Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.293

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie utworzenia w Szczytnie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Oddział Zewnętrzny w Szczytnie przy ul. Henryka Sienkiewicza 10, 12-100 Szczytno, województwo warmińsko-mazurskie, podległy dyrektorowi Aresztu Śledczego w Olsztynie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.