Dz.Urz.KGPSP.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 73
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie utworzenia systemu Stałego Dyżuru w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 18 ust. 3 oraz art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) w związku z § 3 pkt 4 decyzji nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 14) zarządzam, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 31 grudnia 2018 r. tworzę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej system Stałego Dyżuru.
2.  Stały Dyżur organizuje się całodobowo na bazie funkcjonującej całodobowo służby dyżurnej Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
§  2.  Dyrektora Biura Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności czynię odpowiedzialnym za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Stałego Dyżuru w Komendzie Głównej PSP.
§  3.  W sprawach nieuregulowanych decyzją stosuje się przepisy powołane na wstępie.
§  4.  Traci moc decyzja nr 28 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia systemu Stałego Dyżuru w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.