Utworzenie Zespołu do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r. - OpenLEX

Utworzenie Zespołu do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.33

Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw opracowania nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r., zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Krzysztof Przygoda, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Magdalena Skrzeczyńska, Zastępca Dyrektora Biura Ministra;
3)
pozostali Członkowie Zespołu:
a)
Natalia Górna - dyrektor Biura Komunikacji,
b)
Honorata Siek - przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich,
b)
Agnieszka Ludwicka- przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego,
c)
Remigiusz Ludwig - przedstawiciel Departamentu Infrastruktury Sportowej,
d)
Tomasz Marcinkowski - przedstawiciel Departamentu Kontroli i Nadzoru,
e)
Wojciech Krajewski - przedstawiciel Departamentu Prawnego,
f)
Anna Witkowska - przedstawiciel Departamentu Ekonomiczno-Finansowego,
g)
Mateusz Łach - przedstawiciel Biura Ministra,
h)
dr hab. Mariusz Ozimek - przedstawiciel Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
opracowanie nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.;
2)
opracowanie mechanizmu sprawozdawczości z realizacji nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.;
3)
opracowanie dokumentu implementacyjnego realizacji nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.
§  4. 
1. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu.
3. 
Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego mogą zapraszać na posiedzenia, z głosem doradczym osoby niebędące członkami Zespołu.
4. 
Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy składu Zespołu.
5. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
6. 
W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Zespołu głosowania mogą odbywać się w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej.
§  5. 
W okresach pomiędzy posiedzeniami Zespół pracuje w formie korespondencyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§  6. 
Obsługę prac Zespołu, w tym prowadzenie dokumentacji Zespołu, zapewnia Biuro Ministra.
§  7. 
1. 
Za pracę w Zespole nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. 
Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  8. 
Traci moc Zarządzenie nr 23 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 października 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 oraz nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r. (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 78).
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).