Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.8/9.131

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 49
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie utworzenia regionów inspekcyjnych, zasięgu działania oraz umiejscowienia ich siedzib

GI.0210.14.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2017.788 z późn. zm.), § 6 i § 13 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe oraz § 4 ust. 6 i ust. 7 Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.  Zarządzenie ustanawia regiony inspekcyjne w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Określa nazwy regionów inspekcyjnych, zasięg działania oraz umiejscowienie ich siedzib.

Organizacja działania

§  2.  W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe tworzy się regiony inspekcyjne:
1) Lubuski Region Inspekcyjny, obejmujący zasięgiem działania teren regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze;
2) Pomorski Region Inspekcyjny, obejmujący zasięgiem działania teren regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Pile i Szczecinku;
3) Mazurski Region Inspekcyjny, obejmujący zasięgiem działania teren regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Toruniu;
4) Podlaski Region Inspekcyjny, obejmujący zasięgiem działania teren regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Warszawie;
5) Dolnośląski Region Inspekcyjny, obejmujący zasięgiem działania teren regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Wrocławiu;
6) Śląski Region Inspekcyjny, obejmujący zasięgiem działania teren regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Łodzi;
7) Lubelski Region Inspekcyjny, obejmujący zasięgiem działania teren regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie i Radomiu;
8) Karpacki Region Inspekcyjny, obejmujący zasięgiem działania teren regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Krośnie.
§  3. 
1.  Siedzibami regionów inspekcyjnych są:
1) Lubuskiego - biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze,
2) Pomorskiego - biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,
3) Mazurskiego - biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
4) Podlaskiego - biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
5) Dolnośląskiego - biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,
6) Śląskiego - biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,
7) Lubelskiego - biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie,
8) Karpackiego - biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
2.  Siedziby, o których mowa w ust. 1, mogą być zlokalizowane w innej jednostce organizacyjnej LP - na wniosek Głównego Inspektora, za zgodą Dyrektora Generalnego.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2018 r.