Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.13.160

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą "Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST", zwaną dalej "Instytucją".
2.  Instytucję tworzy się poprzez przekształcenie następujących gospodarstw pomocniczych:
1) Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Wołowie;
2) Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Areszcie Śledczym w Poznaniu;
3) Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Kłodzku;
4) Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Rawiczu

- zwanych dalej "gospodarstwami pomocniczymi".

§  2.  Organem założycielskim Instytucji jest Minister Sprawiedliwości.
§  3.  Instytucja działa na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
§  4.  Instytucja przejmuje zadania publiczne wykonywane przez przekształcane gospodarstwa pomocnicze, polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.
§  5.  Instytucja przejmuje przysługujące gospodarstwom pomocniczym przed ich przekształceniem należności, uprawnienia, zezwolenia i koncesje, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości.
§  6. 
1.  W statucie wskazuje się nieruchomości przeznaczone na wyposażenie Instytucji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  Instytucję wyposaża się w nieruchomości, o których mowa w ust. 1, po wydaniu przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej.
3.  Do wyposażenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
§  7. 
1.  Zarządza się przeprowadzenie czynności związanych z przekształceniem gospodarstw pomocniczych w Instytucję.
2.  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1, jest Dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Wołowie.
§  8.  Dniem rozpoczęcia działalności Instytucji jest dzień uzyskania przez Instytucję osobowości prawnej.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Statut

Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej PIAST, zwana dalej "Instytucją", jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
2.  Instytucja działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§  2. 
1.  Siedzibą Instytucji jest Wołów.
2.  1  Instytucja posiada oddziały w Kłodzku oraz Rawiczu.
3.  Instytucja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§  3.  Organem założycielskim Instytucji jest Minister Sprawiedliwości.
§  4. 
1.  Instytucja realizuje zadania publiczne, polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.
2.  W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Instytucja prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.
§  5. 
1.  Instytucją kieruje Dyrektor Instytucji, zwany dalej "Dyrektorem".
2.  Dyrektor zarządza Instytucją przy pomocy zastępców, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych przed nim za realizację zadań wynikających z przydzielonego im zakresu obowiązków.
3.  Dyrektor informuje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o zamiarze powołania i odwołania swojego zastępcy.

Rozdział  2

Przedmiot działalności

§  6.  2  Przedmiotem działalności podstawowej Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
Lp.PKDNazwa
1.01.50.ZUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
2.03.22.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
3.10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
4.10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
5.13.30.ZWykończanie wyrobów włókienniczych
6.13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
7.14.11.ZProdukcja odzieży skórzanej
8.14.12.ZProdukcja odzieży roboczej
9.14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
10.14.14.ZProdukcja bielizny
11.14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
12.14.31.ZProdukcja wyrobów pończoszniczych
13.14.39.ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej
14.15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.15.20.ZProdukcja obuwia
16.16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
17.16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
18.16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
19.16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
20.16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
21.17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
22.17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
23.18.12.ZPozostałe drukowanie
24.18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
25.18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
26.19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
27.20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
28.20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
29.20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
30.25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
31.25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
32.25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
33.25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
34.25.91.ZProdukcja pojemników metalowych
35.25.92.ZProdukcja opakowań z metali
36.25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
37.26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych
38.26.12.ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych
39.27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
40.27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
41.27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
42.27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
43.27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego
44.31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
45.31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
46.31.03.ZProdukcja materaców
47.31.09.ZProdukcja pozostałych mebli
48.32.30.ZProdukcja sprzętu sportowego
49.32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli
50.32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
51.35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej
52.35.14.ZHandel energią elektryczną
53.38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
54.38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
55.38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych
56.38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych
57.39.00.ZDziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
58.41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
59.43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
60.43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
61.43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
62.43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
63.43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
64.43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
65.43.31.ZTynkowanie
66.43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
67.43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
68.43.34.ZMalowanie i szklenie
69.43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
70.43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
71.43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane
72.46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
73.46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
74.46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
75.46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
76.46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
77.46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
78.46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
79.47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
80.47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach
81.47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
82.47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
83.47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
84.47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
85.47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
86.47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
87.49.41.ZTransport drogowy towarów
88.55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
89.55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
90.55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
91.56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
92.56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
93.56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
94.56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
95.62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
96.62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
97.62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
98.62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
99.63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
100.81.29.ZPozostałe sprzątanie
101.85.59.ANauka języków obcych
102.85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
103.85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
104.93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
105.93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
106.93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
107.95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
108.95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
109.96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział  3

Przedstawicielstwo i organizacja Instytucji

§  7. 
1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytucji upoważniony jest Dyrektor.
2.  Zastępcy Dyrektora oraz pełnomocnicy, dokonując czynności prawnych w imieniu Instytucji, działają w granicach ich umocowania.
3.  Jeżeli czynności prawne, dokonywane przez osoby określone w ust. 1 i 2, obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza 10.000 euro lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania Instytucji do świadczenia o wartości powyżej 10.000 euro, do skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.
4.  Pełnomocników Instytucji, o których mowa w ust. 2, ustanawia i odwołuje Dyrektor.
5.  Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.  Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.
§  8.  Organizację wewnętrzną Instytucji określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora.

Rozdział  4

Mienie Instytucji

§  9.  W celu realizacji statutowych zadań Instytucję wyposaża się w:
1) 3  zabudowane nieruchomości:
a) o powierzchni ok. 4,92 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Wołowie, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Wołowie, położona w Wołowie przy ul. Powstańców Śląskich 9, wobec której zostaną podjęte działania mające na celu jej geodezyjne wydzielenie z działki ewidencyjnej nr 20/1 AM-13 z obrębu Nr 0001-Wołów, wchodząca w skład nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr WR1L/00023019/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie,
b) o powierzchni 0,1235 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Wołowie, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Wołowie, położona w Wołowie przy ul. Cichej 8, obejmująca działkę ewidencyjną nr 84/1 AM-28 z obrębu Nr 0001 - Wołów, opisaną w księdze wieczystej nr WR1L/00023019/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie,
c) o powierzchni 7,3099 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Poznaniu, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Poznaniu, położona w Grzybowie, gm. Skoki, obejmująca działkę ewidencyjną nr 95/3 z obrębu Grzybowo 0007, opisaną w księdze wieczystej nr PO1B/00047224/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu,
d) o powierzchni 2,3221 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Poznaniu, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Poznaniu, położona w Grzybowie, gm. Skoki, obejmująca działkę ewidencyjną nr 95/6 z obrębu Grzybowo 0007, opisaną w księdze wieczystej nr PO1B/00047420/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu,
e) o powierzchni 1,1355 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Rawiczu, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Rawiczu, położona w Masłowie przy ul. Kołłątaja 33a, obejmująca działki nr 395/9, 395/15 z obrębu Masłowo nr 0009, opisane w księdze wieczystej nr PO1R/00010755/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu

- które po wydaniu przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej, stanowić będą własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Instytucji;

2) inne niż określone w pkt 1 składniki aktywów trwałych i obrotowych, według bilansów zamknięcia przekształcanych gospodarstw pomocniczych, po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń, które po zagregowaniu stają się bilansem otwarcia Instytucji.
§  10. 
1.  Instytucja samodzielnie gospodaruje przydzielonym jej i nabytym mieniem, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz § 11-13.
2.  4  Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Instytucji stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1491).
3.  Nieruchomości Instytucji mogą być przedmiotem czynności prawnych, z uwzględnieniem przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rozporządzanie nieruchomością odbywa się za uprzednią zgodą Ministra Sprawiedliwości. Czynności prawne dokonane bez wymaganej zgody są nieważne.
4.  Czynność prawna dotycząca utworzenia lub udziału Instytucji w innej osobie prawnej wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości. Czynność prawna dokonana bez takiej zgody jest nieważna.
§  11.  5  Do sprzedaży oraz oddania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych Instytucji stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), z zastrzeżeniem § 12.
§  12.  Sprzedaż oraz oddanie w najem lub dzierżawę aktywów trwałych Instytucji o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 50.000 euro wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.
§  13. 
1.  Aktywa Instytucji mogą być przedmiotem darowizny lub użyczenia, o ile ich sprzedaż, najem lub dzierżawa nie dojdzie do skutku.
2.  Zasady określonej w ust. 1 nie stosuje się w przypadku dokonywania darowizny lub użyczenia na rzecz innej instytucji gospodarki budżetowej, której organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości, albo na rzecz jednostki organizacyjnej resortu sprawiedliwości.
3.  Darowizna aktywów o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 25.000 euro wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości wyrażonej na piśmie.
4.  Jeżeli wartość darowizn, dokonanych przez Instytucję w roku obrotowym dla jednego obdarowanego, przekroczy kwotę 25.000 euro, dokonanie każdej następnej darowizny dla tego obdarowanego wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.
5.  Jeżeli łączna wartość darowizn, dokonanych przez Instytucję w roku obrotowym, przekroczy kwotę 40.000 euro, dokonanie każdej następnej darowizny wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.
6.  Czynności prawne, o których mowa w ust. 3-6, dokonane bez wymaganej zgody są nieważne.
§  14. 
1.  Wyrażone w euro wartości aktywów Instytucji, o których mowa w § 12 i 13, oraz wartości zabezpieczeń na majątku Instytucji, o których mowa w § 16 ust. 5, przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonywana jest czynność prawna.
2.  Wartość jednostkową aktywu, o której mowa w § 12 i 13, określa się na podstawie cen rynkowych albo wartości księgowej tego aktywu, zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Rozdział  5

Gospodarka finansowa i źródła uzyskiwania przychodów

§  15. 
1.  Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości.
2.  Projekt rocznego planu finansowego jest sporządzany przez Dyrektora i przekazywany Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej.
3.  Zaakceptowany projekt rocznego planu finansowego Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
4.  Instytucja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości.
5.  6  Dyrektor Generalny Służby Więziennej przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe oraz propozycję rozliczenia wyniku finansowego.
6.  7  Minister Sprawiedliwości zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz podejmuje decyzję w sprawie rozliczenia wyniku finansowego.
§  16. 
1.  Podstawowym źródłem przychodów Instytucji jest prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem działalności określonym w § 6. Instytucja może również uzyskiwać przychody z innych źródeł, w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także darowizn, spadków i zapisów.
2.  8  Instytucja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki, samofinansowania i rachunku ekonomicznego, a osiągane zyski przeznacza na zwiększenie funduszu zapasowego Instytucji, o którym mowa w art. 28 ust. 8 ustawy o finansach publicznych.
3.  Instytucja występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
4.  Przed zaciągnięciem przez Instytucję zobowiązania przewyższającego 30% rocznych przychodów, ujętych w planie finansowym, Dyrektor, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, występuje do Ministra Sprawiedliwości o wyrażenie zgody.
5.  Ustanowienie przez Instytucję zabezpieczenia na majątku Instytucji, w szczególności w formie hipoteki, zastawu, weksla, jeżeli łączna wartość ustanowionych zabezpieczeń przekracza 500.000 euro, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministra Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem ust. 4.

Rozdział  6

Nadzór i kontrola wewnętrzna

§  17.  9
1.  Nadzór nad działalnością Instytucji sprawuje Minister Sprawiedliwości oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
2.  W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Służby Więziennej w szczególności dokonuje kontroli i oceny działalności Instytucji oraz pracy Dyrektora.
3.  W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości może w szczególności dokonywać kontroli działalności Instytucji.
4.  Dyrektor przekazuje Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej:
1) kopie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Instytucji - niezwłocznie po zakończeniu tych kontroli;
2) okresowe informacje dotyczące realizacji zadań Instytucji - w terminach i trybie określonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
3) sprawozdania budżetowe, które przekazywane są Ministrowi Sprawiedliwości w terminach i trybie określonym w odrębnych przepisach.
§  18. 
1.  Kontrola wewnętrzna Instytucji realizowana jest w ramach kontroli zarządczej, określonej w przepisach o finansach publicznych.
2.  Zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej należy do obowiązków Dyrektora, który określa szczegółowe zasady jej organizacji i funkcjonowania.
3.  Zapewnienie funkcjonowania zewnętrznej kontroli zarządczej należy do obowiązków Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, który określa szczegółowe zasady jej organizacji i funkcjonowania.

Rozdział  7

Zmiana statutu

§  19.  Minister Sprawiedliwości z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej lub na wniosek Dyrektora, przekazany za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może dokonać zmian niniejszego statutu w drodze zarządzenia.

Załącznik  10  ( uchylony).

1 Załącznik § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 września 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.158) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 października 2014 r.
2 Załącznik § 6:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 7 maja 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.88) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 kwietnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MS.2014.181) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 stycznia 2015 r.

3 Załącznik § 9 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 października 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
4 Załącznik § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.194) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2017 r.
5 Załącznik § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz.MS.2017.194) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2017 r.
6 Załącznik § 15 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 sierpnia 2016 r.
7 Załącznik § 15 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 sierpnia 2016 r.
8 Załącznik § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 sierpnia 2016 r.
9 Załącznik § 17 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MS.2016.133) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 sierpnia 2016 r.
10 Załącznik uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 października 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.