Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 168
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Straży Granicznej

Na podstawie § 7 decyzji nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 14) ustala się, co następuje:
§  1.  W celu zapewnienia warunków i możliwości uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej oraz kierowania i koordynowania zadań obronnych, w stanie stałej gotowości obronnej tworzy się w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendach oddziałów, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej system stałych dyżurów oraz ustala się zasady jego uruchamiania i funkcjonowania.
§  2.  W skład systemu stałych dyżurów wchodzą:
1) Stały Dyżur Komendanta Głównego Straży Granicznej - tworzony w oparciu o służbę dyżurną operacyjną Komendanta Głównego Straży Granicznej, który wykonywany jest także na rzecz Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
2) Stały Dyżur komendanta oddziału Straży Granicznej - tworzony w oparciu o służbę dyżurną operacyjną komendy oddziału Straży Granicznej;
3) Stały Dyżur komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - tworzony w oparciu o służbę dyżurną ośrodka szkolenia Straży Granicznej, z wyłączeniem Centrum Szkolenia Straży Granicznej, na rzecz którego stały dyżur wykonuje służba dyżurna operacyjna Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej;
4) Stały Dyżur komendanta ośrodka Straży Granicznej - tworzony w oparciu o służbę dyżurną ośrodka Straży Granicznej.
§  3.  Do zadań wykonywanych w ramach systemu stałych dyżurów należy:
1) uruchamianie, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej w Straży Granicznej;
2) przekazywanie do stałego dyżuru Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie uruchamiania określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej w Straży Granicznej, a także meldunków i sprawozdań dobowych;
3) przekazywanie informacji o zdarzeniach, podejmowanych decyzjach i działaniach w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej z zakresu podwyższania gotowości obronnej w Straży Granicznej;
4) powiadamianie i alarmowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz właściwych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej o zagrożeniach oraz o obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu - zgodnie z planami alarmowania i powiadamiania;
5) przyjmowanie, ewidencjonowanie i natychmiastowe przekazywanie sygnałów i decyzji dotyczących:
a) podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej w Straży Granicznej,
b) alarmowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w ramach powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz o zagrożeniach ekologicznych i katastrofach.
§  4. 
1.  System stałych dyżurów uruchamiany jest na podstawie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2.  W celu realizacji zadań szkoleniowych oraz kontrolnych system stałych dyżurów może być uruchamiany w stanie stałej gotowości obronnej państwa, w całej Straży Granicznej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, a w poszczególnych oddziałach, ośrodkach szkolenia oraz ośrodkach Straży Granicznej przez kierowników tych jednostek.
3.  Celem uruchomienia systemu stałych dyżurów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny jest:
1) wprowadzenie wyższego stanu gotowości obronnej;
2) wykonywanie lub przekazywanie zadań określonych w dokumentach, o których mowa w ust. 5.
4.  Decyzja o uruchomieniu sytemu stałych dyżurów może być przekazywana:
1) poprzez techniczne środki łączności;
2) pocztą specjalną;
3) bezpośrednio - przez osoby posiadające pisemne upoważnienie uwierzytelnione podpisem i pieczęcią urzędową organu określonego w ust. 1.
5.  Uruchomienie sytemu stałych dyżurów, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny następuje poprzez przekazanie zadań zawartych w:
1) "Tabeli realizacji zadań operacyjnych", stanowiącej załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Komendanta Głównego Straży Granicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) "Tabeli grup zadań realizowanych w czasie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej (POGO)".
§  5. 
1.  W Komendzie Głównej Straży Granicznej, w komendach oddziałów, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej w skład dokumentacji stałego dyżuru wchodzą:
1) instrukcja stałego dyżuru;
2) zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów aktualny wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
3) tabela, o której mowa w § 4 ust. 5 pkt 1;
4) tabela, o której mowa w § 4 ust. 5 pkt 2;
5) wykaz osób wyznaczonych do pełnienia stałych dyżurów;
6) plan - grafik pełnienia stałego dyżuru;
7) plany alarmowania i powiadamiania;
8) wykaz podległych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej tworzących system stałych dyżurów w Straży Granicznej wraz z danymi teleadresowymi;
9) dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazywanych informacji (zadań, decyzji, meldunków);
10) wykaz teleadresowy stałych dyżurów organów nadrzędnych i współdziałających;
11) inne - stosownie do potrzeb.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporządzane są na podstawie odrębnych przepisów.
3.  Dokumentację stałego dyżuru komendanta oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej, opracowuje komórka organizacyjna tego oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka właściwa w zakresie przygotowań obronnych, natomiast aktualizacji dokonuje komórka organizacyjna tego oddziału lub ośrodka właściwa w sprawach służby dyżurnej wchodzącej w skład systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.
4.  W dokumentacji stałego dyżuru Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej znajdują się informacje dotyczące Centrum Szkolenia Straży Granicznej, na rzecz którego stały dyżur wykonuje służba dyżurna operacyjna tego oddziału Straży Granicznej.
5.  Dokumentację stałego dyżuru, o której mowa w ust. 1, przechowuje się w szafie przeznaczonej do przechowywania materiałów niejawnych znajdującej się w pomieszczeniach służby dyżurnej wchodzącej w skład systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.
§  6.  Za szkolenie, organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru odpowiadają:
1) w Komendzie Głównej Straży Granicznej i w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
2) w komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej - komendant oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej;
3) w Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
§  7. 
1.  Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej opracuje "Instrukcję Stałego Dyżuru Komendanta Głównego Straży Granicznej" i przedstawi ją do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2.  Kierownicy komórek organizacyjnych oddziałów, ośrodków szkolenia i ośrodków Straży Granicznej właściwych w zakresie przygotowań obronnych, w oparciu o niniejszą decyzję oraz "Instrukcję Stałego Dyżuru Komendanta Głównego Straży Granicznej" opracują odpowiednio instrukcję Stałego Dyżuru komendanta oddziału, ośrodka szkolenia, z wyłączeniem Centrum Szkolenia Straży Granicznej, na rzecz którego stały dyżur wykonuje służba dyżurna operacyjna Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, i ośrodka Straży Granicznej oraz przedstawią ją do zatwierdzenia właściwemu komendantowi oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej.
3.  Zadanie, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej należy wykonać w terminie do dnia 1 listopada 2018 r.
§  8.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 1 .
1 Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 144 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Straży Graniczne) (Dz. Urz. KGSG poz. 66 oraz z 2014 r. poz. 49).