Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Szamotułach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2004.4.16

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA KULTURY
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Szamotułach.

Na podstawie art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się z dniem 1 września 2003 r. Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia, mającą siedzibę w Szamotułach, przy ul. 3 Maja 8, zwaną dalej "Szkołą".
2.
Szkoła używa nazwy "Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Szamotułach".
3.
Szkoła zapewnia wykształcenie muzyczne i zdobycie uprawnień zawodowych muzyka.
§  2.
W szkole w roku szkolnym 2003/2004 uruchomiona zostanie pierwsza klasa, w następnych sukcesywnie dalsze klasy 6-letniego cyklu kształcenia.
§  3.
1.
Nowoutworzona szkoła będzie funkcjonować w oparciu o bazę lokalową oraz środki finansowe przyznane dla istniejącej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach.
2.
Nauczyciele zatrudnieni w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia posiadający odpowiednie kwalifikacje do nauczania w szkole muzycznej II stopnia, stają się nauczycielami nowoutworzonej szkoły.
3.
Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, stają się pracownikami nowoutworzonej szkoły.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2003 roku.