - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1599 oraz z 2007 r. poz. 1426);
27)
rozporządzeniu w sprawie gotowości obronnej - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa;
28)
RPK - należy przez to rozumieć regionalny punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 4 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich;
29)
SFRO - należy przez to rozumieć Samodzielną Formację Ratownictwa Ogólnego, o której mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 178);
30)
stałym dyżurze - należy przez to rozumieć wewnętrzną strukturę organizacyjną w Ministerstwie, w jednostce i u przedsiębiorcy zapewniającą ciągłość przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;
31)
stanie gotowości obronnej państwa - należy przez to rozumieć stan gotowości obronnej państwa w rozumieniu § 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa;
32)
stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP - należy przez to rozumieć stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
33)
systemie alertu - należy przez to rozumieć system alertu o zagrożeniu ochrony statku, o którym mowa w Prawidle 1.1.13 Rozdziału XI-2 Konwencji SOLAS;
34)
sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć sytuację w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
35)
systemie stałych dyżurów - należy przez to rozumieć system, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa;
36)
zarządzaniu kryzysowym - należy przez to rozumieć działanie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
37)
zdarzeniu o charakterze terrorystycznym - należy przez to rozumieć sytuację, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
38)
zdarzeniu naruszającym ochronę - należy przez to rozumieć zdarzenie, o którym mowa w Prawidle 1/13 Rozdziału XI-2 Konwencji SOLAS;
39)
Zespole Zarządzania Kryzysowego - należy przez to rozumieć organ opiniodawczo-doradczy Ministra, właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego w DAR, utworzony na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
40)
zestawie zadań operacyjnych - należy przez to rozumieć usystematyzowane zadania operacyjne przewidziane do realizacji przez Ministra w DAR przy pomocy jednostek.

Rozdział  2

Zespół Monitorowania Zagrożeń

§  3. 
1. 
W Ministerstwie funkcjonuje Zespół Monitorowana Zagrożeń, zwany dalej "Zespołem", realizujący zadania z zakresu:
1)
monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń, w tym zagrożeń infrastruktury krytycznej oraz o zaistnieniu sytuacji kryzysowych w DAR ujętych w:
a)
przedsięwzięciach i procedurach systemu zarzadzania kryzysowego,
b)
Planie Zarządzania Kryzysowego Ministra;
2)
koordynacji działań w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP;
3)
koordynacji działania systemu stałego dyżuru oraz koordynacji funkcjonowania stałego dyżuru w Ministerstwie.
2. 
Schematy funkcjonowania Zespołu Monitorowania Zagrożeń w Ministerstwie oraz stałego dyżuru w jednostce określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§  4. 
1. 
Do zadań Zespołu z zakresu monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń, w tym zagrożeń infrastruktury krytycznej oraz o zaistnieniu sytuacji kryzysowych w DAR, należy:
1)
bieżące monitorowanie i wymiana informacji o zagrożeniach oraz sytuacjach kryzysowych w DAR;
2)
informowanie członków kierownictwa Ministerstwa o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych, w formie raportów bieżących oraz doraźnych;
3)
współpraca z Biurem Prasowym Ministerstwa w zakresie realizacji polityki informacyjnej, w tym w przygotowywaniu procedur i wytycznych z zakresu komunikacji w sytuacji kryzysowej;
4)
przekazywanie jednostkom informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowej w DAR;
5)
gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zagrożeń infrastruktury krytycznej w DAR;
6)
opracowywanie analiz i opinii oraz dokonywanie oceny możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju, a także gromadzenie informacji o zagrożeniach na potrzeby Ministra, w oparciu o informacje przekazywane przez jednostki;
7)
uruchamianie procedur z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
8)
monitorowanie sytuacji w trakcie imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, których organizacja i przebieg związana jest z DAR;
9)
udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego;
10)
realizacja zadań na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
11)
dokumentowanie działań podejmowanych przez Zespół.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wykonują dyrektorzy oraz kierownicy jednostek zgodnie z właściwością.
3. 
Minister na wniosek Dyrektora BOiIN zatwierdza procedury przekazywania informacji o wystąpieniu zagrożeń, w tym zagrożeń infrastruktury krytycznej oraz o zaistnieniu sytuacji kryzysowych w DAR.
4. 
Dyrektor BOiIN uzgadnia projekt procedury, o której mowa w ust. 3, z dyrektorami oraz kierownikami jednostek. Dyrektorzy oraz kierownicy jednostek przekazują na wniosek Dyrektora BOiIN informacje niezbędne do opracowania procedury.
5. 
Raporty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są członkom kierownictwa Ministerstwa oraz dyrektorom za pomocą służbowej poczty elektronicznej:
1)
w godzinach pracy Ministerstwa - raporty bieżące raz na dobę;
2)
w godzinach pracy lub poza godzinami pracy Ministerstwa - raporty doraźne, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia.
§  5. 
1. 
Do zadań Zespołu z zakresu koordynacji działań w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, należy:
1)
informowanie członków kierownictwa Ministerstwa o wprowadzonych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP;
2)
współpraca z CBF oraz BA w zakresie realizacji zadań wynikających z wprowadzonych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP.
2. 
Za przygotowanie i organizację realizacji zadań w Ministerstwie w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP odpowiada dyrektor generalny.
3. 
Dyrektor Generalny na wniosek Dyrektora BOiIN zatwierdza Stałe procedury uruchamiania i reagowania na stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP w Ministerstwie.
4. 
Dyrektor BOiIN uzgadnia projekt Stałych procedur, o których mowa w ust. 3, z Dyrektorem BA. Dyrektor BA przekazuje na wniosek Dyrektora BOiIN informacje niezbędne do opracowania procedur.
§  6. 
Zespół wykonuje zadania z zakresu koordynacji działań systemu stałych dyżurów oraz funkcjonowania stałego dyżuru w Ministerstwie, o których mowa w Rozdziale 4.
§  7. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
pracownicy BOiIN, wyznaczeni przez Dyrektora BOiIN;
2)
pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa, wyznaczeni przez poszczególnych dyrektorów komórek organizacyjnych, do współdziałania z BOiIN w zakresie:
a)
zarządzania kryzysowego (minimum jedna osoba);
b)
planowania operacyjnego (minimum jedna osoba).
§  8. 
1. 
Zespół pełni dyżur w trybach pracy dla sytuacji zwyczajnych i sytuacji kryzysowych.
2. 
W trybie pracy dla sytuacji zwyczajnych:
1)
pracownicy, o których mowa w § 7 pkt 1:
a)
w czasie godzin pracy Ministerstwa pełnią ośmiogodzinny dyżur, z zastrzeżeniem lit. b,
b)
poza godzinami pracy Ministerstwa i w dni wolne od pracy pełnią dyżur telefoniczny, zgodnie z harmonogramem zatwierdzanym przez Dyrektora BOiIN, mając zapewniony dostęp do telefonu służbowego, laptopa, poczty elektronicznej oraz sieci Internet;
2)
pracownicy, o których mowa w § 7 pkt 2, w czasie godzin pracy Ministerstwa współdziałają z BOiIN, zgodnie z właściwością.
3. 
W trybie pracy dla sytuacji kryzysowych:
1)
pracownicy, o których mowa w § 7 pkt 1, mogą pełnić dyżur całodobowy w miejscu pracy, zgodnie z harmonogramem zatwierdzanym przez Dyrektora BOiIN;
2)
pracownicy, o których mowa w § 7 pkt 2, mogą pełnić dyżur całodobowy w miejscu pracy, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z dyrektorami i zatwierdzonym przez Dyrektora BOiIN.
4. 
Na czas pełnienia dyżuru w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych pracownicy, o których mowa w § 7, zwolnieni są z wykonywania obowiązków określonych w opisach stanowisk pracy.
5. 
W przypadku organizowania lub udziału pracowników Ministerstwa w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz konieczności monitorowania sytuacji w czasie trwania imprez, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8, Zespół może pełnić dyżury w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych.
6. 
O wprowadzeniu i odwołaniu pełnienia dyżurów w trybie pracy dla sytuacji kryzysowych decyduje Dyrektor BOiIN w uzgodnieniu z dyrektorem generalnym.
7. 
Decyzję o wprowadzeniu dyżurów całodobowych w trybie pracy dla sytuacji kryzysowy podejmuje dyrektor generalny.
§  9. 
1. 
Dyrektor BA, w uzgodnieniu z Dyrektorem BOiIN na potrzeby funkcjonowania Zespołu, zapewnia:
1)
odpowiednie wyposażenie pomieszczeń do pracy Zespołu, w szczególności środki łączności (telefon służbowy stacjonarny, telefon służbowy komórkowy), sprzęt RTV oraz sprzęt komputerowy z dostępem do służbowej poczty elektronicznej i Internetu;
2)
pomieszczenie do wypoczynku wraz z wyposażeniem w sprzęt socjalno-bytowy.
2. 
Dyrektor BOiIN:
1)
zatwierdza instrukcję pracy Zespołu, określającą zasady jego funkcjonowania,
2)
wyznacza pomieszczenia na potrzeby Zespołu, w tym określa zapasowe miejsce jego pracy.
§  10. 
Pracami Zespołu kieruje Dyrektor BOiIN.
§  11. 
Nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje dyrektor generalny.

Rozdział  3

Centralny Punkt Kontaktowy

§  12. 
1. 
W Ministerstwie funkcjonuje CPK realizujący zadania z zakresu ochrony żeglugi i portów morskich.
2. 
CPK zapewnia wymianę informacji z zakresu ochrony żeglugi i portów morskich.
3. 
Do zadań CPK należy:
1)
wymiana informacji o zagrożeniu ochrony statku o polskiej przynależności z oficerem ochrony armatora;
2)
przyjmowanie od punktu odbioru alertu informacji o odbiorze alertu;
3)
przyjmowanie od RPK informacji o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony żeglugi i portów morskich;
4)
przekazywanie informacji o zdarzeniu do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i CAT;
5)
przekazywanie Komisji Europejskiej i IMO oraz właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wprowadzonych środkach ochrony na morzu;
6)
składanie Komisji Europejskiej i IMO raportów i sprawozdań o naruszeniu ochrony statków.
§  13. 
1. 
Zadania CPK realizowane są przez:
1)
BOiIN w zakresie:
a)
wymiany informacji o zagrożeniu ochrony statku o polskiej przynależności z oficerem ochrony armatora,
b)
przyjmowania od punktu odbioru alertu informacji o odbiorze alertu,
c)
przyjmowania od RPK informacji o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony żeglugi i portów morskich,
d)
przekazywania informacji o zdarzeniu do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i CAT;
2)
DGM w zakresie:
a)
przekazywania Komisji Europejskiej i IMO oraz właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wprowadzonych środkach ochrony na morzu,
b)
składania Komisji Europejskiej i IMO raportów i sprawozdań o naruszeniu ochrony statków.
2. 
Minister, na wniosek Dyrektora BOiIN, zatwierdza Procedury odbioru i przekazywania informacji o odbiorze alertu, zagrożenia lub naruszenia ochrony statków, portów, obiektów portowych, i wynikających z tego zmian poziomów ochrony oraz wystąpienia sytuacji kryzysowej na statku, w porcie lub obiekcie portowym.
3. 
Dyrektor BOiIN uzgadnia projekt Procedury, o której mowa w ust. 2, z Dyrektorem DGM. Dyrektor DGM przekazuje na wniosek Dyrektora BOiIN informacje niezbędne do opracowania procedury.

Rozdział  4

System stałych dyżurów

§  14. 
System stałych dyżurów zapewnia ciągłość przekazywania decyzji Ministra dotyczących realizacji zadań kierowania Ministerstwem oraz jednostkami w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego ujętych w:
1)
Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonym na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie finansowania;
2)
planach operacyjnych funkcjonowania DAR, sporządzonych na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie finansowania.
§  15. 
1. 
System stałych dyżurów obejmuje:
1)
stały dyżur w Ministerstwie;
2)
stały dyżur w jednostkach.
2. 
W system stałych dyżurów mogą zostać włączeni przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których Minister nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
3. 
Wykaz jednostek wchodzących w system stałych dyżurów oraz przedsiębiorców, którzy mogą zostać włączeni w ten system określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  16. 
Do zadań Zespołu z zakresu koordynacji działania systemu stałych dyżurów, należy:
1)
przekazywanie informacji o uruchomieniu systemu stałego dyżuru jednostkom;
2)
sprawowanie nadzoru i koordynowanie pracami związanymi z sprawnym funkcjonowaniem systemu stałego dyżuru.
§  17. 
Do zadań Zespołu z zakresu koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem stałego dyżuru w Ministerstwie, należy:
1)
powiadamianie Ministra i dyrektora generalnego o otrzymanym sygnale o uruchomieniu stałego dyżuru;
2)
poinformowanie sekretariatów w komórkach organizacyjnych Ministerstwa o uruchomieniu stałego dyżuru w Ministerstwie;
3)
uruchomienie punktów kontaktowych stałego dyżuru w komórkach organizacyjnych Ministerstwa.
§  18. 
W jednostce stały dyżur tworzy się w wyznaczonych przez kierownika tej jednostki komórkach organizacyjnych.
§  19. 
1. 
W jednostce w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gotowości obronnej lub w przypadku braku znamion sytuacji kryzysowej, stały dyżur funkcjonuje w ramach punktu kontaktowego działającego w godzinach pracy w oparciu o wyznaczone stanowisko pracy.
2. 
W dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy oraz poza godzinami pracy punkt kontaktowy stałego dyżuru organizuje się w formie dyżuru telefonicznego pełnionego przez osoby wyznaczone przez kierownika jednostki. Dopuszcza się w tym zakresie pełnienie dyżuru telefonicznego przez całodobowe służby wewnętrzne po odpowiednim przeszkoleniu ich personelu.
3. 
Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza osoba odpowiedzialna za organizację i przygotowanie stałego dyżuru lub osoba przez nią upoważniona.
§  20. 
1. 
W jednostce w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu, w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny, a także w celu realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, stały dyżur działa w ramach służby dyżurnej pełnionej całodobowo w systemie dwu lub trzyzmianowym.
2. 
Skład jednej zmiany stanowią co najmniej dwie osoby, w tym starszy dyżurny i dyżurny (dyżurni).
3. 
Godziny pełnienia stałego dyżuru przez zmiany dyżurne określa kierownik jednostki.
§  21. 
1. 
Uruchomienie stałego dyżuru realizowanego w formie służby dyżurnej następuje:
1)
obowiązkowo - w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gotowości obronnej, w celu realizacji zadań określonych w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia;
2)
na polecenie Ministra lub kierownika jednostki:
a)
w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa,
b)
w celu realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego,
c)
w celu realizacji szkolenia i kontroli funkcjonowania stałego dyżuru.
2. 
Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru w formie służby dyżurnej wydaje osoba, która wydała decyzję o jego uruchomieniu.
§  22. 
Stały dyżur mogą kontrolować:
1)
Minister;
2)
kierownik jednostki;
3)
osoby upoważnione przez Ministra;
4)
osoby upoważnione przez kierownika jednostki.
§  23. 
Przygotowanie stałego dyżuru polega na:
1)
wyznaczeniu składu osobowego stałego dyżuru;
2)
wydzieleniu pomieszczenia pełnienia stałego dyżuru i wyposażeniu go, w szczególności w środki łączności, sprzęt RTV oraz sprzęt komputerowy z dostępem do poczty elektronicznej;
3)
wydzieleniu pomieszczenia dla zapewnienia warunków zmianowości pełnienia stałego dyżuru i wyposażeniu go w niezbędny sprzęt socjalno-bytowy;
4)
ustaleniu zasad i trybu obiegu informacji i decyzji oraz zorganizowaniu systemu powiadamiania i alarmowania w ramach stałego dyżuru, w tym wydzieleniu odpowiedniego dyżurnego środka transportu;
5)
opracowaniu dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stałego dyżuru;
6)
organizowaniu szkolenia teoretycznego co najmniej raz w roku oraz praktycznego co najmniej dwa razy w roku dla osób pełniących stały dyżur;
7)
sprawdzeniu i kontrolowaniu gotowości stałego dyżuru do działania w ramach kontroli realizacji zadań obronnych.
§  24. 
Wykaz dokumentacji stałego dyżuru określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  25. 
Za aktualizowanie oraz poprawne prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru odpowiada:
1)
w Ministerstwie - Dyrektor BOiIN;
2)
w jednostce:
a)
w stanie stałej gotowości obronnej państwa lub braku znamion sytuacji kryzysowej - wyznaczona komórka organizacyjna lub osoby realizujące zadania dotyczące spraw obronnych lub wynikające z przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego,
b)
w pozostałych stanach gotowości obronnej państwa lub w ramach realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, a także w trakcie ćwiczeń i kontroli - starszy dyżurny zmiany stałego dyżuru.
§  26. 
Osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru powinny posiadać, w zależności od potrzeb jednostki, odpowiednie upoważnienie lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, wydane na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.
§  27. 
Wprowadza się wzór instrukcji stałego dyżuru stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rozdział  5

Przepisy dostosowujące i końcowe

§  28. 
Kierownik jednostki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, zorganizuje w jednostce stały dyżur na zasadach określonych w zarządzeniu.
§  29. 
W Ministerstwie tworzy się Zespół Monitorowania Zagrożeń.
§  30. 
W Ministerstwie tworzy się CPK.
§  31. 
Traci moc zarządzenie Nr 10 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 9).
§  32. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Schematy funkcjonowania Zespołu Monitorowania Zagrożeń w Ministerstwie oraz stałego dyżuru w jednostce

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz jednostek wchodzących w system stałych dyżurów oraz przedsiębiorców, którzy mogą zostać włączeni w ten system

1. Uniwersytet Morski w Gdyni

2. Akademia Morska w Szczecinie

3. Urząd Morski w Gdyni

4. Urząd Morski w Słupsku

5. Urząd Morski w Szczecinie

6. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

8. Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

9. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

10. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

11. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

12. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

13. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

14. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku

15. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

16. Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni

17. Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o. w Gdyni

18. Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w Gdańsku

19. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie

20. Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie

21. "ENERGOPOL-SZCZECIN" S.A. w Szczecinie

22. Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie

23. "SHIP-SERVICE" S.A. w Warszawie

24. UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie

25. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie

26. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra 3" Sp. z o.o. w Szczecinie

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dokumentacji stałego dyżuru

1. Dokument inicjujący uruchomienie stałego dyżuru

2. Dokumentacja zawierająca listę, szczegółowe zadania, obowiązki oraz zasady podległości składu osobowego stałego dyżuru.

3. Instrukcja stałego dyżuru, określająca co najmniej:

1) zadania;

2) organizację stałego dyżuru;

3) sposób powiadamiania (w tym schemat przyjmowania i przekazywania informacji);

4) organizację łączności i obiegu informacji (w tym schemat);

5) termin składania meldunków;

6) procedury i terminy przekazywania obowiązków przez poszczególne zmiany.

4. Dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazywanych zadań operacyjnych, przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, decyzji, meldunków, raportów.

5. Wyciągi z tabel realizacji zadań operacyjnych.

6. Książka i grafik pełnienia stałego dyżuru.

7. Tabele sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania.

8. Brudnopis.

9. Inne dokumenty, według potrzeb.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wzór instrukcji stałego dyżuru

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

____________________________________________________________________

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPRACOWUJĄCEJ DOKUMENT

ZATWIERDZAM

....................................................

Kierownik jednostki

........................................

data, imię i nazwisko

INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU

...................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

na potrzeby:

- podwyższania gotowości obronnej państwa;

- realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

- monitorowania zagrożeń i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń, w tym zagrożeń infrastruktury krytycznej oraz zaistnienia sytuacji kryzysowych w DAR;

- realizacji zadań dla zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania

w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP.

___________________________________________________________________________

MIEJSCOWOŚĆ ROK

Spis treści

1. Postanowienia ogólne.

2. Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru.

3. Organizacja stałego dyżuru.

4. Sposób powiadamiania, organizacja łączności i obiegu informacji.

5. System składania meldunków.

6. Procedury i terminy przekazywania obowiązków przez poszczególne zmiany.

7. Załączniki.

1. Postanowienia ogólne

STAŁY DYŻUR (SD) w ... (nazwa jednostki organizacyjnej - JO) tworzy się na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560), z § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. poz. 2218) oraz z zarządzeniem Nr ... Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia ...... 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Monitorowania Zagrożeń, funkcjonowania systemu stałych dyżurów oraz realizacji zadań centralnego punktu kontaktowego (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. ...).

SD wchodzi w skład Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym, w tym obroną państwa z zachowaniem ciągłości działania i wymiany informacji.

Zasadniczym celem SD jest zapewnienie Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej "Ministrem", ciągłości przekazywania decyzji do uruchamiania zadań ujętych w dokumentach dotyczących:

1) zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

3) modułów zadaniowych w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP;

4) zagrożeń i utrudnień dla funkcjonowania działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

2. Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru

Do głównych zadań realizowanych w ramach SD należy:

1) uruchamianie procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) uruchamianie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

3) uruchamianie działań zawartych w Planie Zarządzania Kryzysowego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ponadto - ewidencjonowanie treści otrzymanych sygnałów, decyzji, zadań, poleceń i stopni alarmowych w "Dzienniku ewidencji przyjmowanych i przekazywanych zadań operacyjnych, przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, decyzji, meldunków i raportów".

3. Organizacja stałego dyżuru:

1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa, bez znamion wystąpienia sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, SD realizowany jest w oparciu o punkt kontaktowy (PK). ... (opisać organizację SD - w godzinach pracy, po godzinach pracy, w dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy, w tym podając z jakich środków łączności SD będzie korzystał oraz sposób dokumentowania realizacji zadań);

2) w ramach podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w sytuacji zaistnienia/możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej SD realizowany jest w oparciu o służbę dyżurną, w systemie całodobowym, dwuzmianowym po 12 godz./ trzyzmianowym po 8 godz. (według uznania kierownika JO). ... (należy dodatkowo opisać organizację SD, podając miejsce realizacji zadań, środki łączności z jakich będzie korzystał SD oraz "przejście" z realizacji zadań z PK na SD);

3) w czasie prowadzonych ćwiczeń i treningów SD jest uruchamiany w formie i na zasadach przewidzianych dla służby dyżurnej funkcjonującej w systemie 24-godzinnym. SD w tym systemie wprowadzany jest wyłącznie na polecenie Ministra lub Kierownika JO;

4) stały dyżur mogą kontrolować:

a) Minister,

b) Kierownik JO,

c) osoby upoważnione przez Ministra,

d) osoby upoważnione przez Kierownika JO;

5) wyróżnikiem osób pełniących SD jest identyfikator z napisem "SŁUŻBA DYŻURNA".

4. Sposób powiadamiania, organizacja łączności i obiegu informacji:

1) przyjmowanie sygnałów, zadań, poleceń i informacji, w tym wynikających z uruchomienia wyższych stanów gotowości obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, od organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i natychmiastowe przekazywanie ich Kierownikowi JO oraz innym osobom realizowane jest zgodnie z przyjętym w JO systemem powiadamiania - załącznik Nr ...;

2) przyjmowanie i przekazywanie sygnału o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, a także zadań i działań porządkowo-ochronnych realizowanych w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych, realizowane jest zgodnie z przyjętym w JO systemem powiadamiania - załącznik Nr ...;

3) utrzymanie ciągłej łączności i wymiany informacji ze służbami dyżurnymi (centrami zarządzania kryzysowego, stałymi dyżurami) organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa realizowane jest zgodnie z przyjętym w JO schematem obiegu informacji - załącznik Nr ...;

4) powiadamianie wyznaczonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy realizowane jest zgodnie z wykazem - załącznik Nr ....

5. System składania meldunków

SD w JO w zakresie meldunkowym współpracuje bezpośrednio z Zespołem Monitorowania Zagrożeń Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz terenowymi organami administracji publicznej.

Powyższa współpraca odbywa się w szczególności przez bieżące przekazywanie przez techniczne środki łączności, informacji i analiz oraz raportów doraźnych i sytuacyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

W przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych lub wystąpienia sytuacji kryzysowej raporty sytuacyjne przesyłane są zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Zespołem Monitorowania Zagrożeń Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W pozostałych przypadkach w oparciu o doraźne wytyczne.

6. Procedury i terminy przekazywania obowiązków przez poszczególne zmiany:

1) osoby wchodzące w skład zmiany przyjmującej SD są obowiązane do:

a) przyjęcia dokumentacji SD zgodnie z rejestrem dokumentacji SD,

b) przyjęcia wyposażenia pomieszczenia, w którym pełniony będzie SD,

c) zapoznania się z aktualną sytuacją kryzysową,

d) sprawdzenia funkcjonowania technicznych środków łączności oraz urządzeń wspomagających działanie SD,

e) potwierdzenia faktu przyjęcia SD w książce pełnienia SD;

2) osoby wchodzące w skład zmiany zdającej SD są obowiązane do:

a) zapoznania zmiany przyjmującej z aktualną sytuacją kryzysową,

b) przedstawienia zmianie przyjmującej ogólnego przebiegu własnego dyżuru i sposobu załatwiania poszczególnych problemów,

c) przedstawienia zmianie przyjmującej wykazu spraw niedokończonych lub nie załatwionych oraz terminów i sposobów ich realizacji,

d) uaktualnienia i przekazania zmianie przyjmującej Dziennika ewidencji przyjmowanych i przekazywanych zadań operacyjnych, przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, decyzji, meldunków i raportów,

e) sporządzenia pisemnego meldunku w książce pełnienia SD z przebiegu dyżuru zawierającego informacje o czasie przyjęcia/zdania dyżuru, zadaniach wymagających dalszego wykonywania przez zmianę przyjmującą oraz inne uwagi o przebiegu SD.

(Powyższe zadania należy rozpisać w formie tabelarycznej dla poszczególnych osób pełniących SD z podaniem czasu realizacji).

7. Załączniki

Załącznik Nr A - Schemat przyjęcia-przekazania sygnału, zadania, polecenia, informacji w Ministerstwie

Załącznik Nr B - Schemat obiegu informacji w ramach utrzymania łączności z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa

Załącznik Nr C - Wzór Tabeli danych teleadresowych organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa współpracujących z Ministerstwem

Załącznik Nr D - Wzór Tabeli danych teleadresowych jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych

Załącznik Nr E - Dane kontaktowe osób w ramach obowiązkowego stawiennictwa

Załącznik Nr F - Wzór Grafiku dyżuru w stanie stałej gotowości obronnej państwa, bez znamion wystąpienia sytuacji kryzysowej (SD 24/1)

Załącznik Nr G - Sygnały alarmowe. Komunikaty ostrzegawcze

Załącznik Nr H - Wzór Książki pełnienia stałego dyżuru

Załącznik Nr I - Wzór Dziennika ewidencji przyjmowanych i przekazywanych zadań operacyjnych, przedsięwzięć i procedur systemu zarzadzania kryzysowego, decyzji, meldunków oraz raportów

Załącznik Nr  A

SCHEMAT PRZYJĘCIA-PRZEKAZANIA SYGNAŁU, ZADANIA, POLECENIA, INFORMACJI W MINISTERSTWIE

Załącznik Nr  B

SCHEMAT OBIEGU INFORMACJI W RAMACH UTRZYMANIA ŁĄCZNOŚCI Z INSTYTUCJAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Załącznik Nr  C

DANE TELEADRESOWE ORGANÓW I INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z MINISTERSTWEM

(wzór)
Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejAdresSposób łącznościUwagi
OPALNr tel.Nr fax.e-mail

Załącznik Nr  D

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MINISTROWI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

(wzór)
Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejAdresSposób łącznościUwagi
OPALNr tel.Nr fax.e-mail
GOSPODARKA MORSKA
1
2
3

Załącznik Nr  E

DANE KONTAKTOWE OSÓB W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO STAWIENNICTWA

(wzór)

(I kolejność powiadamiania)

Lp.Imię i nazwiskoStanowisko służboweKomórka organizacyjnaAdres zamieszkaniaTelefonUwagi
1
2

(II kolejność powiadamiania)

Lp.Imię i nazwiskoStanowisko służboweKomórka organizacyjnaAdres zamieszkaniaTelefonUwagi
1
2

Załącznik Nr  F

GRAFIK DYŻURU W STANIE STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA, BEZ ZNAMION WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ (SD 24/1)

(wzór)
Lp.Imię i nazwiskoData pełnienia dyżuru
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Załącznik Nr  G

Załącznik Nr  H

KSIĄŻKA

___________________________________________________________________

ZESPÓŁ MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ

PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU

(wzór)

Rozpoczęto - ............................
Zakończono - ...........................

________________________________________________________________________

WARSZAWA ROK

MELDUNEK Z PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU (wzór)

1. Termin przyjęcia stałego dyżuru -... (godzina i data przyjęcia dyżuru).

2. Osoba przyjmująca stały dyżur -... (imię i nazwisko).

3. Sposób przyjęcia stałego dyżuru:

a) stan dokumentacji stałego dyżuru - zgodny z rejestrem dokumentów stałego dyżuru,

b) stan wyposażenia pomieszczenia stałego dyżuru - zgodny ze spisem inwentarza,

c) funkcjonowanie technicznych środków łączności oraz urządzeń wspomagających działanie stałego dyżuru - bez zastrzeżeń.

4. Przebieg pełnienia stałego dyżury:

a) przyjęte i zrealizowane zadania -... (krótki opis: rodzaj zadania/informacji, komu przekazano i jakie uruchomiono procedury),

b) przyjęte zadania w trakcie realizacji -... (krótki opis: rodzaj zadania/informacji, komu przekazano i jakie uruchomiono procedury),

c) dodatkowe sprawy do załatwienia -... krótki opis czego dotyczą).

5. Termin przekazania stałego dyżuru -... (godzina i data przekazania dyżuru).

6. Osoba, której przekazuje się stały dyżur -... (imię i nazwisko).

7. Podpisy przekazującego i przyjmującego stały dyżur:

Przekazujący stały dyżur:Przyjmujący stały dyżur:
........................................................................................................

Załącznik Nr  I

DZIENNIK EWIDENCJI PRZYJMOWANYCH I PRZEKAZYWANYCH ZADAŃ OPERACYJNYCH, PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROCEDUR SYSTEMU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, DECYZJI, MELDUNKÓW ORAZ RAPORTÓW

___________________________________________________________________________

ZESPÓŁ MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ

(wzór)

Rozpoczęto - ............................
Zakończono - ...........................

________________________________________________________________________

WARSZAWA ROK

Lp.DataGodzinaŹródło informacjiTreść informacjiKomu przekazano informacjęUwagi
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).