Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2013.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw zakończenia działań związanych z organizacją przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz z realizacją inwestycji pn. "Budowa Stadionu Narodowego"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W Ministerstwie Sportu i Turystyki zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Zespół do spraw zakończenia działań związanych z organizacją przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz z realizacją inwestycji pn. "Budowa Stadionu Narodowego", zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) współpraca z organami kontroli w zakresie organizacji przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
2) sporządzanie sprawozdań, raportów i stanowisk dla Członków Kierownictwa Ministerstwa, o których mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Min. Spor. z 2013 r. poz. 3) oraz dla organów kontroli w sprawach dotyczących organizacji przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz realizacji inwestycji pn. "Budowa Stadionu Narodowego".
§  3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu: Dariusz Buza;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu: Anna Pawłowska;
3) Sekretarz Zespołu: Katarzyna Paterak-Kondek;
4) Członkowie Zespołu:
a) Radosław Guz,
b) Hubert Olszewski,
c) Wojciech Iwanicki,
d) Mariola Chojnacka,
e) Anna Klimek-Krypa.
§  4. Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  5.
1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a podczas jego usprawiedliwionej nieobecności - Wiceprzewodniczący Zespołu.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku prac Zespołu;
3) reprezentowanie Zespołu.
§  6. W pracach Zespołu oprócz jego Członków, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
§  7.
1. Przewodniczący Zespołu wyznacza terminy posiedzeń Zespołu w zależności od potrzeb.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  8. Minister podejmuje decyzję o zakończeniu prac Zespołu.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).