Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.84

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 713) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą "Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych", zwaną dalej "WFDiF", przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
§  2. Siedzibą WFDiF jest miasto stołeczne Warszawa.
§  3. Przedmiotem działania WFDiF jest edukacja i upowszechnianie kultury filmowej.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, z późn. zm.), Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych powołana jest do produkcji i opracowania filmów. Forma państwowej instytucji filmowej uniemożliwia więc powierzenie Wytwórni innych funkcji, możliwych do realizacji w oparciu o będącą w jej posiadaniu bazę techniczną i lokalową, a wynikających z potrzeb państwa.

Zatem powierzenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych dodatkowych funkcji, wykraczających poza sferę działania państwowej instytucji filmowej, wymaga jej przekształcenia. Możliwość przekształcenia państwowych instytucji filmowych w państwowe instytucje kultury została wprowadzona na podstawie art. 25a ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, z późn. zm.), dodanego z dniem 2 lipca 2011 r. przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. Nr 126, poz. 713).

Przekształcenie odbywa się w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zarządzenie ma charakter rozstrzygnięcia uznaniowego, jednak jest podejmowane przy uwzględnieniu okoliczności wymienionych w art. 25a ust. 2 ustawy o państwowych instytucjach filmowych, tj. potrzeb państwa wynikających z zadań w zakresie upowszechniania kultury filmowej oraz warunków finansowych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do funkcjonowania tworzonej państwowej instytucji kultury.

Przedmiotem działania przekształconej jednostki będzie edukacja i upowszechnianie kultury filmowej. Obecnie edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży jest dokonywana w sposób rozproszony, przez bardzo wiele instytucji państwowych i pozarządowych, w wyniku czego środki publiczne nie są wykorzystywane w najefektywniejszy sposób. Brakuje spójnej, wszechstronnej wizji edukacji filmowej w zakresie upowszechniania dorobku polskiej sztuki filmowej. Wytwórnia zatem pełnić będzie wiodącą rolę w upowszechnianiu wiedzy o polskim filmie, wyznaczać standardy w zakresie edukacji, udostępniać w sposób nowoczesny dziedzictwo filmowe i archiwa, wspierać szkolne programy nauczania różnego szczebla; inicjować działania zmierzające do wyrównywania szans rozwoju i samorealizacji młodych twórców filmowych; prowadzić profesjonalizację zawodową w dziedzinie sztuk audiowizualnych.

Jednocześnie planuje się zachowanie dotychczas realizowanych przez Wytwórnię funkcji w zakresie świadczenia specjalistycznych usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii, nadawców programów telewizyjnych i innych podmiotów krajowych i zagranicznych oraz produkcji i koprodukcji filmów fabularnych, w szczególności o tematyce historycznej, społecznej, familijnej oraz filmów dokumentalnych, debiutów i drugich filmów.

Wytwórnia posiada bowiem infrastrukturę, która po dostosowaniu funkcjonalnym i modernizacji, będzie w pełni wystarczająca do wykonywania szerszego zakresu zadań. Wykorzystanie istniejącej bazy technicznej i lokalowej jest bardziej racjonalne ekonomicznie, niż ewentualne tworzenie instytucji kultury od podstaw, połączone z wyposażaniem jej w niezbędne mienie.

Przewiduje się, że w celu optymalnego wykorzystania posiadanego majątku Wytwórnia będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą zbieżną z działalnością statutową. Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Wytwórnia będzie mogła również prowadzić działalność gospodarczą niezbieżną z celami statutowymi. W szczególności dotyczy to stanowiącego własność Wytwórni ośrodka wypoczynkowego w Kątach Rybackich, który niezależnie od prowadzonej tam na rzecz pracowników Wytwórni działalności socjalnej, będzie świadczyć usługi osobom trzecim jak i najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym specjalistycznego sprzętu, pomieszczeń, scenografii, kostiumów czy rekwizytów.

Przychody z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wytwórnię z wykorzystaniem różnych składników jej mienia, będą przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego jej funkcjonowania. Zakłada się bowiem, że Wytwórnia pozostanie nadal instytucją samofinansującą, czyli z własnych przychodów będzie pokrywać koszty prowadzonej działalności bieżącej. Natomiast z budżetu państwa, pozostającego w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, otrzymywać będzie dotacje celowe na realizację wskazanych zadań jak i na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.