Utworzenie Państwowego Biura Notarialnego we Wschowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1988.8.35

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 listopada 1988 r.
w sprawie utworzenia Państwowego Biura Notarialnego we Wschowie

Na podstawie art. 2 prawa o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. Nr 41, poz. 278, z 1965 r. Nr 52, poz. 318, z 1974 r. Nr 50, poz. 317, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 1985 r. Nr 31, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się Państwowe Biuro Notarialne we Wschowie w województwie leszczyńskim.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1988 r.