Utworzenie państwowej instytucji kultury - Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. - OpenLEX

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2019.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą "Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi", zwaną dalej "Instytutem".
§  2. 
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  3. 
Przedmiotem działania Instytutu jest:
1)
badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów i ich kopii, dotyczących kultury mieszkańców obszarów wiejskich;
2)
współpraca z muzeami, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, szkołami rolniczymi prowadzonymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, a także z innymi organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich;
3)
popularyzacja dorobku naukowego w zakresie badań nad kulturą mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce i zagranicą;
4)
inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i akcji społecznych, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, a także upowszechnianie ich wyników;
5)
kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich;
6)
opracowywanie ekspertyz na zlecenie ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie obszarów wiejskich.
§  4. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§  5. 
Instytutowi zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).