Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1989.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 kwietnia 1989 r.
w sprawie utworzenia Państwowego Biura Notarialnego w Dobczycach

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - prawo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. Nr 41, poz. 278, z 1965 r. Nr 52, poz. 318, z 1974 r. Nr 50, poz. 317, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 1985 r. Nr 31, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Państwowe Biuro Notarialne w Dobczycach w województwie krakowskim.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.