Utworzenie Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 1992)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się Zespół do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
opracowanie regulaminu rekrutacji kandydatów na pracowników dydaktycznych - specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej kierowanych do zagranicznych ośrodków akademickich, w ramach umów międzyrządowych lub programów wykonawczych do tych umów albo na wniosek partnera zagranicznego;
2)
wyłonienie kandydatów na stanowiska pracowników dydaktycznych - specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej w zagranicznych ośrodkach akademickich;
3)
opiniowanie wniosków polskich i zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych, w sprawie przedłużenia okresu skierowania do pracy w zagranicznych ośrodkach akademickich pracownikom dydaktycznym - specjalistom w dziedzinie języka i literatury polskiej;
4)
przedkładanie Ministrowi propozycji dotyczących skierowania osób, o których mowa w pkt 2 i 3, na stanowiska pracowników dydaktycznych - specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej do zagranicznych ośrodków akademickich lub przedłużenia okresu skierowania tym osobom;
5)
współdziałanie z uczelniami w Polsce w zakresie szkoleń dla kandydatów na pracowników dydaktycznych - specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej w zagranicznych ośrodkach akademickich.
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - prof. dr hab. Jan Mazur;
2)
wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak;
3) 1
sekretarz - Anna Stąsiek;
4)
członkowie:
a)
prof. dr hab. Władysław Miodunka,
b)
prof. dr hab. Bogusław Dunaj,
c)
prof. dr hab. Bogdan Walczak,
d)
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk,
e)
prof. dr hab. Elżbieta Sękowska,
f)
prof. dr hab. Anna Dąbrowska,
g)
prof. dr hab. Halina Zgółkowa,
h) 2
Iwona Jędrzejczak.
2.
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu zaproszone przez przewodniczącego.
§  4.
1.
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu oraz przewodniczy tym posiedzeniom; w przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzeniom Zespołu przewodniczy wiceprzewodniczący;
2)
zawiadamia członków Zespołu o posiedzeniu pisemnie, co najmniej na 20 dni przed planowanym posiedzeniem;
3)
wykonuje inne zadania związane z organizacją pracy Zespołu.
2.
Zespół może występować do innych organów lub instytucji o zajęcie stanowiska w sprawach należących do zakresu jego działania.
3.
Zespół wyraża opinie i podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w § 2, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W szczególnych przypadkach, na wniosek uczestniczących w posiedzeniu członków Zespołu, przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie głosowania tajnego.
4.
Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku; w razie potrzeby posiedzenia Zespołu mogą być zwoływane częściej.
5.
Zespół obraduje, jeżeli w posiedzeniu bierze udział przynajmniej połowa członków Zespołu.
§  5. 3
Obsługę organizacyjno-administracyjną prac Zespołu zapewnia Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  6.
Traci moc zarządzenie Nr 25 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 października 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 22).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

1 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 6 z dnia 12 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MNiSW.09.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2009 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 4 lit. h) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 6 z dnia 12 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MNiSW.09.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2009 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6 z dnia 12 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MNiSW.09.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2009 r.