Utworzenie szkół Służby Więziennej oraz określenie organizacji Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1987.3.30

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 czerwca 1987 r.
w sprawie utworzenia szkół Służby Więziennej oraz określenia organizacji Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się następujące szkoły Służby Więziennej:
1)
Szkołę Oficerską Służby Więziennej,
2)
Szkołę Chorążych Służby Więziennej,
3)
Szkołę Podoficerską Służby Więziennej.
2.
Szkoły, o których mowa w ust. 1, przygotowują funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", do pełnienia obowiązków służbowych w jednostkach organizacyjnych więziennictwa na stanowiskach oficerskich, chorążych i podoficerskich, zgodnie z przepisami w sprawie zasad doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
3.
Program i czas trwania nauki w szkołach Służby Więziennej określają odrębne przepisy.
4.
Zasady i tryb kierowania funkcjonariuszy do szkół Służby Więziennej ustala dyrektor Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, zwany dalej "dyrektorem Centralnego Zarządu".
§  2.
1.
Szkoły Służby Więziennej prowadzi się w ramach Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zwanego dalej "Ośrodkiem Szkolenia", stanowiącego odrębną jednostkę organizacyjną więziennictwa.
2.
Siedzibą Ośrodka Szkolenia jest miasto Kalisz.
3.
Nadzór dydaktyczny nad Ośrodkiem Szkolenia sprawuje dyrektor Centralnego Zarządu.
4.
Działalność Ośrodka Szkolenia jest finansowana ze środków budżetu więziennictwa.
§  3.
Szkoły wymienione w § 1 ust. 1 wydają absolwentom świadectwa ukończenia szkoły. Wzory świadectw określają przepisy, o których mowa w § 1 ust. 2.
§  4.
1.
Podstawowe zadania i strukturę organizacyjną Ośrodka Szkolenia określa statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.
Szczegółowe zasady działania oraz zakresy czynności komórek organizacyjnych określi dyrektor Centralnego Zarządu w regulaminie organizacyjnym Ośrodka Szkolenia.
§  5.
W uzasadnionych przypadkach, dla realizacji szkolenia specjalistycznego, dyrektor Centralnego Zarządu może tworzyć oddziały zamiejscowe Ośrodka Szkolenia, ustalając zasady ich organizacji i finansowania.
§  6.
Traci moc zarządzenie nr 39/69 Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

CENTRALNEGO OŚRODKA

SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ w KALISZU

§ 1.
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu jest jednostką organizacyjną więziennictwa podległą dyrektorowi Centralnego Zarządu Zakładów Karnych.
§  2.
Do podstawowych zadań Ośrodka Szkolenia należy:
1)
doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy, rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz sprawnego i twórczego działania,
2)
kształtowanie postaw ideowych, patriotycznych i etycznych funkcjonariuszy, poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, aktywności społecznej oraz rzetelnego i sumiennego stosunku do obowiązków służbowych,
3)
upowszechnianie współczesnej myśli oraz aktualnej polityki penitencjarnej,
4)
upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki oraz współdziałanie w tym zakresie z placówkami naukowymi i jednostkami organizacyjnymi więziennictwa,
5)
pielęgnowanie, rozwijanie i upowszechnianie dorobku i tradycji Służby Więziennej,
6)
opracowywanie założeń programów nauczania i planów doskonalenia zawodowego słuchaczy,
7)
zapewnienie bazy szkoleniowej dla realizacji doskonalenia zawodowego.
§  3.
1.
Ośrodkiem Szkolenia kieruje komendant, który jest przełożonym funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy Ośrodka.
2.
Komendant wykonuje swoje obowiązki przy pomocy zastępców odpowiedzialnych przed nim za powierzone im zadanie.
§  4.
1.
Stałym organem wewnętrznym, powołanym do opiniowania, opracowywania i rozstrzygania spraw dotyczących nauczania i wychowania, jest Rada Pedagogiczna Ośrodka Szkolenia.
2.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1)
komendant Ośrodka Szkolenia jako przewodniczący,
2)
zastępcy komendanta Ośrodka Szkolenia,
3)
kierownicy cykli przedmiotowych,
4)
starsi wykładowcy i wykładowcy,
5)
dowódcy kompanii i dowódcy plutonów,
6)
kierownicy oddziałów zamiejscowych Ośrodka Szkolenia.
3.
Na posiedzenie Rady Pedagogicznej zaprasza się sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz przewodniczącego Komisji Pracowniczej Ośrodka Szkolenia.
4.
W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele dyrektora Centralnego Zarządu.
§  5.
W skład Ośrodka Szkolenia wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
cykle przedmiotowe,
2)
dział organizacji i planowania szkolenia,
3)
dział gospodarczy,
4)
dział finansowy,
5)
dział inwestycji i remontów,
6)
ambulatorium.
§  6.
Ośrodek Szkolenia prowadzi doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy w formie:
1)
Szkoły Oficerskiej Służby Więziennej,
2)
Szkoły Chorążych Służby Więziennej,
3)
Szkoły Podoficerskiej Służby Więziennej,
4)
szkolenia specjalistycznego.
§  7.
1.
Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy prowadzi się na podstawie rocznego planu pracy dydaktycznej i polityczno-wychowawczej, zatwierdzonego przez Komendanta Ośrodka Szkolenia, oraz harmonogramu szkolenia, zatwierdzonego przez dyrektora Centralnego Zarządu.
2.
Rodzaje przedmiotów nauczania, ich treść, sposoby realizacji nauczania, czas trwania nauki oraz wymiar godzin przewidzianych na zajęcia dydaktyczne w szkołach i na kursach określają programy nauczania.
§  8.
Praca dydaktyczno-wychowawcza Ośrodka Szkolenia jest prowadzona w następujących formach:
1)
zajęć dydaktycznych typu: wykładów, prelekcji, seminariów, zajęć praktycznych i ćwiczeń,
2)
zajęć pozalekcyjnych,
3)
samodzielnej nauki słuchacza,
4)
konsultacji,
5)
praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych więziennictwa.
§  9.
1.
Godzina lekcyjna w Ośrodku Szkolenia trwa 45 minut.
2.
Dzienna norma zajęć dydaktycznych wynosi 7, a w soboty 6 godzin lekcyjnych.
3.
Zajęć dydaktycznych nie prowadzi się w dni ustawowo wolne od pracy.
§  10.
1.
Słuchacze Ośrodka Szkolenia są organizowani w kompanie oraz plutony i podlegają skoszarowaniu.
2.
Pluton stanowiący grupę dydaktyczną powinien liczyć nie mniej niż 25 i nie więcej niż 35 słuchaczy.
§  11.
Słuchacze pozostają na etatowych stanowiskach macierzystych jednostek organizacyjnych więziennictwa, otrzymując w Ośrodku Szkolenia wyżywienie oraz umundurowanie według norm określonych odrębnymi przepisami.