Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2013.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw koordynacji prac w związku z ubieganiem się Miasta Krakowa o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw koordynacji prac w związku z ubieganiem się Miasta Krakowa o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.
§  2. 2 W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Joanna Żukowska-Easton, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej;
2) zastępca przewodniczącego - Grzegorz Mroczek, Zastępca Dyrektora Biura Ministra;
3) sekretarz - Urszula Jankowska, radca generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;
4) członkowie zespołu:
a) Dariusz Buza - Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich,
b) Piotr Kudelski - Dyrektor Departamentu Prawnego,
c) Adam Soroko - Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego,
d) Anna Klimek - Krypa - Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomiczno- Finansowego,
e) Remigiusz Ludwig - Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej,
f) Tomasz Marcinkowski - radca generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej,
g) Marta Przeździecka - starszy specjalista w Departamencie Sportu Wyczynowego,
h) Piotr Marszałek - Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie.
§  3. Do zadań Zespołu należy:
1) prowadzenie prac koordynacyjnych w związku z ubieganiem się Miasta Krakowa o organizację XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku;
2) analiza i ocena stanu przygotowań oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń w realizacji projektu.
§  4.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
§  5.
1. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  6. Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej.
§  7. Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac, do których został powołany.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).
2 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MSiT.2013.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 2013 r.