Utworzenie państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. - OpenLEX

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków

Na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą "Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków", zwaną dalej "Instytutem".
§  2. 
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  3. 
Przedmiotem działania Instytutu jest:
1)
wdrażanie wysokich standardów dokumentacji i prowadzenia prac konserwatorskich dotyczących zabytków oraz prac prowadzonych w otoczeniu zabytków;
2)
prowadzenie badań w zakresie konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków;
3)
upowszechnianie i promowanie modelowych praktyk i realizacji konserwatorskich;
4)
promowanie dorobku konserwatorów polskich i z Polską związanych, jako elementu dorobku europejskiego i światowego w dziedzinie konserwacji zabytków.
§  4. 
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§  5. 
Instytutowi zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).