Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.66

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 144
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 4 września 2013 r.
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Straży Granicznej

Na podstawie § 7 decyzji nr 78 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 47) ustala się, co następuje:
§  1. 1 W celu zapewnienia warunków i możliwości uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej oraz kierowania i koordynowania zadań obronnych, w stanie stałej gotowości obronnej tworzy się w Komendzie Głównej Straży Granicznej, komendach oddziałów, ośrodkach szkolenia oraz ośrodkach Straży Granicznej system stałych dyżurów oraz ustala się ogólne zasady jego uruchamiania i funkcjonowania.
§  2. W skład systemu stałych dyżurów wchodzą:
1) Stały Dyżur Komendanta Głównego Straży Granicznej - tworzony w oparciu o służbę dyżurną operacyjną Komendanta Głównego Straży Granicznej;
2) Stały Dyżur komendanta oddziału Straży Granicznej - tworzony w oparciu o służbę dyżurną operacyjną komendy oddziału Straży Granicznej;
3) Stały Dyżur komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - tworzony w oparciu o służbę dyżurną ośrodka szkolenia Straży Granicznej;
4) 2 Stały Dyżur komendanta ośrodka Straży Granicznej - tworzony w oparciu o służbę dyżurną ośrodka Straży Granicznej.
§  3. Do zadań wykonywanych w ramach systemu stałych dyżurów należy:
1) uruchamianie, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej w Straży Granicznej;
2) przekazywanie do stałego dyżuru Ministra Spraw Wewnętrznych decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie uruchamiania określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej Straży Granicznej;
3) przekazywanie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie uruchamiania realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania Komendanta Głównego Straży Granicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
4) przekazywanie informacji o zdarzeniach, podejmowanych decyzjach i działaniach w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej z zakresu podwyższania gotowości obronnej w Straży Granicznej;
5) powiadamianie i alarmowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz właściwych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej o zagrożeniach oraz o obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu - zgodnie z planami alarmowania i powiadamiania;
6) przyjmowanie, ewidencjonowanie i natychmiastowe przekazywanie sygnałów i decyzji dotyczących:
a) podwyższania gotowości obronnej w Straży Granicznej,
b) alarmowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w ramach powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz o zagrożeniach ekologicznych i katastrofach;
7) ewidencjonowanie i przekazywanie do stałego dyżuru Ministra Spraw Wewnętrznych meldunków i informacji, w tym ustalonych meldunków i sprawozdań dobowych.
§  4.
1. System stałych dyżurów uruchamiany jest na podstawie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. W celu realizacji zadań szkoleniowych oraz kontrolnych system stałych dyżurów może być uruchamiany w stanie stałej gotowości obronnej państwa, zarówno w całej Straży Granicznej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej jak i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przez kierowników tych jednostek.
3. Celem uruchomienia systemu stałych dyżurów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny jest:
1) wprowadzenie wyższego stanu gotowości obronnej;
2) wykonywanie lub przekazywanie zadań określonych w dokumentach, o których mowa w ust. 5.
4. Decyzja o uruchomieniu sytemu stałych dyżurów może być przekazywana:
1) telefonicznie lub telefaksem;
2) pocztą specjalną lub elektroniczną;
3) bezpośrednio - przez osoby posiadające pisemne upoważnienie uwierzytelnione podpisem i pieczęcią urzędową organu określonego w ust. 1.
5. Uruchomienie sytemu stałych dyżurów, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny następuje poprzez przekazanie zadań zawartych w:
1) "Tabeli realizacji zadań operacyjnych", stanowiącej załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Komendanta Głównego Straży Granicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) 3 Tabeli grup zadań realizowanych w czasie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej w Straży Granicznej".
§  5.
1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej, w komendach oddziałów oraz ośrodkach szkolenia Straży Granicznej w skład dokumentacji stałego dyżuru wchodzą:
1) instrukcja stałego dyżuru;
2) zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
3) 4 tabela grup zadań realizowanych w czasie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej w Straży Granicznej;
4) tabela realizacji zadań operacyjnych, o której mowa w § 4 ust. 5 pkt 1;
5) wykaz osób wyznaczonych do pełnienia stałych dyżurów;
6) plan - grafik pełnienia stałego dyżuru;
7) plany alarmowania i powiadamiania;
8) 5 wykaz osób wchodzących w skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Straży Granicznej (zespołu zarządzania kryzysowego oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej) wraz z danymi teleadresowymi, jeśli nie są zawarte w planach alarmowania i powiadamiania;
9) wykaz teleadresowy stałych dyżurów organów nadrzędnych i współdziałających;
10) wykaz podległych jednostek organizacyjnych tworzących system stałych dyżurów w Straży Granicznej oraz kierowników tych jednostek wraz z danymi teleadresowymi jeśli nie są zawarte w planach alarmowania i powiadamiania - utworzony na potrzeby Stałego Dyżuru Komendanta Głównego Straży Granicznej;
11) dziennik ewidencji przyjmowanych i przekazywanych informacji (zadań, decyzji, meldunków);
12) książka pełnienia stałego dyżuru;
13) inne - stosownie do potrzeb.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporządzane są na podstawie odrębnych przepisów.
3. 6 Dokumentację stałego dyżuru komendanta oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej opracowuje komórka organizacyjna tego oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka właściwa w zakresie przygotowań obronnych, natomiast aktualizacji dokonuje komórka organizacyjna tego oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka właściwa w sprawach służby dyżurnej wchodzącej w skład systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.
4. Dokumentację stałego dyżuru, o której mowa w ust. 1, przechowuje się w szafie do przechowywania materiałów niejawnych w pomieszczeniach służby dyżurnej wchodzącej w skład systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.
§  6. Za szkolenie, organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru odpowiadają:
1) w Komendzie Głównej Straży Granicznej - Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
2) 7 w komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej - komendant oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej.
§  7.
1. Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej opracuje "Instrukcję Stałego Dyżuru Komendanta Głównego Straży Granicznej" i przedstawi ją do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej w terminie do dnia 15 września 2013 r.
2. 8 Kierownicy komórek organizacyjnych oddziałów, ośrodków szkolenia i ośrodków Straży Granicznej właściwych w zakresie przygotowań obronnych, w oparciu o decyzję oraz "Instrukcję Stałego Dyżuru Komendanta Głównego Straży Granicznej", opracują instrukcję Stałego Dyżuru komendanta oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej, oraz przedstawią ją do zatwierdzenia właściwemu komendantowi oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia realizacji zadań przez oddział, ośrodek szkolenia lub ośrodek Straży Granicznej.
§  8. Traci moc decyzja nr 67 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 24).
§  9. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2014 r.
2 § 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 decyzji nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2014 r.
3 § 4 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2014 r.
4 § 5 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze decyzji nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2014 r.
5 § 5 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie decyzji nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2014 r.
6 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2014 r.
7 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2014 r.
8 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 48 z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.49) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 lutego 2014 r.