Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie utworzenia Sekretariatu do monitorowania sytuacji w zakresie problemów klientów niewypłacalnych biur podróży oraz ewentualnego udzielania pomocy marszałkom województw przy sprowadzaniu tych klientów do kraju

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Sekretariat do monitorowania sytuacji w zakresie problemów klientów niewypłacalnych biur podróży oraz ewentualnego udzielania pomocy marszałkom województw przy sprowadzaniu tych klientów do kraju, zwany dalej "Sekretariatem".
2. Sekretariat jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.
§  2. Do zadań Sekretariatu należy:
1) monitorowanie organizowanego przez marszałków województw lub inne podmioty powrotu do kraju klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zapewnianego w oparciu o środki finansowe z zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz udzielenie marszałkom województw niezbędnej pomocy;
2) udzielanie pomocy marszałkom województw lub innym podmiotom przy organizowaniu powrotu do kraju klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, którym wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy nie zapewnili oni tego powrotu, w wypadku gdy środki finansowe z zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych są niewystarczające do zapewnienia tego powrotu, w oparciu o zapewnienie marszałkom województw środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na organizację tego powrotu.
§  3. W skład Sekretariatu wchodzą:
1) Przewodniczący - Maria Napiórkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
2) Zastępca Przewodniczącego - Elżbieta Wyrwicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
3) pracownicy Ministerstwa Sportu i Turystyki:
a) Joanna Tomczak, Departament Turystyki,
b) Karolina Szuppe, Departament Turystyki,
c) Katarzyna Głowacka, Biuro Ministra,
d) Maciej Piela, Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych,
e) Katarzyna Kochaniak, Rzecznik Prasowy.
§  4.
1. Pracami Sekretariatu kieruje Przewodniczący Sekretariatu. Przewodniczący Sekretariatu może powierzyć kierowanie Sekretariatem Zastępcy Przewodniczącego lub innemu członkowi Sekretariatu.
2. Sekretariat funkcjonuje w sposób ciągły.
3. Obligatoryjne zwołanie posiedzenia Sekretariatu odbywa się w przypadku poinformowania przez marszałka województwa o zagrożeniu, iż środki finansowe z zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego są niewystarczające do zapewnienia powrotu z imprezy turystycznej klientom, którym podmiot ten nie zapewnił tego powrotu wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy.
§  5. W pracach Sekretariatu mogą brać udział osoby nie będące członkami Sekretariatu, w szczególności przedstawiciele:
1) Ministra Spraw Zagranicznych oraz innych ministrów;
2) Ministra Sportu i Turystyki, inni niż wymienieni w § 3;
3) marszałków województw;
4) izb gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń zrzeszających organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
5) przewoźników.
§  6.
1. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Sekretariatu może zwracać się do organów administracji rządowej lub podległych im państwowych jednostek organizacyjnych, z prośbą o udzielenie pomocy przy wykonywaniu zadań Sekretariatu.
2. W wykonywaniu swoich zadań Sekretariat współdziała z organami samorządu terytorialnego oraz z zainteresowanymi organizacjami społecznymi i branżowymi.
§  7. Obsługę Sekretariatu zapewnia Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a posiedzenia Sekretariatu odbywają się w Ministerstwie Sportu i Turystyki lub miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Sekretariatu.
§  8. Przewodniczący Sekretariatu może powierzać poszczególnym członkom Sekretariatu wykonanie określonych czynności, niezbędnych do realizacji zadań Sekretariatu.
§  9.
1. Sekretariat przygotuje i przyjmie pisemną procedurę pracy Sekretariatu, która określa zasady funkcjonowania Sekretariatu.
2. W ramach funkcjonowania Sekretariatu prowadzony jest stały dyżur telefoniczny członka Sekretariatu, zgodnie z harmonogramem określonym przez Przewodniczącego Sekretariatu.
§  10. Za udział w pracach Sekretariatu wynagrodzenie nie przysługuje.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).