Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r., zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Krzysztof Przygoda, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu;
2) Zastępca Przewodniczącego - Magdalena Skrzeczyńska, Zastępca Dyrektora Biura Ministra;
3) pozostali Członkowie Zespołu:
a) Natalia Górna - dyrektor Biura Komunikacji,
b) Honorata Siek - przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich,
b) Agnieszka Ludwicka- przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego,
c) Remigiusz Ludwig - przedstawiciel Departamentu Infrastruktury Sportowej,
d) Tomasz Marcinkowski - przedstawiciel Departamentu Kontroli i Nadzoru,
e) Wojciech Krajewski - przedstawiciel Departamentu Prawnego,
f) Anna Witkowska - przedstawiciel Departamentu Ekonomiczno-Finansowego,
g) Mateusz Łach - przedstawiciel Biura Ministra,
h) dr hab. Mariusz Ozimek - przedstawiciel Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.;
2) opracowanie mechanizmu sprawozdawczości z realizacji nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.;
3) opracowanie dokumentu implementacyjnego realizacji nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.
§  4. 
1.  Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu.
3.  Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego mogą zapraszać na posiedzenia, z głosem doradczym osoby niebędące członkami Zespołu.
4.  Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy składu Zespołu.
5.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
6.  W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Zespołu głosowania mogą odbywać się w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej.
§  5.  W okresach pomiędzy posiedzeniami Zespół pracuje w formie korespondencyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§  6.  Obsługę prac Zespołu, w tym prowadzenie dokumentacji Zespołu, zapewnia Biuro Ministra.
§  7. 
1.  Za pracę w Zespole nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2.  Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  8.  Traci moc Zarządzenie nr 23 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 oraz nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 78).
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).