Utworzenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pszczynie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.39

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pszczynie

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 10, poz. 10) zarządzam, co następuje:
§  1.
1.
Z dniem 1 października 1993 r. została utworzona Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pszczynie, zwana dalej "placówką terenową", jako jednostka organizacyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.
Siedzibą Placówki Terenowej jest Pszczyna.
3.
Placówka terenowa działa na obszarze gmin:
1)
Bojszowy,
2)
Goczałkowice-Zdrój,
3)
Kobiór,
4)
Miedźna,
5)
Pszczyna,
6)
Zebrzydowice,
7)
Pawłowice,
8)
Suszec.
§  2.
1.
Do zakresu działania Placówki Terenowej należy realizacja zadań związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników, a w szczególności:
1)
w zakresie informacji:

a. udzielanie informacji w sprawach ubezpieczeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników, w tym podlegających koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie aktów Instytucji Wspólnot Europejskich i umów międzynarodowych,

b. informowanie o umowach, jakie rolnik może zawrzeć w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej,

c. udostępnianie osobom uprawnionym wglądu do ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek,

d. udostępnianie osobom uprawionym wglądu do dokumentacji dotyczącej świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników,

2)
w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu:

a. przyjmowanie i rejestrowanie:

– wpływającej korespondencji dotyczącej podlegania ubezpieczeniu, rozliczeń i dochodzenia należności z tytułu składek,

– zgłoszeń oraz wniosków o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników,

– zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego,

– wniosków o udzielenie ulg w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników;

b. wydawanie decyzji dotyczących:

– podlegania i ustania ubezpieczenia społecznego rolników i domowników,

– wymiaru składek na ubezpieczenie,

– ulg i umorzeń z tytułu składek na ubezpieczenie,

– spraw spornych w zakresie wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne,

– dochodzenia należności oraz zwrotu nadpłat,

c. prowadzenie ewidencji:

– płatników składek i objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i domowników,

– objętych ubezpieczeniem zdrowotnym rolników, domowników i członków ich rodzin,

– okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników,

– okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

– rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,.

– rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d. opracowywanie wniosków o ulgę lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,

e. wydawanie osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników lub ubezpieczeniem zdrowotnym zaświadczeń dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek, a także stanu należności z ww. tytułów,

f. opracowywanie odwołań od wydawanych decyzji,

g. prowadzenie składnicy akt osób ubezpieczonych,

h. uzgadnianie miesięcznych wpływów należności z tytułu składek z komórką finansowo-księgową,

i. sporządzanie i uzgadnianie sprawozdań statystycznych w zakresie liczby płatników i ubezpieczonych oraz rozliczeń należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne z ewidencją księgową,

j. opracowywanie kwartalnej analizy rozliczeń należności z tytułu składek,

k. współpraca z samorządem rolniczym i związkami rolników oraz innymi instytucjami,

l. współpraca z jednostkami organizacyjnymi ZUS,

m. współpraca z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie przekazywania do niej danych o objętych ubezpieczeniem zdrowotnym rolnikach, domownikach i członkach ich rodzin oraz przekazywanych składkach na to ubezpieczenie,

n. eksploatacja systemów informatycznych,

3)
w zakresie dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne:

a. analiza akt i rozliczeń na kontach płatników składek,

b. podejmowanie działań mających na celu dochodzenie należności,

c. przeprowadzanie wizytacji w gospodarstwach dłużników,

d. współpraca z urzędami skarbowymi oraz innymi organami i instytucjami w zakresie przymusowego dochodzenia składek,

4)
w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia:

a. przyjmowanie i kompletowanie wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

b. ustalanie prawa i wydawanie decyzji w sprawach:

– zasiłków chorobowych, w tym o przedłużonym okresie zasiłkowym,

– zasiłków macierzyńskich,

– zasiłków pogrzebowych,

c. potrącanie należności z tytułu zaległych składek z przyznanych świadczeń,

d. przygotowanie dokumentacji wypłatowej świadczeń wymienionych w pkt. b,

e. wydawanie decyzji o nadpłatach i niedopłatach świadczeń,

f. dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

g. naliczanie odsetek,

h. przygotowanie sprawozdawczości statystycznej,

5)
w zakresie prewencji i rehabilitacji:

a. przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach przy pracy rolniczej, prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy rolniczej,

b. analizowanie przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych rolników,

c. analizowanie terminowości zgłoszeń wypadków,

d. upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, zasadach zapobiegania im oraz podstawowych zasadach postępowania w razie wypadku,

e. współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi zainteresowanymi problemami bhp w rolnictwie indywidualnym,

f. podejmowanie regionalnych inicjatyw zorganizowania środowiskowego (społecznego) nadzoru nad warunkami pracy,

g. propagowanie wśród rolników stosowania maszyn i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz sprzętu i odzieży ochronnej, spełniających wymogi bhp,

h. udział w opracowywaniu wniosków o zwrot od producentów oraz dostawców usług wydatków ponoszonych na świadczenia z tytułu następstw wypadku, o ile przyczyną jego wystąpienia była wadliwość maszyn i urządzeń lub wadliwie świadczona usługa,

i. informowanie rolników o możliwości nieodpłatnego korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS oraz przyjmowanie wniosków o skierowanie ubezpieczonego (rencisty) na rehabilitację leczniczą

j. promowanie rehabilitacji realizowanej w warunkach ambulatoryjnych,

6)
w zakresie orzecznictwa lekarskiego-prowadzenie postępowania orzecznictwa w pierwszej instancji, obejmującego badania i sporządzanie orzeczeń przez lekarzy rzeczoznawców KRUS,
7)
realizacja zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wynikających z aktów Instytucji Wspólnot Europejskich i umów międzynarodowych,
8)
prowadzenie obsługi kancelaryjnej placówki terenowej.
2.
Przy realizacji zadań, o których mowa w ust.1 Placówka Terenowa współdziała z urzędami gmin, powiatów, województwa, bankami, pocztą oraz zakładami opieki zdrowotnej.
3.
Powierzenie placówce terenowej innych zadań wymaga zgody Prezesa KRUS.
§  3.
Bezpośredni nadzór nad działalnością Placówki Terenowej sprawuje Kierownik Placówki Terenowej w Katowicach.
§  4.
Strukturę organizacyjną Placówki Terenowej określa Regulamin Organizacyjny Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie zatwierdzony przez Prezesa KRUS.
§  5.
1.
Działalnością Placówki Terenowej kieruje Kierownik Placówki, który odpowiada za całokształt jej funkcjonowania.
2.
Kierownik i pracownicy Placówki Terenowej wydają decyzje w ramach imiennego upoważnienia udzielonego przez Prezesa KRUS.
§  6.
1.
Traci moc zarządzenie Nr 176 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pszczynie, zmienione zarządzeniami Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: Nr 150 z dnia 27 czerwca 1997 r., Nr 216 z dnia 16 grudnia 1998 r., Nr 139 z dnia 27 listopada 2007 r.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.