Dz.Urz.MS.2018.296

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie utworzenia w Lubsku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Krzywańcu

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Oddział Zewnętrzny w Lubsku przy ul. Nowej 2, 68-300 Lubsko, województwo lubuskie, podległy dyrektorowi Zakładu Karnego w Krzywańcu.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.