Dz.Urz.KGPSP.2019.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 74
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie utworzenia systemu Stałego Dyżuru w stanie gotowości obronnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 18 ust. 3 oraz art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) w związku z § 3 pkt 4 decyzji nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 14) zarządzam, co następuje:
§  1.  Z dniem 31 grudnia 2018 r. tworzę w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:
- w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie;
- w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie;
- w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu;
- w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy;
- w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach całodobowy system Stałych Dyżurów w stanie gotowości obronnej na bazie istniejącego dyżuru operacyjnego w stanowisku kierowania.
§  2.  Za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania stałych dyżurów czynię odpowiedzialnym Komendantów Szkół oraz Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa.
§  3.  W sprawach nieuregulowanych decyzją stosuje się przepisy powołane na wstępie.
§  4.  Traci moc decyzja nr 111 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie utworzenia systemu Stałego Dyżuru w stanie gotowości obronnej w szkołach Państwowej Straży Pożarnej podległych Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.