Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445) w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:
§  1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "Ministrem", dotyczących uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, Planie Operacyjnym Funkcjonowania Działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, jak również realizacji przedsięwzięć zawartych w Planie Reagowania Kryzysowego, tworzy się System Stałych Dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Systemem Stałego Dyżuru".
§  2.
1. System Stałego Dyżuru obejmuje:
1) stały dyżur w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym dalej "Ministerstwem";
2) stały dyżur w urzędzie obsługującym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz w archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych;
3) stały dyżur w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz współprowadzonych i wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministra, zwanymi dalej "jednostkami organizacyjnymi".
2. Wykaz jednostek organizacyjnych, w których tworzy się stały dyżur, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3.
1. Uruchomienie Systemu Stałego Dyżuru następuje:
1) obligatoryjnie - w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, w celu realizacji zadań określonych w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia;
2) na polecenie Ministra - w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r., w sprawie gotowości obronnej państwa, w celu szkolenia i kontroli funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru lub stałego dyżuru wytypowanych jednostek.
2. Decyzję o zakończeniu działania Systemu Stałego Dyżuru wydaje podmiot, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.
§  4. Za organizację i przygotowanie stałych dyżurów odpowiadają:
1) w Ministerstwie - Dyrektor Generalny Ministerstwa,
2) w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w archiwach państwowych podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,
3) w jednostkach organizacyjnych - kierownicy tych jednostek

- zwani dalej "osobami odpowiedzialnymi za organizację i przygotowanie stałego dyżuru".

§  5. Za terminową i właściwą wymianę informacji dotyczących podjętych działań z zakresu podwyższania gotowości obronnej państwa, występujących zagrożeniach i innych decyzjach Ministra, z jednostkami organizacyjnymi nie ujętymi w załączniku nr 1 do zarządzenia, odpowiedzialni są dyrektorzy departamentów Ministerstwa według właściwości przedmiotowej.
§  6. Przygotowanie stałego dyżuru obejmuje w szczególności:
1) określenie:
a) składu stałego dyżuru,
b) miejsce pełnienia stałego dyżuru,
c) zadań osób pełniących stały dyżur,
d) zasad pełnienia stałego dyżuru;
2) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji i decyzji oraz zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania w ramach stałego dyżuru;
3) opracowanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stałego dyżuru;
4) wyposażenie wyznaczonych pomieszczeń w niezbędny sprzęt teleinformatyczny i materiały biurowe oraz przygotowanie obronnych systemów łączności;
5) utrzymanie niezbędnych sił i środków do ochrony oraz ciągłości funkcjonowania stałego dyżuru;
6) szkolenie teoretyczne i praktyczne osób pełniących stały dyżur do w ramach szkolenia obronnego, organizowane co najmniej dwa razy w roku;
7) sprawdzenie i kontrolowanie gotowości stałego dyżuru do działania w ramach kontroli realizacji zadań obronnych.
§  7. Dokumentację stałego dyżuru stanowią w szczególności:
1) instrukcja działania stałego dyżuru;
2) wykaz osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;
3) grafik pełnienia służby stałego dyżuru;
4) harmonogram działania służby stałego dyżuru;
5) dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;
6) książka meldunków stałego dyżuru;
7) inne dokumenty, w zależności od potrzeb.
§  8.
1. Stałe dyżury pełnione są całodobowo w systemie zmianowym. Ilość osób pełniących służbę na jednej zmianie oraz ilość zmian ustala osoba odpowiedzialna za organizację i przygotowanie stałego dyżuru, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na jednej zmianie służbę pełni co najmniej dwie osoby.
3. Służbę na zmianie stałego dyżuru pełni kierownik zmiany stałego dyżuru oraz dyżurny stałego dyżuru.
§  9. W dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy oraz po godzinach pracy, dopuszcza się organizację stałego dyżuru w oparciu o wewnętrzne służby ochrony, po odpowiednim ich przeszkoleniu. Przeszkolenia dokonuje osoba odpowiedzialna za organizację i przygotowanie stałego dyżuru.
§  10. Osoby odpowiedzialne za organizację i przygotowanie stałego dyżuru, określą, w drodze zarządzeń, szczegółowe warunki funkcjonowania i działania stałego dyżuru w jednostkach im właściwych.
§  11. W celu ujednolicenia regulacji dotyczącej funkcjonowania i działania stałego dyżuru w ramach Systemu Stałego Dyżuru w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się ramowy wzór instrukcji działania stałego dyżuru stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  12. Osoby odpowiedzialne za organizację i przygotowanie stałego dyżuru, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, powiadomią pisemnie Ministra o realizacji zaleceń wynikających z zarządzenia.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz jednostek organizacyjnych, w których tworzy się stały dyżur

1. Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

2. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

3. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

4. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

5. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

6. Akademia Muzyczna w Krakowie

7. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

8. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

9. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

10. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

11. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

12. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

13. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

14. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

15. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

16. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

17. Akademia Sztuki w Szczecinie

18. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie

19. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

20. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

21. Muzeum Narodowe w Warszawie

22. Muzeum Narodowe w Krakowie

23. Muzeum Narodowe w Poznaniu

24. Muzeum Narodowe w Kielcach

25. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

26. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

27. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

28. Muzeum Pałac w Wilanowie

29. Muzeum Stutthof w Sztutowie

30. Muzeum Zamkowe w Malborku

31. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

32. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

33. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

34. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie

35. Muzeum Sztuki w Łodzi

36. Muzeum - Zamek w Łańcucie

37. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

38. Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej

39. Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie

40. Biblioteka Narodowa w Warszawie

41. Teatr Narodowy w Warszawie

42. Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

43. Filmoteka Narodowa w Warszawie

44. Narodowy Instytut Dziedzictwa

45. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

46. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

47. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie

48. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

49. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

50. Muzeum Historii Polski w Warszawie

51. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

52. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

53. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

54. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

55. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

56. Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie

57. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

58. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

59. Filharmonia Narodowa w Warszawie

60. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

61. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

62. Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie

63. Instytut Książki w Krakowie

64. Instytut Adama Mickiewicza

65. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INSTRUKCJI DZIAŁANIA STAŁEGO DYŻURU

Instrukcja działania

Stałego Dyżuru

.................................................................................................................

(nazwa jednostki)

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel organizacji Stałego Dyżuru

2. Zadania realizowane w ramach Stałego Dyżuru

3. Skład osobowy, czas i miejsce pełnienia Stałego Dyżuru

4. Kontrola i nadzór nad Stałym Dyżurem

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Uprawnienia osób pełniących Stały Dyżur

2. Obowiązki osób pełniących Stały Dyżur

3. Zadania zmiany przyjmującej Stały Dyżur

4. Zadania zmiany zdającej Stały Dyżur

5. Zadania osób wchodzących w skład Stałego Dyżuru

6. Organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru w dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy oraz po godzinach pracy

III. INFORMACJE DODATKOWE

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

V. WZORY DOKUMENTÓW STAŁEGO DYŻURU

I.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawy prawne utworzenia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w (nazwa jednostki) stanowią:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218);

2) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. (poz. 25) w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

3) zarządzenie (kierownik jednostki) z dnia ............ 2013 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w (nazwa jednostki).

2. Ilekroć w niniejszej instrukcji mówi się bez bliższego określenia o kierowniku jednostki, należy przez to rozumieć odpowiednio Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo współprowadzonej i wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Ilekroć w niniejszej instrukcji mówi się bez bliższego określenia o jednostce, należy przez to rozumieć odpowiednio Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urząd obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, archiwa państwowe podległe Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współprowadzone i wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1.

 Cel organizacji Stałego Dyżuru

Celem organizacji Stałego Dyżuru jest zapewnienie możliwości operatywnego przekazywania decyzji związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz ciągłości przekazywania decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania (nazwa jednostki) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2.

 Zadania realizowane w ramach Stałego Dyżuru

1) przekazywanie przełożonym i wykonawcom decyzji i zadań od organów nadrzędnych;

2) ewidencjonowanie treści decyzji, zadań i informacji w Dzienniku ewidencji działań Stałego Dyżuru;

3) utrzymywanie ciągłej łączności ze Stałym Dyżurem szczebla nadrzędnego oraz jednostek wchodzących w skład Systemu Stałego Dyżuru w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

4) utrzymywanie w ramach współdziałania łączności ze stałymi dyżurami innych podmiotów.

3.

 Skład osobowy, czas i miejsce pełnienia Stałego Dyżuru

1) skład Stałego Dyżuru w (nazwa jednostki) stanowi (ilość) pracowników;

2) Stały Dyżur w (nazwa jednostki) pełniony jest całodobowo w systemie (ilość zmian), czas pełnienia dyżuru przez jedną zmianę wynosi (...godzin);

3) miejscem pełnienia służby Stałego Dyżuru w (nazwa jednostki) jest (nazwa, numer, usytuowanie wyznaczonego pomieszczenia);

4.

 Kontrola i nadzór nad Stałym Dyżurem

4.1. Prawo kontroli Stałego Dyżuru mają:

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz osoby przez niego upoważnione;

2) Kierownik (nazwa jednostki).

4.2. Bezpośredni nadzór nad całokształtem działalności Stałego Dyżuru w (nazwa jednostki) sprawuje (nazwa stanowiska osoby sprawującej nadzór).

II.

 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.

 Do uprawnień osób pełniących Stały Dyżur należy:

1) przekazywanie poleceń podmiotom realizującym zadania operacyjne lub biorącym udział w ich realizacji;

2) przyjmowanie i przekazywanie sygnałów alarmowych i zadań zawartych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania (nazwa jednostki), zgodnie z harmonogramem działania Stałego Dyżuru;

3) przyjmowanie i przekazywanie danych i informacji o stanie realizacji zadań;

4) egzekwowanie od pracowników ustalonych zasad postępowania, stosownie do zaistniałej sytuacji.

2.

 Do obowiązków osób pełniących Stały Dyżur należy:

1) znać treść Instrukcji Stałego Dyżuru wraz z załącznikami;

2) znać strukturę organizacyjną, zasady kierowania i zarządzania (nazwa jednostki) w czasie kryzysu i wojny;

3) znać sygnały alarmowe, rodzaje alarmów oraz treść komunikatów ostrzegawczych;

4) znać miejsce przebywania przełożonych;

5) umieć posługiwać się technicznymi środkami łączności jak również urządzeniami biurowymi znajdującymi się na wyposażeniu Stałego Dyżuru;

6) przyjmować i przekazywać przełożonym informacje uzyskane ze szczebla nadrzędnego i jednostek współdziałających;

7) (inne, zależne od rodzaju i specyfiki jednostki, bądź nałożone przez kierownika jednostki).

3.

 Zadania zmiany przyjmującej Stały Dyżur

Po instruktażu zmiana przyjmująca Stały Dyżur obowiązana jest do:

1) przyjęcia dokumentacji Stałego Dyżuru;

2) przyjęcia wyposażenia pomieszczeń Stałego Dyżuru;

3) zapoznania się z aktualną sytuacją na określonym obszarze;

4) sprawdzenia funkcjonowania technicznych środków łączności oraz urządzeń wspomagających działanie Stałego Dyżuru;

5) zapoznania się z treścią meldunku przygotowanego przez zmianę zdającą;

6) potwierdzenia faktu przyjęcia służby Stałego Dyżuru poprzez poinformowanie kierownika jednostki bądź osoby przez niego upoważnionej.

4.

 Zadania zmiany zdającej Stały Dyżur

Zmiana zdająca Stały Dyżur obowiązana jest do:

1) sporządzenia pisemnego meldunku z przebiegu służby Stałego Dyżuru;

2) uaktualnienia i przekazania zmianie przyjmującej Dziennika ewidencji działań Stałego Dyżuru;

3) zapoznania zmiany przyjmującej Stały Dyżur z aktualną sytuacją;

4) przedstawienia zmianie przyjmującej ogólnego przebiegu własnej służby i sposobu załatwienia poszczególnych problemów;

5) przedstawienie zmianie przyjmującej wykazu spraw niedokończonych lub niezałatwionych oraz terminu i sposobu ich realizacji;

6) poinformowania zmiany przyjmującej służbę o miejscu pobytu kierownictwa, sposobu utrzymania z nim łączności oraz wydanych przez nich dyspozycjach.

5.

 Zadania osób wchodzących w skład Stałego Dyżuru

5.1. Kierownik zmiany Stałego Dyżuru podlega bezpośrednio Kierownikowi jednostki bądź osobie przez niego upoważnionej do sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem Stałego Dyżuru.

5.2. Kierownikowi zmiany podlegają wszystkie osoby wchodzące w skład Stałego Dyżuru określonej zmiany.

5.3. Kierownik zmiany Stałego Dyżuru odpowiada za:

1) przyjmowanie, przekazywanie oraz uruchamianie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa zgodnie z harmonogramem działania Służby Stałego Dyżuru;

2) przyjmowanie, przekazywanie oraz uruchamianie zadań operacyjnych zawartych w Planie Operacyjnym oraz przekazywanie decyzji podmiotom biorącym udział w realizacji zadań operacyjnych.

5.4. Do obowiązków Kierownika zmiany Stałego Dyżuru należy:

1) kierowanie i koordynowanie całokształtem działalności zmiany Stałego Dyżuru;

2) sprawdzanie sprawności i stanu technicznego środków łączności i innych urządzeń znajdujących się w wyposażeniu Stałego Dyżuru;

3) przyjmowanie i przekazywanie sygnałów związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

4) przekazywanie kierownikowi jednostki wszelkich informacji o wpływających zadaniach i decyzjach podejmowanych przez przełożonych;

5) prowadzenie dziennika ewidencji działań Stałego Dyżuru;

6) meldowanie kierownikowi jednostki lub osobie sprawującej bezpośredni nadzór nad działaniem Stałego Dyżuru o objęciu i zdaniu służby;

7) znajomość struktury organizacyjnej jednostki i sposobu utrzymywania łączności.

5.5. Kierownikowi zmiany Stałego Dyżuru podlega Dyżurny Stałego Dyżuru.

5.6. Dyżurny Stałego Dyżuru odpowiada za przyjmowanie i przekazywanie wszelkich informacji napływających do Stałego Dyżuru.

5.7. Do obowiązków Dyżurnego Stałego Dyżuru należy:

1) utrzymywanie stałego kontaktu ze Stałym Dyżurem przełożonego i jednostek współdziałających w ramach realizacji zadań;

2) bieżące informowanie kierownika zmiany o wpływających zadaniach i decyzjach;

3) utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami współdziałającymi w celu pozyskiwania i przekazywania im informacji mających wpływ na działanie jednostki;

4) prowadzenie Dziennika Ewidencji Działania Stałego Dyżuru;

5) przyjmowanie dokumentacji Stałego Dyżuru;

6) przyjmowanie wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach Stałego Dyżuru zgodnie ze spisem sprzętu znajdującym się w pomieszczeniu;

7) powiadamianie osób funkcyjnych o konieczności niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy.

6.

 Organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru w dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy oraz po godzinach pracy. (opisać zasady funkcjonowania Stałego Dyżuru w ww. sytuacjach)

III.

 INFORMACJE DODATKOWE

1. Przy przekazywaniu wszelkich informacji przestrzegać zasad korespondencji wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2. W przypadku otrzymania informacji zakodowanej rozkodować ją za pomocą posiadanej tabeli sygnałowej w zeszycie rozkodowywanych sygnałów.

IV.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dokumentację Stałego Dyżuru należy przechowywać w miejscu wyznaczonym przez kierownika jednostki realizującej zadania Stałego Dyżuru.

V.

 WZORY DOKUMENTÓW STAŁEGO DYŻURU

Nr 1 - Identyfikator.

Nr 2 - Wykaz osób wyznaczonych do pełnienia Służby Stałego Dyżuru.

Nr 3 - Grafik pełnienia Służby Stałego Dyżuru.

Nr 4 - Harmonogram działania Służby Stałego Dyżuru w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania zadań zawartych w Planie Operacyjnym (opracowuje kierownik jednostki stosownie do potrzeb).

Nr 5 - Dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów.

Nr 6 - Książka meldunków osób pełniących Służbę Stałego Dyżuru.

Nr 7 - Tabele Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i Komunikaty ostrzegawcze.

(Podstawa: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96).

WZORY DOKUMENTÓW STAŁEGO DYŻURU

Nr 1

IDENTYFIKATOR

KIEROWNIK ZMIANY
STAŁEGO DYŻURU
(nazwa jednostki)
DYŻURNY
STAŁEGO DYŻURU
(nazwa jednostki)

Nr 2

WYKAZ OSÓB

WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU

Lp.Nazwisko i ImięAdres zamieszkaniaTelefonKomórka organizacyjna
SłużbowyPrywatny
123456
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr 3

GRAFIK PEŁNIENIA SŁUŻBY STAŁEGO DYŻURU

Lp.Nazwisko i ImięI ZMIANAII ZMIANAIII ZMIANAPODPIS
123456
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr 4

HARMONOGRAM DZIAŁANIA SŁUŻBY STAŁEGO DYŻURU

Lp.Zasadnicze przedsięwzięciaKto realizujeCzas realizacjiUwagi
Kierownik zmianyDyżurny zmianyoperacyjnyastronomiczny

(wpisać ołówkiem godzinę rozpoczęcia)

1234567
1.Przyjęcie i zanotowanie w książce otrzymanych sygnałów treści sygnału wprowadzającego określony stan gotowości obronnej państwa.XOd G

do

G + 00.10

2.Sprawdzenie tożsamości i upoważnienia osoby przekazującej sygnał.XDo

G + 00.20

3.Powiadomienie (Kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną) o treści otrzymanego sygnału.XDo

G + 01.00

4.Powiadomienie pozostałych osób, zgodnie z posiadanym wykazem, o treści otrzymanego sygnału oraz o podjętych decyzjach i procedurach.XDo

G + 01.30

5.Powiadomienie jednostek zgodnie z Tabelą realizacji zadań operacyjnych.XDo

G +03.00

6.Gotowość do przyjmowania, rozkodowywania za pomocą TABELI ZGŁOSKOWANIA i przekazywania otrzymanych zadań (zestawów zadań).XXOd G do końca zmiany
7.Gotowość do przyjmowania i przekazywania sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczychXOd G do końca zmiany
8.Gotowość do przekazywania poleceń (Kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej) w

sprawie uruchomienia zadań zawartych w Tabeli realizacji zadań operacyjnych przewidzianych do realizacji.

XXOd G do końca zmiany
9.Realizacja zadań zleconych przez (Kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną).XXProces

ciągły

10.Składanie meldunków z realizacji zadań postawionych przez przełożonych.XXProces

ciągły

11.Gotowość do składania meldunku sytuacyjnego przybyłym przełożonym.XXProces

ciągły

Nr 5

DZIENNIK EWIDENCJI

PRZYJĘTYCH I NADANYCH INFORMACJI I SYGNAŁÓW

Lp.Data i godzina zdarzeniaNazwisko, imię osoby przyjmującej informacjęNazwisko, imię osoby przekazującej, numer upoważnienia, numer telefonu, organ powiadamiającyTreść otrzymanej informacji

(sprawdzenie wiarygodności)

Komu przekazano (stanowisko)

data i godzina

Uwagi
1234567

Nr 6

KSIĄŻKA MELDUNKÓW

OSÓB PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ STAŁEGO DYŻURU

Kierownik zmiany

.................................

(imię i nazwisko)

MELDUNEK

1. Stały dyżur przyjąłem w dniu ....................... od zdającego dyżur ..........................................

2. Podczas pełnienia stałego dyżuru przyjęto ....... (podać ilość) informacji i sygnałów, z których załatwiono ............... (podać ilość) - wg dziennika ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów zawartych w pozycjach od .......... do ............

3. Z otrzymanych zadań dalszego załatwienia wymagają polecenia:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać treść)

4. Inne uwagi o przebiegu pełnienia stałego dyżuru:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Stały dyżur wraz z dokumentacją wymienioną w spisie zdaję w dniu ............. o godz. .........

............................................... .................................................

(imię i nazwisko zdającego) (imię i nazwisko przyjmującego)

............................................... .................................................

(podpis osoby zdającej dyżur) (podpis osoby przyjmującej dyżur)

Nr 7

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.Rodzaj alarmuSposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowyśrodki masowego przekazuwizualny sygnał alarmowy
1OGŁOSZENIE ALARMUSygnał akustyczny

- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp) dla

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2ODWOŁANIE ALARMUSygnał akustyczny

- ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp) dla

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

LpRodzaj komunikatuSposób ogłoszenia komunikatuSposób odwołania komunikatu
środki masowego przekazuśrodki masowego przekazu
1Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniamiPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na Terenie .... około godz ... min ... może nastąpić skażenie - (podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia) dla

2Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniamiFormę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji SanitarnejPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga!

Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia)

dla

3Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiskaPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ......... (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga!

Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj klęski) dla

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
2 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją Nr 15 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 38 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 56).