Utworzenie RCI Bank Polska Spółka Akcyjna. - OpenLEX

Utworzenie RCI Bank Polska Spółka Akcyjna.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2004.21.41

Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie utworzenia RCI Bank Polska Spółka Akcyjna

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) podaje się do wiadomości, że na podstawie uchwały nr 120/KNB/04 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 20 października 2004 r. został utworzony bank pod nazwą "RCI Bank Polska Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.
Bank został wpisany w dniu 26 listopada 2004 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222611.