Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2018.61

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 1 września 2018 r. tworzy się Radę do spraw Szkolnictwa Artystycznego, zwaną dalej "Radą", będącą społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach kształcenia artystycznego.
§  2.  Do zadań Rady należy opiniowanie spraw dotyczących szkolnictwa artystycznego, w tym w szczególności projektów aktów prawnych dotyczących systemu oświaty.
§  3. 
1.  Do Rady powołuje się przedstawicieli środowisk twórczych, w tym przede wszystkim przedstawicieli szkolnictwa artystycznego.
2.  Do Rady powołuje się:
1) prof. zw. dr. hab. Jana Ballarina;
2) dr. hab. Łukasza Błaszczyka;
3) Artura Jaronia;
4) prof. dr. hab. Krystiana Kiełba;
5) ks. dr. Pawła Kochaniewicza;
6) Jakuba Kołodzieja;
7) dr Beatę Lewińską;
8) Marka Lisa;
9) dr. hab. Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego;
10) Janinę Nowicką;
11) Magdalenę Sierakowską;
12) 2  (uchylony);
13) prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Szymańskiego;
14) 3  Iwona Waga-Parafiniak.
3.  Kadencja Rady trwa 3 lata.
4.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem", może powołać członków Rady w trakcie kadencji.
§  4. 
1.  Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji na skutek:
1) śmierci członka Rady,
2) złożenia rezygnacji przez członka Rady,
3) odwołania przez Ministra.
2.  Minister odwołuje członka Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.
§  5. 
1.  Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.
2.  Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady.
3.  Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1) prowadzenie posiedzeń Rady;
2) planowanie i organizowanie prac Rady;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Rady;
4) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
5) określanie sposobu i terminów pracy Rady.
4.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.
§  6. 
1.  Rada obraduje na posiedzeniach.
2.  Posiedzenia Rady zwołuje i wyznacza termin Przewodniczący Rady albo Minister.
3.  Minister zwołując posiedzenie Rady ustala porządek dzienny tego posiedzenia.
4.  W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby niebędące jej członkami zaproszone przez Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady zaprasza osoby niebędące jej członkami do udziału w posiedzeniu Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady.
5.  W posiedzeniu Rady może uczestniczyć Minister lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
§  7. 
1.  Rada wyraża opnie i stanowiska w drodze uchwał.
2.  Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W sytuacji równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady albo zastępującego go członka Rady, zgodnie z § 5 ust. 4.
3.  Rada podejmuje uchwały podczas posiedzenia albo w trybie obiegowym przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej.
§  8.  Rada ustala Regulamin działania Rady.
§  9.  Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, z tytułu wykonywania zadań Rady nie przysługuje im wynagrodzenie. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju za udział w posiedzeniach Rady.
§  10.  Obsługę administracyjną Rady zapewnia Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 § 3 ust. 2 pkt 12 uchylony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MKiDN.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 kwietnia 2019 r.
3 § 3 ust. 2 pkt 14 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 9 lipca 2019 r. (Dz.Urz.MKiDN.2019.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 lipca 2019 r.