Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.322

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie utworzenia w Działdowie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Iławie

Na podstawie art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Oddział Zewnętrzny w Działdowie, przy ul. Władysława Jagiełły 31A, 13-200 Działdowo, województwo warmińsko-mazurskie, podległy dyrektorowi Zakładu Karnego w Iławie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.