Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.255

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia w Pobiedziskach Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Gębarzewie

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach przy ul. Władysława Jagiełły 34,62-010 Pobiedziska, województwo wielkopolskie, podległy dyrektorowi Zakładu Karnego w Gębarzewie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.