Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.139

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§  1. Tworzy się podmioty lecznicze:
1) 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku;
2) Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy;
3) 11. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy;
4) 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie;
5) 16. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim;
6) 21. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu;
7) 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku;
8) 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu;
9) 17. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie;
10) 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie;
11) Jednostka Wojskowa Nr 4724 w Krakowie;
12) 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie;
13) 44. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim;
14) 33. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie;
15) 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie;
16) 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu;
17) 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu;
18) 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu;
19) 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu;
20) 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie;
21) 15. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie;
22) 43. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie;
23) 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu;
24) 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu;
25) 2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie;
26) Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;
27) Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie;
28) Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie;
29) Służba Wywiadu Wojskowego w Warszawie;
30) 45. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie;
31) 4. Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu;
32) 32. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu;
33) 26. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu;
34) 31. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu;
35) 1 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie.
36) 2 Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem.
§  2. Przekształca się publiczne zakłady opieki zdrowotnej w podmioty lecznicze, odpowiednio:
1) Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1189 - Bydgoszcz, w podmiot leczniczy - Dowództwo 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy;
2) Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów, w podmiot leczniczy - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie;
3) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Komendy Portu Wojennego - Gdynia Oksywie, w podmiot leczniczy - Komenda Portu Wojennego w Gdyni;
4) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4217, w podmiot leczniczy - 4. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach;
5) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1155 - Kraków, w podmiot leczniczy - 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach;
6) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4101 - Lubliniec, w podmiot leczniczy - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu;
7) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1158 - Łask, w podmiot leczniczy - 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku;
8) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1128 - Malbork, w podmiot leczniczy - 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku;
9) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1131 - Mińsk Mazowiecki, w podmiot leczniczy - 23. Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim;
10) Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojskowego Ośrodka Szkolno-Kondycyjnego - Mrągowo, w podmiot leczniczy - Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie;
11) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1907 - Opole, w podmiot leczniczy - 10. Brygada Logistyczna w Opolu;
12) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2286 - Opole, w podmiot leczniczy - 24. Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności w Opolu;
13) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3294 - Świdwin, w podmiot leczniczy - 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie;
14) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Komendy Portu Wojennego - Świnoujście, w podmiot leczniczy - Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu;
15) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4220 - Ustka, w podmiot leczniczy - 6. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce;
16) Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2305 - Warszawa, w podmiot leczniczy - Jednostka Wojskowa Nr 2305 w Warszawie;
17) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3964 - Warszawa, w podmiot leczniczy - Oddział Zabezpieczenia w Warszawie;
18) Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2063 - Warszawa, w podmiot leczniczy - Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa w Warszawie;
19) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4198 - Warszawa, w podmiot leczniczy - 1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie;
20) Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych - Warszawa, w podmiot leczniczy - Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych;
21) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej - Wejherowo, w podmiot leczniczy - Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie;
22) Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4213 - Wrocław, w podmiot leczniczy - 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu.
§  3. Likwiduje się ambulatoria i ambulatoria z izbą chorych - publiczne zakłady opieki zdrowotnej, określone w załączniku.
§  4. Likwidowane publiczne zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w § 3, z dniem 1 września 2013 r. zaprzestaną udzielania świadczeń zdrowotnych.
§  5. Likwidowane publiczne zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w § 3, rozpoczną proces likwidacji z dniem 2 września 2013 r., który stanowi dzień otwarcia likwidacji.
§  6. Likwidowane publiczne zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w § 3, zakończą proces likwidacji do dnia 30 września 2013 r.
§  7. Świadczeń zdrowotnych udzielanych dotychczas przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w § 2 i § 3, do czasu zakończenia odpowiednio procesów przekształcania i likwidacji mogą udzielać podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej lub inne podmioty lecznicze.
§  8. Przekształcane publiczne zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w § 2, przekażą dokumentację medyczną podmiotowi leczniczemu powstałemu w wyniku przekształcenia albo do właściwego archiwum wojskowego funkcjonującego w resorcie obrony narodowej.
§  9. Likwidowane publiczne zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w § 3, przekażą dokumentację medyczną do właściwego podmiotu leczniczego powstałego w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, albo do nowo utworzonego podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, albo do właściwego archiwum wojskowego funkcjonującego w resorcie obrony narodowej.
§  10. Składniki materialne i niematerialne, w tym nieruchomości i mienie ruchome wykorzystywane przez likwidowane publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają zagospodarowaniu w resorcie obrony narodowej zgodnie z potrzebami lub w przypadku uznania ich jako zbędne podlegają przekazaniu poza resort, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§  11.
1. Podmioty lecznicze utworzone na podstawie niniejszego zarządzenia stają się podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w formie jednostki budżetowej. Podmioty te są jednostkami organizacyjnymi odpowiednio Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo Służby Wywiadu Wojskowego.
2. Nazwę podmiotu leczniczego stanowi nazwa jednostki organizacyjnej odpowiednio Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo Służby Wywiadu Wojskowego.
3. Siedzibę podmiotu leczniczego stanowi miejscowość, w której zlokalizowano siedzibę jednostki organizacyjnej odpowiednio Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo Służby Wywiadu Wojskowego.
4. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba podmiotu leczniczego, o której mowa w ust. 3, oraz siedziby jednostek organizacyjnych tego podmiotu leczniczego.
§  12. Obszarem działania podmiotów leczniczych jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  13. Podstawowe kierunki działalności utworzonych podmiotów leczniczych polegają na:
1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej oraz z zakresu medycyny pracy;
2) udzielaniu pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
3) opiniowaniu i orzekaniu o stanie zdrowia.
§  14.
1. Nadzór nad działalnością statutową podmiotów leczniczych sprawuje Minister Obrony Narodowej.
2. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego określa etat jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1.
§  15. Zobowiązania i należności przekształcanych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w § 2, stają się odpowiednio zobowiązaniami i należnościami podmiotów leczniczych powstałych w wyniku tego przekształcenia.
§  16. Zobowiązania i należności likwidowanych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w § 3, stają się na podstawie odrębnych przepisów zobowiązaniami i należnościami podmiotów leczniczych powstałych w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2.
§  17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ LIKWIDOWANYCH AMBULATORIÓW I AMBULATORIÓW Z IZBĄ CHORYCH - PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp.NAZWASIEDZIBA
1.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2474Białobrzegi
2.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1933Łódź
3.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 5700Międzyrzecz
4.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1947Przemyśl
5.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1517Czerwieńsk
6.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4071Żagań
7.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2423Żagań
8.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2039Lidzbark Warmiński
9.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3182Legnica
10.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3284Głogów
11.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3391Zamość
12.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3797Giżycko
13.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1641Inowrocław
14.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4824Stawy
15.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2980Braniewo
16.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2697Brzeg
17.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3527Nisko
18.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3477Leszno
19.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2901Szczecin Podjuchy
20.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2399Świętoszów
21.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4408Sulechów
22.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił PokojowychKielce
23.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3137Krosno Odrzańskie
24.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3036Nowogród Bobrzański
25.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4161Kłodzko
26.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3592Szczecin
27.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Szkolenia Artylerii i UzbrojeniaToruń
28.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1375Krosno Odrzańskie
29.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Szkolenia Wojsk LądowychPoznań
30.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4495Kraków
31.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1 Ośrodka Szkolenia KierowcówGrudziądz
32.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1328Bielsko Biała
33.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4395Leźnica Wielka
34.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4392Nowy Glinnik
35.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3841Rzeszów
36.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3489Rzeszów
37.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 5430Dobre nad Kwisą
38.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3957Jarosław
39.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3233Żurawica
40.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polsko - Ukraińskiego Batalionu Sił PokojowychPrzemyśl
41.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4055Hrubieszów
42.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4219Dęblin
43.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2771Kraków
44.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4403Choszczno
45.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3537Brodnica
46.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4260Elbląg
47.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3209Elbląg
48.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1261Elbląg
49.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3751Elbląg
50.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3510Braniewo
51.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1475Morąg
52.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1248Bartoszyce
53.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2744Giżycko
54.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1300Pruszcz Gdański
55.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3791Ciechanów
56.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4141Czarne
57.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1109Grudziądz
58.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2568Węgorzewo
59.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3132Miedwie
60.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1954Ostróda
61.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2229Nowy Dwór Mazowiecki
62.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1230Wesoła
63.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4808Gołdap
64.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1906Wałcz
65.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3550Białystok
66.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1879Trzebiatów
67.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1696Złocieniec
68.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3470Ostrów Mazowiecka
69.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1560Warszawa
70.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2189Kazuń Nowy
71.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1223Koszalin
72.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3136Chełmno
73.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4057Szczecin
74.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Szkolenia Łączności i InformatykiZegrze
75.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1511Łomża
76.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2523Siedlce
77.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1965Drawsko Pomorskie
78.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1523Inowrocław
79.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2117Kołobrzeg
80.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1106Olsztyn
81.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1237Legionowo
82.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3797Giżycko
83.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 5889Stargard Szczeciński
84.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1440Toruń
85.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1889Lębork
86.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3090Warszawa
87.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4653Siemirowice
88.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2098Bemowo Piskie
89.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1749Szczecin
90.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1123Grudziądz
91.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 5699Przasnysz
92.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4024Gdynia
93.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnej Składnicy Marynarki WojennejGdynia
94.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1903Dębogórze
95.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 5511Gdynia
96.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3868Gdynia
97.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2035Gdynia
98.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 5018Dziwnów
99.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Szkolenia Nurków i PłetwonurkówGdynia
100.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Punktu BazowaniaHel
101.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1905Dziwnów
102.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1946Wrocław
103.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4126Mrzeżyno
104.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3293Powidz
105.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3033Bydgoszcz
106.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Szkolenia Sił PowietrznychKoszalin
107.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojskowego Ośrodka Szkolno-Kondycyjnego Sił PowietrznychKościelisko
108.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2139Warszawa
109.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3411Grójec
110.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2094Poznań
111.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4430Śrem
112.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2367Sochaczew
113.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2. Bazy Materiałowo-TechnicznejSklęczki
114.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Bazy Materiałowo-TechnicznejToruń
115.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2218Skwierzyna
116.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Poligonu Sił PowietrznychUstka
117.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2211Skwierzyna
118.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3533Sandomierz
119.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2748Wrocław
120.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3414Lidzbark Warmiński
121.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3775Chojnice
122.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3299Mirosławiec
123.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3346Mrzeżyno
124.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3271Elbląg
125.Ambulatorium z izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1986Wędrzyn
126.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 3730Tczew
127.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1872Słupsk
128.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1747Suwałki
129.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Batalionu Reprezentacyjnego Wojska PolskiegoWarszawa
130.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii WojskowejWarszawa
131.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2090Nowa Dęba
132.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2414Warszawa
133.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1551Sieradz
134.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4651Gdynia Babie Doły
135.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2420Warszawa
136.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1515Bydgoszcz
137.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1460Orzysz
138.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1145Bolesławiec
139.Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1227Warszawa
140.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Szkolenia Wojskowych Służb MedycznychŁódź
141.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4819Lublin
142.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4391Tomaszów Mazowiecki
143.Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddziału Specjalnego Żandarmerii WojskowejMińsk Mazowiecki
1 § 1 pkt 35 dodany przez § 1 zarządzenia nr 10 /MON z dnia 2 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.177) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2014 r.
2 § 1 pkt 36 dodany przez § 1 zarządzenia nr 38 /MON z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.407) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.