Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2019.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie utworzenia zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa sieci 5G

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuję się zespół roboczy do spraw oceny cyberbezpieczeństwa sieci 5G, o której mowa w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. UE L 88 z 29.03.2019, str. 42), zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji - Karol Okoński - Przewodniczący Zespołu;
2) Dyrektor Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego - Członek Zespołu;
3) Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Członek Zespołu.
2.  Zespół może zapraszać do udziału w pracach przedstawicieli organów państwowych oraz inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne ze względu na przedmiot prac.
3.  Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli, z wyjątkiem osób uczestniczących w pracach Zespołu w charakterze ekspertów.
§  3.  Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) opracowanie oceny ryzyka bezpieczeństwa sieci 5G na poziomie krajowym, biorąc pod uwagę zalecenia komisji, o których mowa w § 1, rozwój przyszłych usług cyfrowych, istniejące regulacje, ochronę danych oraz scenariusze zagrożeń;
2) przedstawienie oceny ryzyka, o której mowa w pkt 1, Radzie Ministrów;
3) zarekomendowanie Radzie Ministrów działań dotyczących zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa sieci 5G na poziomie krajowym.
§  4. 
1.  Obsługę organizacyjną, kancelaryjną i prawną prac Zespołu zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.
2.  Członkowie Zespołu za udział w posiedzeniach nie otrzymują wynagrodzenia.
§  5.  Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zaakceptowania przez Radę Ministrów dokumentu zawierającego przygotowaną ocenę ryzyka.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.